Zadania

Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Instytut prowadzi swoje działania z poszanowaniem wolności badań naukowych i w dialogu z otoczeniem zewnętrznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Poprzez współpracę naukową z partnerami międzynarodowymi tworzy klimat sprzyjający pogłębianiu kooperacji między państwami regionu i realizacji celów polityki zagranicznej Polski.

Instytut Europy Środkowej jest utworzoną 20 grudnia 2018 r. państwową osobą prawną realizującą zadania określone w Ustawie o Instytucie Europy Środkowej.

Obszar badawczo-analityczny Instytutu Europy Środkowej

Badania i analizy Instytutu Europy Środkowej obejmują państwa Europy Środkowej i Wschodniej: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Estonię, Grecję, Kosowo, Litwę, Łotwę, Macedonię, Mołdawię, Republikę Czeską, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę i Węgry. Koncentrują się na procesach społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w tych państwach, powiązaniach międzynarodowych pomiędzy tymi państwami oraz między nimi a Polską, a także na relacjach tak rozumianego obszaru z otoczeniem zewnętrznym (państwa, organizacje międzynarodowe). Badania i analizy Instytutu wspierają działania władz publicznych w zakresie inicjatyw podejmowanych w Europie Środkowej i Wschodniej, w szczególności obejmują zagadnienia związane z infrastrukturą komunikacyjną i energetyczną, wykorzystaniem portów, handlem międzynarodowym i innymi elementami sprzyjającymi budowaniu powiązań na osi północ-południe. Pozwoli to na zidentyfikowanie istniejących luk, stanowiących faktyczne wyzwania dla współpracy w regionie.