Procedura udzielania patronatu honorowego przez Instytut Europy Środkowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

Procedura udzielania patronatu honorowego przez Instytut Europy Środkowej oraz wyrażania zgody na udział w Komitecie Honorowym

 1. Procedura określa zasady i tryb przyznawania patronatu honorowego Instytutu Europy Środkowej lub uczestnictwa Dyrektora Instytutu w Komitecie Honorowym, zwanych dalej „Patronatem”.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter planowanego przedsięwzięcia.
 3. Patronatem Instytutu Europy Środkowej mogą zostać objęte przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub lokalnym związane z misją i działalnością statutową Instytutu, przede wszystkim z upowszechnianiem wiedzy o stanie i procesach zmian sytuacji międzynarodowej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej.
 4. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym Patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 5. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 6. Instytut Europy Środkowej nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.
 7. W szczególnych przypadkach decyzja o przyznaniu Patronatu może zostać cofnięta. O fakcie odebrania Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 8. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnację z podawania informacji o Patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem.
 9. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Instytutu Europy Środkowej pisemny wniosek o przyznanie Patronatu na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Instytutu.
 10. Wniosek, zawierający opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po tym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 11. Wniosek należy przesłać na adres: Instytut Europy Środkowej, 20-080 Lublin, ul. Niecała 5, przekazać osobiście w sekretariacie Instytutu lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@ies.lublin.pl.
 12. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym w pkt. 10.
 13. Ostateczną decyzję o objęciu danego przedsięwzięcia Patronatem podejmuje Dyrektor Instytutu. Decyzja ma charakter uznaniowy, a odmowa jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 14. O podjętej decyzji w sprawie Patronatu Organizator zostaje powiadomiony w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku. Przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku sekretariat Instytutu przekaże właściwy logotyp Organizatorowi.
 15. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem. Przed upublicznieniem tych informacji Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania przykładowych materiałów promocyjno-informacyjnych wykorzystywanych w trakcie przedsięwzięcia oraz linku do strony internetowej.
 16. Udzielenie Patronatu przez Instytut Europy Środkowej oznacza prawo do udziału przedstawicieli Instytutu w przedsięwzięciu nim objętym.
 17. Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego Patronatem wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do sekretariatu Instytutu relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty.

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Instytut Europy Środkowej
Data utworzenia:2019-06-14
Data publikacji:2019-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Jarosz
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Koma
Liczba odwiedzin:3809