Towards cross-border integration of border regions in the European Union: the conception of cross-border region

Andrzej J. Żuk

ORCID: Andrzej J. Żuk: 0000-0002-7984-4382

Pages: 69-92

Edition: Lublin 2018

DOI: --

Citation method: Andrzej J. Żuk, ‘Towards cross-border integration of border regions in the European Union: the conception of cross-border region’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 16, No. 3, 2018, pp. 69-92.

Abstract: Integration processes in the European Union (EU) do not only concern the member states, but also their regions, including areas bordering other EU countries. The aim of the paper is to present the conception of crossborder region (CBR), which refers to the processes of cross-border integration (CBI) of EU border regions. CBR is considered from three points of view. Firstly, its institutional dimension is presented, emphasising the special importance of cross-border multi-level governance through its organisational structure in the form of cross-border management institution (CBMI). Secondly, the relational dimension of CBR, which includes relations, ties and cross-border networks, is analysed. Thirdly, the economic dimension of CBR is introduced, showing possible strategies for its development of exo- and endogenous character. Special attention is paid to various types of pro-innovation policies in CBRs. At the end, the meaning of the CBR conception is presented and the main conditions for creating CBRs in the EU borderlands are indicated, the most important being the future of the European integration project.

Bibliography:

Baldwin, R., Wyplosz, Ch., The Economics of European Integration, Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2006.
Blatter, J., ‘From “Spaces of Place” to “Spaces of Flows”? Territorial and Functional Governance in Cross-Border Regions in Europe and North America’, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 28, no. 3, 2004, pp. 530-548.
Blatter, J., Clement, N., ‘European Perspectives on Borderlands’, paper presented at European Regional Science Association conference, Dublin, August 1999.
Borys, T., Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej [Cross-border areas in regional statistics], Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1999.
Chilla, T., Evrard, E., Schultz, C., ‘On the territoriality of Cross-Border Cooperation: “Institutional Mapping” in Multi-Level Context’, European Planning Studies, vol. 20, no. 6, 2012, pp. 961-980.
Cieślik, A., ‘Location of Foreign Firms and National Border Effects: The Case of Poland’, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 96, no. 3, 2005, pp. 287-297.
Dziembała, M., ‘Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jako instrument wspierający ponadnarodową współpracę regionów’ [European grouping of territorial cooperation as an instrument supporting transnational cooperation of regions], in: E. Małuszyńska, I. Musiałkowska, G. Mazur (eds), Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich [The European Union 10 years after the largest enlargement. The prospect of new Member States], Poznań: Wyd. UE w Poznaniu, 2015, pp. 270-288.
EGTC working group, ‘Handbook on the governance of cross-border conurbations’, May 2010, http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Egtc/outputs_media/Handbook_CBgovernance_EGTC_URBACT_May_2010.pdf [2015-07-14].
ESPON(a), ‘TERCO: European Territorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life – Final Report: Main Report’, January 2013, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/TERCO/Final_Report/TERCO_FR_MainReport_Dec2012.pdf [2015-05-29].
ESPON(b), ‘TERCO: European Territorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life – Final Report-Scientific Report (Part I)’, January 2013, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/TERCO/Final_Report/TERCO_FR_ScientificReport_Part_I_Dec2012.pdf [2015-05-29].
Falkowski, K., ‘Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne’ [Factors and limitations of competitive development of border regions. Theoretical approach], in: E. Teichmann (ed.), Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej [Eastern borderland of the enlarged European Union], Warszawa: Wyd. SGH, 2006, pp. 15-33.
Gorzym-Wilkowski, W., ‘Region transgraniczny na tle podstawowych pojęć geograficznych – próba syntezy’ [Cross-border region against the background of basic geographical concepts – an attempt synthesis], Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 2, 2005, pp. 235-252.
