The United States on the Three Seas Initiative

Adrian Chojan

ORCID: Adrian Chojan: 0000-0002-0132-1274

Pages: 79-92

Edition: Lublin 2019

DOI: https://dx.doi.org/10.36874/RIESW.2019.3.5

Citation method: A. Chojan, The United States on the Three Seas Initiative, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, s. 79-91, DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.5.

Keywords: , , , , , , , ,

Abstract: In this paper, the U.S. stance under the administration of President Donald Trump with regard to the Three Seas Initiative (TSI) is analysed. It shows the importance of Central and Eastern Europe in U.S. foreign and security policy, concluding that the Americans treat the TSI as an instrument for achieving their own goals, especially those in energy policy.

Bibliography:

A letter from the President of the United States Donald Trump to the par- ticipants of the Business Forum organized on the occasion of the Three Seas Summit in Bucharest in September 2018.

Ansley R., ‘Making the Three Seas Initiative a Priority for Trump’, Atlantic Council, 3 May 2017.

Bodalska B., ‘Inicjatywa Trójmorza zdynamizuje swoje działania’, Euractiv.pl, https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/inicjatywa-trojmor- za-zdynamizuje-swoje-dzialania/ [2019-06-12].

Chojan A., ‘Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w Europie Środkowo- Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski’, in: J.M. Fiszer (ed.), Unia Europejska – Chiny w XXI wieku, Warsaw: Instytut Studiów Poli- tycznych Polskiej Akademii Nauk, 2018.

Dahl M., ‘Inicjatywa Trójmorza z perspektywy niemieckiej’, Studia Europe- jskie, no. 2, 2018.

Donald Trump’s speech during his visit to Warsaw on July 6, 2017.

Frączyk J., ‘Gigantyczna umowa PGNiG. Gaz z USA zastąpi rosyjski’, Money. pl, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pgnig-gaz-lng-usa-port-arthur-ventureglobal,11,0,2409739.html [2019-05-14].

‘Gaz i transport. Potencjał Trójmorza w liczbach’, Biznesalert.pl, https://bi- znesalert.pl/gaz-transport-trojmorze-analiza/ [2019-05-17].

Gniazdowski M., ‘Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagran- icznej’, Polski Przegląd Dyplomatyczny, no. 4, 2017.

Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkc- jonowanie, Warsaw: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2019.

Kublik A., ‘Mamy na dekady skroplony gaz z USA. A ceny są rekordowo ni- skie’, Gazeta Wyborcza, 25 July 2019.

MartewiczM.,‘PolandSeesTrumpVisitCatalysttoCutRussianGasReliance’, Bloomberg.com, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-04/ poland-seeks-trump-visit-catalyst-to-cut-reliance-on-russian-gas [2019- 06-14].

Maurice E., ‘US yet to push on Nord Stream 2 sanctions’, Euobserver.com, https://euobserver.com/energy/141376 [2019-05-17].

‘‘Pokój przez siłę’. Nowa strategia bezpieczeństwa USA’, Defence24.pl, https:// www.defence24.pl/pokoj-przez-sile-nowa-strategia-bezpieczenstwa-usa [2019-09-13].

‘‘Polska zapłaci miliardy za obecność wojsk USA’. Będziecie zdziwieni, ile płacą Niemcy’, Wp.pl, https://wiadomosci.wp.pl/polska-zaplaci-mil- iardy-za-obecnosc-wojsk-usa-bedziecie-zdziwieni-ile-placa-niemcy- 6297002229626497a [2019-05-16].

Seroka M., ‘Chorwacja bliżej budowy terminalu LNG na wyspie Krk’, Ana- lizy OSW, 6 February 2019.

Sienkiewicz M., ‘Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 roku’, Dyplomacja i Bezpieczeństwo, no. 1, 2016.

‘Stany Zjednoczone: ‘America First’ według Donalda Trumpa’, Rocznik Stra- tegiczny, 2017/2018.

Stępniewski T., ‘Inicjatywa Trójmorza: uwarunkowania geopolityczne i nowy model regionalnej współpracy’, Studia Europejskie, no. 2, 2018.

Szczerek Z., ‘Trójmorze – odpowiedź na Unię dwóch prędkości’, Polityka, 27 June 2017.

Szumiło M., ‘Prospects of building Intermarium – a regional security sys- tem in Central and Eastern Europe’, in: R. Kordonski, O. Struk, K. Sygi- dus, J. Ruciński (eds), Quo vadis humanitas? Wyzwania i perspektywy rozwoju środowiska międzynarodowego w XXI wieku, Lwów-Olsztyn: Vidavnictvo PAÌS, 2015.

Świerczyński, ‘Dwa miliardy za dywizję. Polska oferta dla USA jest sensacją w NATO’, Polityka, 30 May 2018.

‘TrimariumzamiastUniiEuropejskiej?’,Onet.pl,https://wiadomosci.onet.pl/ swiat/trojmorze-zamiast-unii-europejskiej/cyldxt [2019-06-12].

Zawadzki M., ‘Donald Trump: NATO jest przestarzałe, UE się rozpadnie, będziemy robić interesy z Rosją’, Gazeta Wyborcza, 16 January 2017.