Śp. Piotr Wandycz z perspektywy Lublina – pożegnanie

ORCID: Sławomir Łukasiewicz: 0000-0002-2724-545X

ORCID: Sławomir Łukasiewicz: 0000-0002-2724-545X

Strony: 253-257

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: S. Łukasiewicz, Śp. Piotr Wandycz z perspektywy Lublina – pożegnanie, „Rocznik Instytu-tu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 253-257.