Kodeks etyki publikacyjnej w Roczniku IEŚW

1.    Redakcja „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE.
2.    Artykuły powinny prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z przedmiotem badań. Redakcja odrzucać będzie prace zawierające treści jawnie dyskryminacyjne i nieetyczne oraz propagujące nieprofesjonalne praktyki. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia tekstów oraz ich skrócenia w przypadku, gdy nie spełniają one zasad przygotowania tekstów do publikacji.
3.    Redakcja „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” informuje, iż dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
4.    Prosi się autorów publikacji o podanie informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Etyka autorów

1.    Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje bibliograficzne i przypisy (umożliwiające identyfikację źródeł danych i także powtórzenie badań). Praktyki ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych, a także wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu z druku.
2.    Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.
3.    Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badań i publikacji innych naukowców powinno być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.
4.    Autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.
5.    Autorzy zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów).
6.    Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku.
 

Etyka wydawcy

1.    Każdy nadesłany artykuł jest sprawdzany przy użyciu programu antyplagiatowego.
2.    Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.
3.    Redaktor naukowy powinien stale czuwać nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych oraz zasad etyki wydawniczej, a także zapobiegać praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
4.    Redaktor naukowy dba o rzetelność naukową publikowanych prac. Dla jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.
5.    Nadesłane teksty oceniane powinny być wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie mają wpływu na ocenę tekstów.
6.    Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
7.    Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym. W razie wystąpienia konfliktu interesów redakcja powinna ujawnić i opisać taki przypadek.
8.    Wydawca ma prawo wycofać artykuł z publikacji jeżeli: a/ istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach); b/ praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.


Etyka recenzentów

1.    Recenzent recenzuje pracę na zlecenie redakcji. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo. Recenzje wpływają na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
2.    Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym redakcję.
3.    Wszystkie recenzje oraz recenzowane prace mają charakter poufny. Ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
4.    Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uzasadnione.
5.    Recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora. Powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
6.    Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku, kiedy może występować konflikt interesów z autorem.