Jesteś tutaj: Start / Praktyki

Praktyki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin organizacyjny praktyk studenckich w Instytucie Europy Środkowej

§ 1

 

 

1. Praktykę studencką w Instytucie Europy Środkowej, zwanym dalej „IEŚ”, może odbyć osoba, która:

  1. ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich
  2. posiada skierowanie ze szkoły wyższej, zwanej dalej „Szkołą”, oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ Szkoły;
  3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w IEŚ (ubezpieczenie przez Szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

2. Kwalifikacja do odbycia praktyki studenckiej w IEŚ następuje na podstawie:

  1. zgłoszenia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1;
  2. skierowania przez Szkołę;
  3. CV z listem motywacyjnym.

 

§ 2

Zasady organizacji praktyki studenckiej:

1. Biuro IEŚ weryfikuje pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w § 1, a następnie przekazuje je Zastępcy Dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych i Kierownikom zespołów badawczo-analitycznych, w których, zgodnie ze zgłoszeniem, ma się odbywać praktyka studencka.

2. Decyzję o przyjęciu na praktyki podejmuje Zastępca Dyrektora IEŚ ds. badawczo- analitycznych.

3. Praktykę studencką odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia, zgodnego ze wzorem obowiązującym w miejscu kierującym na praktyki, a zawieranego pomiędzy IEŚ (przyjmującym na praktykę), a Szkołą (kierującą na praktykę). Porozumienie podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania IEŚ oraz osoba upoważniona do reprezentowania Szkoły, a dostarcza je osoba aplikująca na praktyki.

4. IEŚ może zażądać od Szkoły odwołania osoby odbywającej praktykę studencką w przypadku, gdy naruszy ona dyscyplinę pracy lub zasady BHP obowiązujące w IEŚ. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub zasad BHP spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia – IEŚ może, bez uprzedniego uzgodnienia ze Szkołą, nie dopuścić do kontynuowania praktyki studenckiej przez tę osobę.

5. Zasady organizacji praktyk studenckich mają zastosowanie do studentów krajowych szkół wyższych. Wnioski studentów uczelni zagranicznych oraz utworzonych przez nie uczelni i filii, są rozpatrywane indywidualnie.

6. Termin (indywidualny dla każdego praktykanta) odbywania i formę zaliczenia praktyk określa opiekun praktyk z IEŚ.

7. Przed przystąpieniem do odbywania praktyk, osoba odbywająca praktykę składa oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami BHP i dyscypliną pracy obowiązującą w IEŚ, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

 

 

§ 3

 

Informacje dodatkowe dotyczące organizacji praktyk:

 

1. Praktyki studenckie są nieodpłatne.

2. Wymagane dokumenty, o których mowa w § 1, należy przesyłać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej

3. Tygodniowy wymiar wykonywania zadań w ramach praktyki nie może przekraczać 40 godzin.

4. Osoba rozpoczynająca praktykę:

  1.  zgłasza się do opiekuna praktyk w dniu rozpoczęcia praktyki,
  2.  jest zobowiązana do przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w IEŚ i przyjętych zasad BHP.

5. Osoba odbywająca praktykę podlega opiekunowi praktyk.

6. Opiekun praktyk organizuje miejsce pracy osobie przyjętej na praktykę.

7. Opiekun praktyk potwierdza odbycie praktyk i ich zakres na dokumentach wymaganych przez kierującego na praktyki.

8. Na prośbę osoby odbywającej praktykę opiekun praktyk może wydać pisemną opinię o odbytej praktyce.

9. Zgłoszenia na praktykę należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ies.lublin.pl albo tradycyjną pocztą na adres:

Instytut Europy Środkowej

ul. Niecała 5

20-080 Lublin

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Instytut Europy Środkowej
Data utworzenia:2019-09-26
Data publikacji:2019-09-26
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Koma
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Koma
Liczba odwiedzin:5332