The Southern Gas Corridor infrastructure project – implications for the energy security of the European Union (en translation)

Justyna Misiągiewicz

ORCID: Justyna Misiągiewicz: 0000-0003­-0224­-2735

Pages: 79-98

Edition: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.4.4

Citation method: J. Misiągiewicz, The Southern Gas Corridor infrastructure project – implications for the energy security of the European Union, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 4, s. 79-99, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.4.4.

Keywords: , , ,

Abstract: Nowadays, energy security is a growing concern in state foreign policy. Interdependency in the energy field is a very important dimension of contemporary relations between states and transnational corporations. Energy security is becoming a key issue for the European Union (EU). The Union is one of the world’s fastest-growing energy markets and the biggest importer of energy resources. For the foreseeable future, Europe’s energy dependence will probably increase. Facing a shortage of energy, Europe is dependent on imports and the EU member states need to diversify their energy supplies. The Caspian region contains some of the largest undeveloped oil and gas reserves in the world. After the collapse of the Soviet Union, the newly independent Caspian states became open to foreign investment. The growing energy needs have given the EU a strong interest in developing ties with energy-producing states in the Caspian region to build the necessary pipeline infrastructure. In this analysis, the pipeline infrastructure that exists or will be built in the near future will be presented. The analysis will concentrate on routes transporting gas from the Caspian region and the most important problems and solutions in designing the midstream energy system in the region. The key aim of the article is to analyse the Southern Gas Corridor (SGC) infrastructure project, which will inevitably contribute to the EU’s energy security interest.

Bibliography:

Abdullajew: Pierwszy gaz z Azerbejdżanu dotrze do Europy w 2019 roku, Bi- znes Alert, 09.12.2013, http://biznesalert.pl/abdullajew-pierwszy- gaz-z- -azerbejdzanu-dotrze-do-europy-w-2019-roku/ [12.12.2018].

Bahgat G., Energy Security: An Interdisciplinary Approach, Chichester 2011. Bojanowicz R., Południowy Korytarz Gazowy z dofinansowaniem EBOR, Bi- znes Alert, 06.07.2018, http://biznesalert.pl/poludniowy-korytarz-gazowy-z-dofinansowaniem-ebor/ [01.01.2019].

Bojanowicz R., TANAP ruszy w 2019 roku, Biznes Alert, 13.08.2018, http://biznesalert.pl/tanap-ruszy-w-2019-roku/ [01.01.2019].

BP Statistical Review of World Energy 2018, https://www.bp.com [13.09.2018]. Chałupczak H., Pietraś M., Misiągiewicz J. (eds), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, Zamość 2016.

Chufrin G.I., The security of the Caspian Sea Region, Oxford 2001.

European Commission, Communication from the commission to the European Parliament and the Council, European Energy Security Strategy COM (2014) 330 final, Brussels, 28.05.2014.

European Commission, EU Energy in Figures, Statistical Pocketbook 2016, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf [12.02.2018].

European Commission, Gas and oil supply routes, https://ec.europa.eu/ energy/en/topics/imports-andsecure-supplies/gas-and-oil-supply-routes [02.02.2019].

Gelb B.A., Caspian Oil and Gas: Production & Prospects, „CRS Report for Congress”, 09.04.2002.

Georgescu S., Munteanu M., Garayev T., Positions of the states involved In energy Project in the South Caucasus, „Constanca Maritime University Annals” 2013, no. 18.

GobleP.,NabuccoAfterBudapest:OldProblems,NewChallengesandaChan- ged Role for Azerbaijan, „Azerbaijan in the World” 2009, vol. 3.

Gryz J., Podraza A., Ruszel M., (eds), Bezpieczeństwo energetyczne. Koncep- cje, wyzwania, interesy, Warszawa 2018.

Inauguracja Gazociągu Transanatolijskiego, Biznes Alert, 13.06.2018, http:// biznesalert.pl/gazociag-transanatolijski-tanap-inauguracja/ [01.01.2019]. Jarosiewicz A., Komisja Europejska będzie reprezentować UE w negocja- cjach gazowych między Turkmenistanem i Azerbejdżanem, Analizy OSW, 14.09.2011, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-09-14/ komisja-europejska-bedzie-reprezentowac-ue-w-negocjacjach-gazowych [10.02.2019].

