Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 18 stycznia 2019 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko

urzędnicze z dnia 18 stycznia 2019 roku

 1. Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

  1. Nazwa i adres jednostki:

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, ul. Niecała 5
20-080 Lublin

  1. Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy

  2. Liczba lub wymiar etatu: 1/1

 

 1. Wymagania niezbędne (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.)
  Kandydat:

  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

  2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

  5. spełnia jeden z poniższych warunków:
   a. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,

b. ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej pięcioletnią praktykę̨ w księgowości,

c. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. ma nieposzlakowaną opinię,

8. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe,

pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Kursy doskonalące.

  2. Doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych.

  3. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.

  4. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej.

  5. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:

- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości,
- sprawozdawczości budżetowej,
- prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
- ustawy o zamówieniach publicznych,
- Kodeksu pracy,
- przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.

  1. Znajomość rozliczeń z ZUS – program PŁATNIK.

  2. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów.

  3. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

  4. Umiejętność współpracy w zespole.

  5. Odporność na stres.

  6. Komunikatywność.

  7. Wysoka kultura osobista.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:

  1. Prowadzenie rachunkowości IEŚ zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

  2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:

   1. właściwy przebieg operacji gospodarczych,

   2. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

   3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

  3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:

   1. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

   2. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

   3. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

  4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

   1. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

   2. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Instytutu,

   3. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Instytut.

  5. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.

  6. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Instytutu.

  7. Opracowanie planów finansowych dla Instytutu w porozumieniu i współpracy z Dyrektorem i z Zastępcą Dyrektora ds. Organizacyjnych.

  8. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

  9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.

   1. zakładowego planu kont,

   2. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),

   3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

  10. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.

  11. Bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych.

  12. Miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

  13. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.

  14. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.

  15. Archiwizacja dokumentów księgowych.

  16. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.

  17. Przestrzeganie ustalonego w Instytucie czasu pracy i dyscypliny pracy.

  18. Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.

  19. Zapewnienie w ramach swoich obowiązków służbowych prawidłowej realizacji kontroli zarządczej w Instytucie.

 1. Wymagane dokumenty

  1. Życiorys (CV).

  2. List motywacyjny.

Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko głównego księgowego, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.z 2016 r. Nr 119, s.1) oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.

  1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.

  2. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy).

  3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

  4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

  5. Oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

  6. Oświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dokument przedstawia jedynie osoba, której zostanie przedstawiona propozycja pracy).

  7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

  8. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Informacje dodatkowe

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do IEŚ w Lublinie lub przesłać na adres: IEŚ, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy” w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

  2. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

  3. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

  4. Oryginał wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru na stanowisko: główny księgowy.

  5. Instytut Europy Środkowej zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Instytut Europy Środkowej
Data utworzenia:2019-01-21
Data publikacji:2019-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Deryło
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Koma
Liczba odwiedzin:94