Śp. Piotr Wandycz z perspektywy Lublina – pożegnanie (en translation)

Sławomir Łukasiewicz

ORCID: Sławomir Łukasiewicz: 0000-0002-2724-545X

Pages: 253-257

Edition: Lublin 2017

DOI: --

Citation method: S. Łukasiewicz, Śp. Piotr Wandycz z perspektywy Lublina – pożegnanie, „Rocznik Instytu-tu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 253-257.