Gruchman, B. et al., ‘Korzyści lokalizacji i kooperacji przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim’ [Benefits of location and cooperation of enterprises on the Polish-German Border], in: R. Barczyk (ed.), Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji Polski z Unią Europejską [Economic development and development of enterprises on the Polish-German border in the process of Poland’s integration with the European Union], Poznań: Wyd. AE w Poznaniu, 2003, pp. 150-215.
Houtum, H. van, ‘The Development of Cross-Border Economic Relations’, Amsterdam: ThelaThesis Publishers, 1998, http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/170151/170151.pdf?sequence=1 [2015-06-04].
Huk, M., Molak, M., ‘Badanie ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym – tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych’ [Evaluation study of the territorial dimension of the cohesion policy – creation of functional cross-border areas], Evaluation Report, 2011, http://www.ofim.pl/dokument_do_pobrania/raport_ewaluacyjny.pdf [2014-06-15].
Jańczak, J., ‘Cross-border governance jako koncepcja zarządzania miastem podzielonym. Efektywność w warunkach członkostwa w UE’ [Cross-border governance as a conception of divided city management. Efficiency in terms of EU membership], in: J. Jańczak, M. Musiał-Karg (eds), Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa? [Polish-German borderland after 2004. New neighborhood quality?], Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2009, pp. 214-237.
Kozak, M. et al., ‘Ekspertyza pt. Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku’ [Expertise: Challenges and goals for cross-border cooperation programmes with Poland’s participation after 2013], październik 2012, https://www.ewt.2007-2013.gov.pl/Wiadomosci/Documents/ekspertyza_EWT_po_2013.pdf [2015-09-13].
Krätke, S., ‘Cross-Border Co-operation in the German-Polish Border Area’, in: M. van Geenhuizen, R. Ratti (eds), Gaining Advantage from Open Borders. An Active Space Approach to Regional Development, Aldershot: Ashgate, 2001, pp. 213-230.
Krätke, S., ‘Regional Integration or Fragmentation? The German-Polish Border Region in a New Europe’, Regional Studies, vol. 33, no. 7, 1999, pp. 631-641.
Krok, K., ‘Współpraca przygraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego’ [Crossborder cooperation as a factor of local development], in: G. Gorzelak (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u [Regional and local Poland in the light of EUROREG research], Warszawa: Scholar, 2007, pp. 212-235.
Kuciński, K., ‘Współpraca transgraniczna jako przesłanka konkurencyjności regionów’ [Cross-border cooperation as an indicator of regional competitiveness], in: J. Kitowski (ed.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – próba syntezy [Factors and barriers to regional crossborder cooperation – an attempt to synthesise], Rzeszów: Filia UMCS w Rzeszowie, 1998, pp. 15-26.
Lepik, K.-L., ‘Cross-Border Cooperation Institutional Organisation and Its Role in Regional Development’, Thesis of the Degree of Doctor of Philosophy, Tallinn: Estonian Business School, 2010, www.digar.ee/arhiiv/en/download/120068 [2014-08-14].
Lundquist, K.-J., Trippl, M., ‘Distance, Proximity and Types of Cross-border Innovation Systems: A Conceptual Analysis’, Regional Studies, vol. 47, no. 3, 2013, pp. 450-460.
Ładysz, J., ‘Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgranicznej’ [Spatial economy as an area of cross-border cooperation], in: S. Korenik, J. Słodczyk (eds), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty [Basics of spatial management – selected aspects], Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu, 2005, pp. 200-213.
Mikołajczyk, A., Łokucijewski, K., ‘Prawne i instytucjonalne uwarunkowania współpracy sieciowej’ [Legal and institutional conditions for network cooperation], in: J. Lendzion, W. Toczyski (eds), Współpraca sieciowa w rozwoju regionu metropolitalnego. Studia nad rozwojem i zarządzaniem w regionach metropolitalnych Europy [Network cooperation in the development of the metropolitan region. Studies on development and management in the metropolitan regions of Europe], Gdynia: Instytut Studiów Europejskich, 2002, pp. 67-110.