Jarosiewicz A., Południowy Korytarz Gazowy Azerbejdżanu i Turcji, Komentarze OSW, 18.07.2012, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komenta- rze-osw/2012-07-18/poludniowy-korytarz-gazowy-azerbejdzanu-i-turcji [11.01.2019].

Jarosiewicz A., Południowy Korytarz Gazowy. Azersko-turecki projekt w roz- grywce Rosji i UE, „Punkt Widzenia” 2015, no. 53.

Jarosiewicz A., Start zmodyfikowanego Południowego Korytarza Gazowego, Analizy OSW, 24.09.2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/anali- zy/2014-09-24/start-zmodyfikowanego-poludniowego-korytarza-gazo- wego [12.01.2019].

Jarosiewicz A., Więcej Turcji, mniej Zachodu w Południowym Korytarzu, Analizy OSW, 04.06.2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ana- lizy/2014-06-04/wiecej-turcji-mniej-zachodu-w-poludniowym-koryta- rzu [11.01.2019].

Kublik A., Kaspijski gaz u granic Europy. Nadchodzi konkurencja dla Gazpro- mu, Gazeta Wyborcza, 13.06.2018, http://wyborcza.pl/7,155287,23531503, kaspijski-gaz-u-granic-europy-nadchodzi-konkurencja-dla-gazpromu. html, June 13, 2018 [01.01.2019].

Misiągiewicz J., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Lublin 2019.

Misiągiewicz J., Bezpieczeństwo energetyczne współczesnych państw Europy Wschodniej, [in:] H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz (eds), Euro- pa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, Zamość 2016.

Misiągiewicz J., Boundaries and energy security under dispute in the Caspian region, [in:] A. Moraczewska, W. Janicki (eds), Border Conflicts in the Con- temporary World, Lublin 2014.

Misiągiewicz J., Działania Turcji wobec państw Azji Centralnej. Implikacje dla Unii Europejskiej, [in:] A. Szymański (ed.), Turcja i Europa – wyzwa- nia i szanse, Warszawa 2011.

Misiągiewicz J., Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, [in:] J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel (eds), Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, Warszawa 2018.

Perzyński M., TANAP oficjalnie otwarty w Baku, Biznes Alert, 29.05.2018, http://biznesalert.pl/poludniowy-korytarz-gazowy-oficjalnie-otwarty- -w-baku/[12.12.2018].

Pietraś M., Misiągiewicz J. (eds), Energy security in the contemporary inter- national relations. Challenges, threats, perspectives, Lublin 2017.

Podpisanie umowy międzyrządowej w sprawie Nabucco, „Best OSW” 2009, no. 25.

Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Turkey’s Energy Strategy, http:// www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/EnerjiPolitikasi/Turkey%27s%20 Energy%20Strategy%20%28Ocak%202009%29.pdf [12.12.2014].

Sikorski T., Perspektywy realizacji gazociągu transkaspijskiego, „Biuletyn PISM” 2011, no. 50.

South Caucasus Pipeline (SCP), Georgia, Turkey, Azerbaijan, Hydrocarbons Technology, http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/south- -caucasus-pipeline-scp-georgia-turkey-azerbaijan/ [03.04.2014].

Southern gas corridor on time, BP executive says, Euractiv, 12.05.2016, https:// www.euractiv.com/section/energy/news/thurs-southern-gas-corridor- -on-time-bp-executive-says/ [12.12.2018].

Stern J., Security of European gas supplies, London 2002.

Szymański A. (ed.), Turcja i Europa – wyzwania i szanse, Warszawa 2011. Trans Adriatic Pipeline (TAP), Italy, Greece, Hydrocarbons Technology, http:// www.hydrocarbons technology.com/projects/trans-adriatic-pipeline–italy-greece/ [12.12.2017].

Trans Adriatic Pipeline, Southern Gas Corridor, https://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/southern-gas-corridor [12.01.2019].

Wood S., Europe’s Energy Politics, „Journal of Contemporary European Studies” 2010, vol. 18, no. 3.