Historical issues in Polish-Russian relations within the period of 1989 to 2007

Konrad Słowiński

ORCID: Konrad Słowiński: 0000-0003-3714-8992

Afiliacja: John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Pages: 231-255

Edition: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.10

Citation method: K. Słowiński, Historical issues in Polish-Russian relations within the period of 1989 to 2007, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 3, s. 231-255, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.10.

Keywords: , ,

Abstract: The article focuses on the issue of the influence of the historical conditions on the Polish-Russian relations at the turn of the 20th and 21st centuries. The history of these two countries is linked by a long-lasting and difficult past, and thus numerous unresolved disputes, burdens, and myths arose that have been felt to this day. In 1989, after the fall of the Communist system in our country, new political elites managing the process of democratic changes in the Third Polish Republic made efforts that aimed at settling disputed threads from the common Polish-Russian history. On the way to making up for the past, the period between 1989 and 2007 was marked by a number of important events that could be seen as the symbol of the common reconciliation. Unfortunately, there were also moments of regression and deep crisis that negatively affected the cooperation of both countries in the matter of dealing with difficult cards of the common history. This was influenced by a different approach to the past that is understood differently in Poland and in Russia and that contributed to the emergence of numerous misunderstandings, as well as to the mutual accusations in this field.

Bibliography:

Chucherko J., Znaczenie dla stosunków polsko-rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, “Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, no. 3, pp. 13-24.

Dobra wola obu stron, „Rzeczpospolita”, 24 November 2000.

Domaradzki S., Polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich po roku 1989, “Państwo i Społeczeństwo” 2008, vol. 8, no. 2, pp. 29-42.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007.

Fedorowicz K., Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010, Poznań 2011.

Filipowicz M., What Kind of History Do We Need? Remarks by a Participant in International Dialog Projects, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej” 2018, vol. 16, no. 3, pp. 11-25.

Grajewski A., Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja [in:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), A.D. Rotfeld, A.W. Torkunow (eds.), Warszawa 2010, pp. 953-988.

Gregorowicz S., Polska w polityce Federacji Rosyjskiej w epoce Jelcyna i Putina, “Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, vol. 45, pp. 221-237.

Jelcyn w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”, 25 August 1993.

Kurczab J., Zbrodnia katyńska jako ludobójstwo. Próby systematyzacji kwalifikacji prawnokarnej, “Dzieje Najnowsze” 2017, vol. 49, no. 3, pp. 27-47.

Kuźniar R., Droga do Wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

Lakomy M., Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich na początku XXI wieku [in:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, M. Stolarczyk (ed.), Katowice 2011, pp. 69-112.

Łazarski K., Recovering Forgotten History: A study case of Politics of Memory in Poland, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, vol. 18, no. 3, pp. 195-223.

Materski W., Problem rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej w stosunkach polsko-rosyjskich, “Nowa Polityka Wschodnia” 2012, no. 1, pp. 39-53.

Nie dla uroczystości w Moskwie, http://old.pis.org.pl/article.php?id=275.

Nie wińmy za Katyń narodu rosyjskiego, “Gazeta Wyborcza”, 10 April 2000.

O Katyniu bez nienawiści. 60. Rocznica zbrodni katyńskiej, “Gazeta Wyborcza”, 13 April 2000.

Ozbay F., Aras B., Polish-Russian Relations: History, Geography and Geopolitics, “East European Quarterly” 2008, vol. 42, no. 1, pp. 27-42.

PiS i litewscy konserwatyści wspólnie przeciwko fałszowaniu historii, http://old.pis.org.pl/article.php?id=257.

Polska-Rosja. Traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy podpisany przez prezydentów Lecha Wałęsę i Borysa Jelcyna dnia 22 maja 1992 roku w Moskwie oraz inne dokumenty, Warszawa 1992.

Powstańcy warszawscy oburzeni na ambasadora Rosji, Wirtualna Polska, 27 July 2004, https://wiadomosci.wp.pl/powstancy-warszawscy-oburzeni-na-ambasadora-rosji-6031216452 863105a.

Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2014.

Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009, oprac. L. Pietrzak, B. Cichocki, Warszawa 2009.

Przepraszam za milczenie o Katyniu, 14 April 2000, Gazeta Wyborcza.

Przewoźnik A., Polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie, zamierzenia, projekty, perspektywy realizacyjne, “Zeszyty Katyńskie” 1997, no. 8, pp. 7-20.

Przewoźnik A., Proces odkrywania prawdy i upamiętnienie ofiar [in:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), A.D. Rotfeld, A.W. Torkunow (eds.), Warszawa 2010, pp. 391-438.

Radziwon M., Polish-Russian Conflicts and Efforts Aimed at Reconciliation, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, vol. 16, no. 2, pp. 129-141.

Rosyjski MSZ fałszuje historię, http://old.pis.org.pl/article.php?id=343.

Sanecka J., Polityka historyczna partii Prawo i Sprawiedliwość, założenia i realizacja, “Athenaeum” 2008, no. 19, pp. 54-66.

Sprawozdanie stenograficzne z 39. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2017 r., Warszawa 2017.

Sprawozdanie stenograficzne z 7 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w dniu 12 września 1989 r., Warszawa 1989.

Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej TOM II. Aneksy, Warszawa 2007.

Stolarczyk M., Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015, Katowice 2016.

Stolarczyk M., Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym (aspekty polityczne), “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, vol. 11, pp. 13-107.

Underwood R.T., How History Matters: Polish Memory Politics and Policies Toward Russia Since 1989, Morgantown 2015.

Wasilenko I.A., “Pieriezagruzka” w rossijsko-polskich otnoszenijach: na puti k dialogu i sogłasiju [in:] Na gruzach imperium… W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski (eds.), Łódź 2012, pp. 81-91.

Wasiuta O., Stosunki polsko-rosyjskie [in:] Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne, W.T. Modzelewski (ed.), Olsztyn 2009, pp. 9-50.

Weremiuk S., Polska wobec Rosji w latach 1992-2014. Od zależności postimperialnych do trudnych relacji. Analiza wybranych aspektów, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, vol. 7, no. 13, pp. 98-136.

Wiatr J., Europa pokomunistyczna, przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Warszawa 2006.

Wizyta oficjalna Prezydenta Federacji Rosyjskiej – Konferencja prasowa, Prezydent.pl, 16 January 2002, https://www.prezydent.pl/aleksandra–kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2002/.

Zackiewicz G., Moskiewskie obchody 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej w świetle polskich komentarzy prasowych z 2005 roku, “Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, vol. 22, no. 1, pp. 81-96.

Zięba R., Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2018, vol. 54, no. 3, pp. 9-34.