Mirwaldt, K., ‘The Small Projects Fund and Social Capital Formation in the Polish-German Border Region: An Initial Appraisal’, Regional Studies, vol. 46, no. 2, 2012, pp. 259-272.
Miszczuk, A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego [Conditions of border region peripherality], Lublin: Norbertinum, 2013.
Nadalutti, E., ‘Does the “European Grouping of Territorial Co-operation” Promote Multi-level Governance within the European Union?’, Journal of Common Market Studies, vol. 51, no. 4, 2013, pp. 756-771.
Newman, D., ‘Borders and Bordering: Towards an Interdisciplinary Dialogue’, European Journal of Social Theory, vol. 9, no. 2, 2006, pp. 171-186.
OECD, ‘Regions and Innovation: Collaborating across Borders’, OECD Reviews of Regional Innovation, OECD Publishing, 2013, http://dx.doi.org/10.1787/9789264205307-en [2015-05-28].
Olechnicka, A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej [Outermost regions in the information economy], Warszawa: Scholar, 2004.
Olejniczak, K., ‘Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju lokalnym województw zachodnich’ [The role of the PHARE Cross Border Cooperation Programme in the local development of Western voivodships], in: G. Gorzelak (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u [Regional and local Poland in the light of EUROREG research], Warszawa: Scholar, 2007, pp. 236-258.
Pachura, P., ‘Analiza potencjału budowy efektywnych struktur transgranicznych sieci innowacyjnych na przykładzie województwa śląskiego i regionów Czech i Słowacji’ [Analysis of the potential of building effective structures of cross-border innovative networks on the example of the Śląskie Voivodship and regions of the Czech Republic and Slovakia], Częstochowa 2009, http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_059.pdf [2015-05-19].
Perkmann, M., ‘Cross-Border Co-operation as Policy Entrepreneurship: Explaining the Variable Success of European Cross-Border Regions’, CSGR Working Paper, vol. 166, no. 5, Warwick 2005.
Perkmann, M., ‘The emergence and governance of Euroregions: the case of the EUREGIO on the Dutch-German border’, paper presented at the workshop: Euroregions: experiences and lessons, Institut Universitari d’Estudis Europeus, University of Barcelona, 15-16 December 2005, https://dspace.lboro.ac.uk/dspacejspui/bitstream/2134/743/3/EUREGIO.pdf [2015-02-15].
Raczyk, A., Dołzbłasz, S., Leśniak-Johann, M., Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim [Relationships of cooperation and competition in the Polish-German borderlands], Wrocław: Gaskor, 2012.
Rykiel, Z., Rozwój regionów stykowych w teorii i badaniach empirycznych [Development of regions of contact in theory and empirical research], Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – PAN, 1991.
Starzyk, K., ‘Ekonomia polityczna transgranicznej współpracy gospodarczej’ [Political economy of cross-border economic cooperation], in: K. Starzyk (ed.), Gospodarcze sąsiedztwo Polski w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji [The economic neighborhood of Poland in the conditions of transformation, integration with the European Union, globalization], Warszawa: Semper, 2005, pp. 29-56.
Strihan, A., ‘A Network-based Approach to Regional Borders: The Case of Belgium’, Regional Studies, vol. 42, no. 4, 2008, pp. 539-554.
Stryjakiewicz, T., ‘Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny’, Biuletyn KPZK PAN, vol. 219, 2005.
Suchocka, R., ‘Współpraca transgraniczna – nowy model stosunków interetnicznych’ [Cross-border cooperation – a new model of inter-ethnic relations], in: J. Leszkowicz-Baczyński (ed.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje i wyzwania – T. 1 [Cross-borderness in the sociological perspective. Continuations and challenges – Vol. 1], Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001, pp. 235-248.
Szmigiel-Rawska, K. and Dołzbłasz, S., Trwałość współpracy przygranicznej [Durability of cross-border cooperation], Warszawa: CeDeWu, 2012.
Tomaszewski, K., Regiony w procesie integracji europejskiej [Regions in the process of European integration], Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
Trippl, M., ‘Developing Cross-Border Regional Innovation Systems: Key Factors and Challenges’, Tijdschrift voor Ecoomische en Sociale Geografie, vol. 101, no. 2, 2010, pp. 150-160.
Zaucha, J. et al., Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju [Territorial dimension of growth and development], Warszawa: Difin, 2015.