Statut Instytutu Europy Środkowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuł 2. punkt 3. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej stanowi, że Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Instytutowi statut, w którym określa organizację wewnętrzną  oraz tryb pracy organów Instytutu, mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez  Instytut oraz możliwość tworzenia oddziałów zamiejscowych Instytutu.

 

STATUT INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ
§ 1.
Instytut Europy Środkowej, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową osobą prawną działającą na podstawie
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz. U. poz. 2270), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.
1. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy:
1) zastępców Dyrektora Instytutu;
2) głównego księgowego Instytutu;
3) kierowników komórek organizacyjnych Instytutu;
4) pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora Instytutu w liczbie nie więcej niż trzech, wyznaczając
zakres ich zadań, oraz wskazuje zastępcę Dyrektora Instytutu, który kieruje pracami Instytutu i reprezentuje Instytut na
zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora Instytutu lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków.
3. Zastępcy Dyrektora Instytutu sprawują nadzór nad wyznaczonymi przez Dyrektora Instytutu obszarami działalności
Instytutu.

 

§ 3.
1. Dyrektor Instytutu może upoważnić zastępców Dyrektora Instytutu do reprezentowania Instytutu na zewnątrz w sprawach określonego rodzaju. Zastępcy Dyrektora działają w granicach określonych upoważnień.
2. Dyrektor Instytutu udziela zastępcom Dyrektora Instytutu upoważnień do wykonywania czynności określonego rodzaju, w tym zarządzania sprawami Instytutu.
3. Dyrektor Instytutu może udzielać upoważnień, o których mowa w ust. 1 i 2, także innym pracownikom Instytutu.

 

§ 4.
1. Dyrektor Instytutu może powoływać zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Instytutu.
2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić również osoby niebędące pracownikami Instytutu.
3. Dyrektor Instytutu, powołując zespoły, o których mowa w ust. 1, określa cel ich powołania, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb działania.

 

§ 5.
1. Rada Instytutu obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Instytutu zwołuje przewodniczący.
3. Do czasu wyboru przewodniczącego, posiedzenia Rady Instytutu zwołuje Dyrektor Instytutu.
4. W posiedzeniach Rady Instytutu mogą brać udział, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez przewodniczącego.
5. Rada Instytutu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Instytutu.
6. Rada Instytutu dokonuje zmiany przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza w trybie przewidzianym dla wybierania tych osób.
7. Rada Instytutu wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej czterech członków Rady Instytutu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. Głosowania są jawne, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, chyba że Rada Instytutu postanowi inaczej.
9. Rada Instytutu, na wniosek Dyrektora Instytutu, uchwala regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady Instytutu.

 

§ 6.
1. Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania Rady Instytutu poza posiedzeniem w drodze głosowania korespondencyjnego.
2. Głosowanie korespondencyjne może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem środków umożliwiających bezpośrednią komunikację na odległość przez użycie urządzeń, które w formie głosowej, wizyjnej, pisemnej lub graficznej umożliwiają przedstawienie stanowiska w sprawie.
3. Głosowanie korespondencyjne może zostać przeprowadzone w szczególności podczas telekonferencji (z użyciem telefonu, wideofonu, komunikatora internetowego) jak i z użyciem innej formy komunikacji (poczta elektroniczna, faks). O sposobie przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego Rada Instytutu decyduje każdorazowo przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej formy głosowania.

 
§ 7.
Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Instytutu zapewnia Instytut.

 
§ 8.
1. W skład Instytutu wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.
2. Zakres zadań i tryb działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Instytutu, a w razie ich utworzenia, także zakres zadań i tryb działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy oddziałów zamiejscowych Instytutu określa regulamin organizacyjny Instytutu nadawany przez Dyrektora Instytutu, w drodze zarządzenia.
3. Dyrektor Instytutu określa, w drodze zarządzenia, regulamin dysponowania funduszami Instytutu.


§ 9.
1. Dyrektor Instytutu może, w drodze zarządzenia, tworzyć, przekształcać lub likwidować oddziały zamiejscowe Instytutu.
2. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje dyrektora oddziału zamiejscowego Instytutu.
3. Dyrektor oddziału zamiejscowego Instytutu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Instytut Europy Środkowej
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Koma
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Koma
Liczba odwiedzin:5808