Instytut Europy Środkowej

Zaproszenie do składania ofert (2023-005) pn. „Dostawa sprzętu komputerowego - powtórka”

7 listopada 2023

   Zaproszenie do składania ofert pn. „Dostawa sprzętu dla IEŚ- powtórka”

(oznaczenie sprawy:  1/zo/IES/11/2023)

 

 1. Zamawiający: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin,

NIP: 712 337 88 11

REGON: 382102374

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000,00 złotych netto ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), dalej zwana ustawą oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Instytucie Europy Środkowej.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla IEŚ wymienionego w formularzu ofertowym dla Instytutu Europy Środkowej tj:

 1. Tablet: 11’ – 11,9’ – przekątna ekranu; Android; typ ekranu OLED, min. 4 GB RAM, pamięć trwała – min. 128 GB                 szt.          1
 2. Etui na tablet 11,9’ szt. 1
 3. Pendrive 64GB szt.          2
 4. Replikator USB-C, HDMI, czytnik kart SD szt.          1
 5. Odkurzacz przemysłowy, moc nie mniejsza niż 800W, pojemność worka nie mniej niż 7 l; gwarancja 2 lata szt.                          1
 6. Worki do odkurzacza jak w poz. 5 szt.          10
 7. Przedłużacz bębnowy (15 metrów) szt.          1
 8. Laptop: 8GB RAM; dysk SSD 512 GB; ekran matowy 14,5’; waga do 1,6 kg szt.          1
 9. Laptop: ekran 13,3” 1920x1080px, matryca matowa; Procesor Intel Core i5-1135G7, min. 2,4 GHz, 4 rdzenie; 8 GB RAM; 500 GB HD; Grafika Intel Iris Xe; Windows 11Home; klawiatura podświetlana szt.          1
 10. Laptop: 8GB RAM; dysk SSD 512 GB; ekran matowy 13’ – 14,5’; waga do 1,6 kg szt.          2
 11. Plecak na laptopa 15” szt.          1
 12. Kable audio MiniJack-XLR Rode lub funkcjonalny odpowiednik szt.          3
 13. Kabel HDMI-mini HDMI 30 cm szt.          1
 14. Kabel HDMI 1,5 m szt.          2
 15. Klatka operatorska kamery Sony Alpha 7 II wraz z kompletem 3 śrub mocujących 1/4” szt.          1
 16. Szyna mocująca do szafy rack do NAS Synology kpl.          1
 17. Punkt dostępowy (AccessPoint) WiFi

Fortinet - Indoor Wireless  AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code A              szt.          1

 1. Punkt dostępowy (AccessPoint) WiFi

Fortinet - Wall Plate AP - Tri-radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO and 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 4 x 10/100/1000 RJ45 port (1x 802.3at PoE PD, 1x 802.3af PoE PSE, 2x Non-PoE Ports), BT / BLE, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Wall plate mounting kit included. For power order: 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP23J-PA-10.  Optional desktop stand: FAP-MNT-WJ-20. Region Code A               szt.          1

 1. Centrala telef. Slican IPL-256EU wraz z usługą montażu i konfiguracji szt.          1
 2. Karta ISDN 2-portowa Slican szt. 1
 3. Karta 2CO2AB Slican szt.          1
 4. Karta 8AB Slican szt.          2
 5. Ogniwa LR-06 szt.          30
 6. Akumulatory R-03 szt.          20
 7. Ogniwa SR-44 szt.          4
 8. Waga paczkowa, udżwig 15 kg, powierzchnia warząca o wymiarach maks. 220 x 220 mm; zewnętrzny wyświetlacz                 szt.          1
 9. Drukarka laserowa kolorowa wraz z przewodem USB.

Specyfikacja: A4, Prędkość druku monochr. co najmniej 20 str/min,duplex, maks. gramatura papieru nie mniej niż 200g, RAM co najmniej 64MB, sprzęgi USB i Ethernet, pojemność zasobnika wej. Nie mniej niż 250; gwarancja co najmniej 24 mies.                szt.          1

 1. Drukarka laserowa kolorowa wraz z przewodem USB.

Specyfikacja: A4, Prędkość druku monochr. co najmniej 20 str/min, duplex, maks. gramatura papieru nie mniej niż 200g, RAM co najmniej 64MB, sprzęgi USB i Ethernet, pojemność zasobnika wej. Nie mniej niż 250 – nie wystającego poza obrys obudowy (wewnętrzny); gwarancja co najmniej 24 mies.   szt.          1

 1. Projektor przenośny. Typ matrycy DLP; jasność (ANSI) nie mniej niż 500 lm; wsp. kontrastu nie mniej niż 100000:1; rozdz. podst. 1920 x 1080 px; waga nie więcej niż 800 g szt.          1
 2. Czytnik e-booków. Ekran10,3”; rozdz. min. dłuższego boku szarości: 2450px; interfejs dotykowy pojemnościowy; RAM co najmniej 4GB; pamięć danych co najmniej128GB; złącza USB-C; gniazdo kart pamięci; WiFi; pojemność akumulatora co najmniej 6 Ah; masa nie więcej niż 500 g szt.          1
 3. Monitor 24” wraz za kablem HDMI. Rozdz. 1920x1080px; klasa energetyczna nie mniejsza niż C; jasność nie mniej niż 220 cd/m²; wbudowane głośniki szt.          1

 

Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji w zakresie sprzętu, którego gwarancja dotyczy bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego przez okres minimum 24 miesięcy .

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania Zamówienia, należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

Główny przedmiot CPV:  30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

                                        

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu: Andrzej Koma (tel.: 606 408 673; mail: koma@ies.lublin.pl)

 

 1. Okres obowiązywania umowy: od dnia następującego po dniu zawarcia umowy przez okres 4 tygodni
 2. Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 3. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty:

-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, , sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

-wypełniony  formularz ofertowy

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę w formie pisemnej należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 • Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty oraz pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane.
 • Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez Zamawiającego: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin oraz opisane:

Oferta na Dostawę sprzętu dla IEŚ”. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.

 • Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 • Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.
 • Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz

z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

 • Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrąglaniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, albo przesłać mailem (w formie załącznika,) na adres: zam.pub@ies.lublin.pl, w terminie do dnia: 16.11.2023 r. do godz. 15.00.Oferty zostaną otwarte w dniu: 16.11.2023r. o godz. 15.30, w siedzibie Zamawiającego, sala nr 1 (sala konferencyjna) bez udziału osób trzecich.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 1. Kryteria oceny ofert.

 

cena – 100%

  C =(cena najniższa spośród wszystkich ofert/cena  badanej oferty)* 100%

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 1. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz poprawianie omyłek:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.

 

 1. Zawarcie umowy:
 • Zamawiający zawrze umowę według projektu, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 • Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych Zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
 3. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy PZP.
 4. RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. a) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu dla IEŚ” (Znak postępowania:1/zo/IES/10/2023) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 2. b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Europy Środkowej ul. Niecała 5, 20-080 Lublin jest Pan Paweł Jarosz, która jest dostępna pod adresem e-mail: jarosz@ies.lublin.pl
 3. c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;
 4. d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. e) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. g) Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. h) Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

           

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Instytut Europy Środkowej
Data utworzenia:2023-11-07
Data publikacji:2023-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Liliana Grzesiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Koma
Liczba odwiedzin:716