Misje stabilizacyjne w badaniach opinii publicznej w Europie Środkowej na przykładzie społeczeństwa polskiego po 1989 roku

Stabilisation missions in public opinion polls in Central Europe at the example of Polish society after 1989

Agnieszka Zaręba

ORCID: Agnieszka Zaręba: 0000- 0003-1639-0413

Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Polska

Pages: 349-363

Edition: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.17

Citation method: A. Zaręba, Misje stabilizacyjne w badaniach opinii publicznej w Europie Środkowej na przykładzie społeczeństwa polskiego po 1989 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 2, s. 349-363, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.17.

Keywords:, ,

Keywords: , ,

Abstract: Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian opinii społecznej na temat udziału Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych po 1989 r. Zebrany materiał badawczy składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje badania sondażowe CBOS w latach 1994-2016, natomiast druga badania w ramach projektu badawczego pt. „Preferencje polityczne. Postawy – identyfikacje – zachowania” przeprowadzonego w 2018 r. Jesienią po wyborach samorządowych w 2018 r. respondenci odpowiadali na pytania przygotowane w ramach kwestionariusza ankiety w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta. Ankietowani odpowiadali na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem zaangażowanie Polski w zagraniczne misje stabilizacyjne zapewnia Polsce bezpieczeństwo? oraz oceniali stwierdzenie: Popieram zaangażowanie Polski w zagraniczne misje stabilizacyjne. Zestawienie ankiet CBOS oraz pytań w ramach projektu pokazuje analizę fluktuacji poglądów na temat udziału Wojska Polskiego w działaniach za granicami kraju. Jako wyniki badań można wskazać, że polska opinia publiczna ulega licznym zmianom pod wpływem tak dynamiki sytuacji międzynarodowej, poczucia zagrożenia i destabilizacji, jak i uwarunkowań historycznych.

Bibliography:

Ciechanowski G., Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990-1999, Toruń 2010.

Ciechanowski G., Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011, Szczecin 2015.

Ciechanowski G., Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach 1953-1989, Toruń 2009.

http://historiajednejfotografii.blogspot.com/2017/10/granice-publikacji-super-express-i.html.

https://www.wojsko-polskie.pl/mnd-irak/.

Jureńczyk K., Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w południowo-zachodniej Azji w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od zaangażowania do wycofania, https://www.researchgate.net/publication/344750049_Uzycie_Polskiego_Kontyngentu_Wojskowego_w_misjach_pokojowych_i_stabilizacyjnych_w_poludniowo-zachodniej_Azji_w_pierwszej_dekadzie_XXI_wieku__zaangazowania_do_wycofania.

Koniec misji w Afganistanie, https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/2021-06-25h-koniec-polskiej-misji-w-afganistanie/.

Komunikat z badań CBOS, Czy polscy żołnierze powinni pojechać na Haiti?, BS/175/154/94, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1994/K_154_94.PDF.

Komunikat z badań CBOS, O nieufności i zaufaniu, nr 35/2018, https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.Komunikat z badań CBOS, Opinia publiczna o udziale polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju oraz o ostatnich wydarzeniach w Iraku, BS/19/2007, https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.

Komunikat z badań CBOS, Opinie o planach zbrojnej interwencji w Iraku, BS/18/2003 https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.

Komunikat z badań CBOS, Opinie o wyjeździe polskich żołnierzy do Afganistanu i działaniach antyterrorystycznych NATO, BS/4/2002, https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.

Komunikat z badań CBOS, Polacy o bezpieczeństwie i NATO, nr 48/2014, https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.

Komunikat z badań CBOS, Polacy o konflikcie w Bośni, BS/172/147/95, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1995/K_147_95.PDF.

Komunikat z badań CBOS, Polscy żołnierze w Kosowie, BS/121/99, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/K_121_99.PDF.

Komunikat z badań CBOS, Stosunek do NATO i obecności sojuszniczych wojsk na terenie Polski, 99/2016, https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.

Komunikat z badań CBOS, Stosunek do obecności żołnierzy polskich w Iraku i Afganistanie, BS/162/2007. https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.

Komunikat z badań CBOS, Spadek poparcia dla polskich żołnierzy w Iraku, BS/86/2004, https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php.

Komunikat z badań CBOS, Udział Polski w operacji NATO w Afganistanie i jego konsekwencje, BS/159/2010, https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php.

Komunikat z badań CBOS, Użycie polskich żołnierzy w misjach międzynarodowych poza granicami kraju, BS/93/93/98, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/1998/K_093_98.PDF.

Michałowski K., SN utrzymał w mocy wyrok w sprawie ostrzelania afgańskiej wioski Nangar Khel, 17.02.2016, http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=91-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach&rok=2016.

Pawłowski K., Misje pokojowe i operacje stabilizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku: przesłanki i głosy krytyczne, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych – OL PAN”, 5/2010.

Rigamonti M., Rigamonti M., Straty. Żołnierze z Afganistanu, Warszawa 2015.

Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. (Notatka informacyjna na podstawie Badania spójności społecznej), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/wartosci-i-zaufanie-spoleczne-w-polsce-w-2015-r-,21,1.html.

Keywords:, ,