Between Sofia and Ankara – the Turkish minority in contemporary Bulgaria

Elżbieta Szyszlak

ORCID: Elżbieta Szyszlak: 0000-0002-9152-4699

Pages: 167-185

Edition: Lublin 2018

DOI: --

Citation method: Elżbieta Szyszlak, ‘Between Sofia and Ankara – the Turkish minority in contemporary Bulgaria’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 16, No. 4, 2018, pp. 167-185.

Abstract: The Turks are the largest national minority in Bulgaria. Since the creation of the independent Bulgarian state in the 19th century, i.e., since the Turks began to function as a minority group in this country, they have not identified with their new homeland nor integrated with other ethnic groups. After 1989 the situation has changed, the symbol of which is the activity of the Movement for Rights and Freedoms (DPS). The article addresses the situation of the Turkish minority in this new, changed reality of modern Bulgaria.

Bibliography:

Adreev, A., ‘Bułgarscy Turcy przeciwko Erdoganowi’ [Bulgarian Turks against Erdogan], http://www.dw.com/pl/bułgarscy-turcy-przeciwkoerdoganowi/a-38439265 [2017-08-15].
Arndt, M., ‘Muslime in Bulgarien. Integrationsgrad, politische Repräsentanz und sozialer Status der Türken, Pomaken und Roma’ [Muslims in Bulgaria. The level of integration, political representation and social status of Turks, Pomaks and Roma], KAS Auslandsinformationen, no. 7, 2013.
Bieniek, K., ‘Ruch Praw i Wolności – partia bułgarskich Turków’ [Movement of Rights and Freedoms – the party of the Bulgarian Turks], Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, no. 11, 2013.
Birdahaasla, ‘Bulgaristan’daki Türk Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı’ [The Turkish population in Bulgaria in particular years], http://www.birdahaasla.org/documents/events/bulgaria/table.pdf [2018-02-09].
BTA, ‘DOST, Freedom and Dignity People’s Party form DOST Alliance Coalition’, Bulgarian News Agency, http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1513001 [2017-03-02].
Burakowski, A. and A. Gubrynowicz, P. Ukielski, 1989 Jesień Narodów [1989 Autumn of Nations], Warszawa: Trio, 2009.
Dinew, S., ‘System szkolnictwa wyższego w Polsce i Bułgarii – próba porównania’ [Higher education system in Poland and Bulgaria – a comparative study], Nauka, no. 2, 2014.
Domaradzki, S., ‘Domaradzki: Bułgarska pułapka Rosji [Domaradzki: Bulgarian trap of Russia], http://publica.pl/teksty/domaradzki-bulgarskapulapka-rosji-60737.html [2017-08-11].
Ekinci, M. U., ‘Bulgaristan Seçiminin Ardından: Görünen Statüko, Görünmeyen Değişimler’ [After the elections in Bulgaria: Apparent status quo, invisible changes], https://setav.org/assets/uploads/2017/04/BulgaristanSecimleri_son.pdf [2017-12-02].
Eminov, A., ‘Turks and Tatars in Bulgaria and the Balkans’, Nationalities Papers, vol. 28, no. 1, 2000.
Eurasianews, ‘Türkei baut neue Türken-Partei in Bulgarien auf für mehr Einfluss auf Sofia’ [Turkey is building a new Turkish party in Bulgaria for greater influence on Sofia], Eurasianews, http://eurasianews.de/blog/tuerkei-baut-neue-tuerken-partei-in-bulgarien-auf-fuer-mehr-einflussauf-regierung/ [2017-08-09].
Fijołek, K., ‘Ruch na rzecz Praw i Swobód. Pomiędzy partią liberalną a reprezentacją mniejszości tureckiej w Bułgarii’ [Movement for Rights and Freedom. Between the liberal party and the representation of the Turkish minority in Bulgaria], Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, vol. XXVI, 2017.
Gocłowski, A., ‘Exodus bułgarskich Muzułmanów do Turcji w 1989 roku jako zapowiedź zmierzchu wpływów imperialnych ZSRR na Bałkanach’ [Exodus of the Bulgarian Muslims to Turkey in 1989 as a preview of the Soviet imperial twilight in the Balkans], in: J. E. Zamojski (ed.), Upadek imperiów i rozwój migracji [The fall of empires and the development of migration], Warszawa: Neriton, 2003.
Kasprowicz, D., ‘Partie etniczne mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na rzecz Praw i Wolności (DPS)’ [Ethnic parties of national minorities on the example of the Bulgarian Movement for Rights and Freedoms (DPS)], Acta Politica, no. 27, 2014.
Klejn, Z., Bułgaria. Szkice z dziejów najnowszych [Bulgaria. Sketches from the newest history], Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2005.
Konstytucja Republiki Bułgarii [Constitution of the Republic of Bulgaria], Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
