Lithuanian Students at Stefan Batory University: Creating New Lithuanian Elites in Interwar Vilnius

Tomasz Błaszczak

ORCID: Tomasz Błaszczak: 0000-0003-4834-493X

Pages: 185-205

Edition: Lublin 2017

DOI: --

Citation method: T. Błaszczak, ‘Lithuanian Students at Stefan Batory University: Creating New Lithuanian Elites in Interwar Vilnius’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 15, No. 3, 2017, pp. 185-206.

Abstract: This paper explores the position of the Lithuanian students at the Polish Stefan Batory University (SBU) during the period of 1919-1939 in Vilnius. The author analyzes the development of the Lithuanian historical narrative on this question and the activity of the Lithuanian Academic Union (LAU). The main goal of this paper is to show the activity of the Lithuanian students, and their place both in the academic community of the university and in the society of the Lithuanian national minority in interwar Poland.

Bibliography:

Cicėnas, J., Vilnius tarp audrų [Vilnius between the storms], Chicago: Terra, 1953.
Gaigalaitė, A., ‘Lietuvos valstybės pagalba Vilnijos lietuvių organizacijoms 1922-1928 metais’ [Support of the Lithuanian State to the Lithuanian Lithuanian Students at Stefan Batory University: Creating New Lithuanian Elites in Interwar Vilnius organizations in Vilnius region 1922-1928], Lietuvos istorijos metraštis, 1994, pp. 52-72.
Gasiutytė, A., ‘Lietuvių studentų sąjunga Stepono Batoro universitete’ [Lithuanian Students’ Union at Stefan Batory univeristy], in: Lietuvių studentų korporacijos tarpukariu [Lithuanian Student Fraternities in Inter-War Period], Vilnius: Diemedžio leidykla, 2013, pp. 96-114.
Juknevičius, A., Atsiminimai [Memoirs], Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
Juzefovičius, R., ‘Vilniaus lietuvių studentų kultūrinė veikla visuomenėje 1928-1940 m.’ [Cultural activities of Vilnius Lithuanian students in the society in 1928-1940], Lituanistica, vol. 60, no. 2(96), 2014, pp. 79-90.
Karosas, J., Mówią kamienie Wilna [The stones of Vilnius spekas], Warsaw: Książka i Wiedza, 1968.
Lapinskienė, A., Vilniaus Lietuvių literatūra 1920-1940 [The literature of Vilnius Lithuanians 1920-1940], Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Končius, I., ‘Stepono Batoro universitetas Vilniaus universitetas Vilniuje. Keli vaizdeliai’ [Stefan Batory Univeristy Vinius University in Vilnius. Some pictures] , Tautos Praeitis—The Past of a Nation, 1965, vol. II, b. 2(6), pp. 143-160.
Kurauskaitė, M., ‘Pažangūs lietuviai studentai marksizmo-leninizmo idėjų skleidėjai Vilniaus Stepono Batoro Univeristete 1929-1933’ [The progressive lithuanian students—spreaders of marxist-leninist ideas at the SBU 1929-1933], Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Istorija, vol. XXI, no. 1, 1981, pp. 54-58.
Mackevičius, R., ‘Mūsų inteligentai’ [Our intelligetsia], Lietuviškas baras, no. 1, 1936, pp. 3-6.
Mackonis, R., Amžiaus liudininko užrašai [Notes of the bystander], Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Mačiulis, D. and D. Staliūnas, Vilnius—Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a pabaiga—1940 m.) [Vilnius—the Capital of Lithuania: the question in the project of national state (late 19th ct.—1940)], Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.
Makowski, B., Litwini w Polsce 1921-1939 [Lithuanians in Poland 1921-1939], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
Maldžiūnas, V., Išaugau Vilnijoj. Atsiminimai [Grown up in Vilnius region. Memoirs], Kaunas: Spindulys, 1996.
Maminskaitė-Kulbokienė, V., Gyvenimo vingiuos [In the meanders of Life], Chicago 1992.
Miciutė, O., ‘Vilniaus Lietuvių teatras’ [Lithuanian theatre in Vilnius], in: R. Kazlauskaitė (ed), Vilniaus skrajojamas teatras „Vaidila“, Vilnius, 2001.
Norkūnas, P., Atsiminimai [Memoirs], Vilnius: Vilniaus medicinos draugija, 2002.
Opacki, Z., ‘Reaktywowanie czy powstanie? Dyskusje wokół utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918-1919’ [Reactivation or creation? Discussions over the establishment of Stefan Batory Univeristy in Vilnius 1918-1919], Kwartalnik Historyczny, CV, vol. 3, 1998, pp. 49-64.
Srebrakowski, A., ‘Litwa i Litwini na Uniwersytecie Stefana Batorego’ [Lithuania and Lithuanians on Stefan Batory Univeristy], in: J. Marszałek-Kawa and W.K. Roman (eds), Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś [Polish-Lithuanian Relations yesterday and today], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, pp. 121-122.
Sužiedėlis, S., ‘Lituanistika Stepono Batoro universitete Vilniuje’ [Lithuanian Studies at the Stefan Batory Univeristy in Vilnius], Laiškai lietuviams, http://laiskailietuviams.lt/index.php/1979m-11-gruodis/4977-lituanistikastepono-batoro-universitete-vilniuje [2017-10-16].
Ściśle tajny memoriał Wojewody Wileńskiego Bociańskiego z dnia 11 lutego 1936 r. [Top Secret Memorial of Vilnius Voivode Bociański dated 11th of February 1936], Kaunas: V. Vaitkevičius, 1939.
Šlapelytė-Sirutienė, G., Vilnijos atgarsai [Echoes of the Vilnius region], Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidybų institutas, 2004.
Šapoka, G. (ed), Lenkinimo politika Vilnijoje. Straipsniai ir dokumentai [Politics of polonization in Vilnius region. Articles and documents], Vilnius: Žaltvykslė, 2009.
Šapoka, G. (ed), Vilniaus krašto lenkinimas [The polonization of Vilnius region], Punskas: „Aušros“ leidykla, 2015.
Weeks, T., Vilnius between Nations 1795-2000, Nothern Illinois University Press, 2015.
Venclova, T., ‘Four Centuries of Enlightenment: a Historic View of the University of Vilnius 1579-1979’, Lituanus-Lithuanian Quarterly Journal Of Arts And Sciences, vol. 27, no. 1, Summer 1981, http://www.lituanus.org/1981_2/81_2_01.htm [2017-10-16].
Vilniaus universiteto istorija 1803-1940 [The History of Vilnius university1803-1940], vol. 2, Vilnius: Mokslas, 1977.
Žalvaris, ‘Vilniaus Lietuvių Studentų Sąjungos dešimtmetį minint’ [Celebrating the 10th anniversary of the Union of Lithuanian students in Vilnius], Lietuviškas baras, no. 3, 1935, pp. 3-10.