Krasteva-Blagoeva, E., Symbols of Muslim Identity in Bulgaria: Traditions and Innovations, http://old.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/anthropology/research/Microsoft Word-berlin1.pdf [2017-09-13].
NEX24, ‘Bulgarien: Türkische DOST Partei protestiert gegen Wahlergebnis’ [Bulgaria: The Turkish DOST party protests against the election results], NEX24, https://www.nachrichtenxpress.com/2017/04/bulgarien-tuerkische-dost-partei-protestiert-gegen-wahlergebnis/ [2017-06-13].
Novinite, ‘DOST, NPSD to Run Together in Bulgaria’s Early Election’, Novinite, http://www.novinite.com/articles/178728/DOST,+NPSD+to+Run+Together+in+Bulgaria%27s+Early+Election [2017-05-17].
Onet, ‘Ostra wymiana zdań między prezydentami Bułgarii i Turcji’ [Acute exchange of views between the Bulgarian and Turkish presidents], Onet, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ostra-wymiana-zdan-miedzy-prezydentami-bulgarii-i-turcji/r60gckb [2017-06-08].
Orłowski, M., ‘Bułgaria wzywa ambasadora. Turcja ingeruje w bułgarskie wybory?’ [Bulgaria calls on the ambassador. Turkey interferes in Bulgarian elections], http://wyborcza.pl/7,75248,21509153,bulgaria-wzywa-ambasadora-turcja-ingeruje-w-bulgarskie-wybory.html [2017-05-17].
Parzymies, A., ‘Muzułmanie w Bułgarii’ [Muslims in Bulgaria], in: A. Parzymies (ed.), Muzułmanie w Europie [Muslims in Europe], Warszawa: Dialog, 2005.
Stanek, K., ‘Tożsamość turecka – tożsamość bułgarska – tożsamość europejska na przykładzie mniejszości tureckiej w Bułgarii’ [Turkish identity – Bulgarian identity – European identity based on the example of the Turkish minority in Bulgaria], in: K. Bieniek (ed.), Republika Turcji. Polityka zagraniczna i wewnętrzna [Republic of Turkey. Foreign and internal policy], Kraków: Episteme, 2016.
Stankov, D., ‘Zahraniční a bezpečnostní politika Bulharska’ [Bulgarian foreign and security policy], in: V. Stýskalíková and H. Smekal (eds), Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánů Balkánů [Foreign and security policy of selected Balkan countries], Brno: Masarykova univerzita, 2004.
Szyszlak, E., Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa. Mniejszość romska w Republice Czeskiej [Ethnicity in security contexts. The Roma minority in the Czech Republic], Wrocław: Arboretum, 2015.
Szyszlak, T., ‘Religia w bułgarsko-tureckim konflikcie etnicznym. Historia czy współczesność?’ [Religion in the Bulgarian-Turkish ethnic conflict. History or modernity?], in: R. Zenderowski and K. Cebul, B. Koziński (eds), Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa [Ethnic conflicts in Europe and its immediate environment after 1989. Conditions – current state – challenges for security policy], Warszawa: CeDeWu.pl, 2016.
Szyszlak, T., ‘The Ethnic Policy of Bulgaria’, in: H. Chałupczak and R. Zenderowski, W. Baluk (eds), Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015.
Woźnica, R., Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską [Bulgarian internal policy and the process of integration with the European Union], Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.
Żmigrodzki, M., Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii [Political and structural transformations and the Constitutional Court in Bulgaria], Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997.
Декларация на Движението за права и свободи относно проведения на 16.04.2017 г. референдум в Република Турция [Declaration of the Movement for Rights and Freedoms regarding the holding of a referendum in the Republic of Turkey on 16/04/2017], 27 April 2017, https://www.dps.bg/1064-deklaratziya-na-dvizhenieto-za-prava-i-svobodi-otnosno-provedeniya-na-16-04-2017g-referendum-v-republika-turtziya.html [2018-01-08].
Местан, Л. [Mestan, L.], ‘Крим – будната съвест на евро-атлантизма’ [Crimea – the awakening conscience of euro-atlan], 21 September 2016, http://dost.bg/Analysis/Index/3 [2018-01-02].
Местан, Л. [Mestan, L.], ‘Смелчаци!’ [Be brave!], 21 September 2016, http://dost.bg/Analysis/Index/4 [2017-12-29].
Предизборна програма [Pre-election program], 22 February 2017, https://www.dps.bg/izbori/predizborna-programa.html [2017-06-11].
Устав на Политическа партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност ПП ДОСТ [Statute of the Political Party Democrats for Responsibility, Freedom and Tolerance PP DOST], http://dost.bg/Document [2017-12-23].