From strategy to improvisation – Poland’s Eastern Policy in 2016-2018 (en translation)

Adrian Chojan

ORCID: Adrian Chojan: 0000-0002-0132-1274

Pages: 107-123

Edition: Lublin 2018

DOI: --

Citation method: Adrian Chojan, ‘From strategy to improvisation – Poland’s Eastern Policy in 2016-2018’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 16, No. 4, 2018, pp. 107-123.

Abstract: This article discusses Poland’s eastern policy as it unfolded over the period 2016-2018. Against this backdrop it examines how the right-wing coalition 2015 ascent to power impacted the foreign policy of the Republic of Poland. It is argued that the lingering of Poland’s engagement in its eastern neighbourhood is conditioned by developments on the Polish political scene, which – in some cases – is also reflected in a change of narrative toward the eastern neighbours, especially Ukraine.

Bibliography:

Chojan, A., ‘Polityka wschodnia Polski w myśli politycznej pa rtii Prawo i Sprawiedliwość (lata 2005-2007)’ [Eastern policy of Poland in the political thought of the Law and Justice party (2005-2007)], Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, no. 5, 2016.
Chojan, A., ‘Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej’ [EU foreign and security policy from the perspective of the Visegrad Group countries], in : M. J. Tomaszyk (ed.), Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle globalnej startegii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej [Politico-social and economic changes in Europe in the light of a global strategy for the foreign and security policy of the European Union], Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2017.
Dahl, M., ‘Inicjatywa Trójmorza z perspektywy niemieckiej’ [Three-way initiative from the German perspective], Studia Europejskie, no. 2, 2018.
Fiszer, J. M., ‘Kryzys na Ukrainie i jego konsekwencje międzynarodowe dla regionu, Europy i świata’ [Crisis in Ukraine and its international consequences for the region, Europe and the world], Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki ISP PAN, no. 3, 2018.
Kowal, P., ‘Plecami do Ukrainy’ [Backs to Ukraine], Polityka, 20 February 2018.
Kowal, P., ‘Polityka wschodnia Polski po 1989 roku. Kontekst, uwarunkowania, punkty zwrotne’ [Eastern policy of Poland after 1989. Context, conditions, turning points’], in: J. Osiński (ed.), Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania [Public policy in Poland. Priorities and challenges], Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2015.
Kowal, P., ‘Relacje Warszawa–Kijów są najgorsze od 1991 roku [Warsaw–Kiev relations are the worst since 1991], Rzeczpospolita, 21 January 2017, www.rp.pl/Dyplomacja/170129814-Pawel-Kowal-relacje-WarszawaKijow-sanajgorsze-od-1991-roku.html [2018-08-13].
Kubik, A., ‘Gazoport w Świnoujściu będzie powiększony. Jest decyzja o rozbudowie’ [The LNG terminal in Świnoujście will be enlarged. There is a decision to expand], Gazeta Wyborcza, 20 April 2017.
Kubik, A., ‘Polska w pułapce Nord Stream 2. Przed nami wybór jak między dżumą a cholerą’ [Poland in the trap of Nord Stream 2. Before us, we choose between the plague and cholera], Gazeta Wyborcza, 18 September 2017.
Łoskot-Strachota, A. and R. Bajczuk, S. Kardaś, ‘Nord Stream 2 dzieli Zachód’ [Nord Stream 2 divides the West], Komentarze OSW, no. 273, 2018.
Mieroszewski, J., ‘Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB’ [Russian “Polish complex” and the ULB area], in: P. Kowal and J. Ołdakowski, M. Zuchniak (eds), Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów [We are not Ukrainrainophiles. Polish political thought towards Ukrainians and Ukraine. Anthology of texts], Wrocław 2002.
Mikulski, J., ‘Czy Jarosław Kaczyński pokłócił się z Petrem Poroszenką o UPA?’ [Did Jarosław Kaczyński quarrel with Petro Poroshenko about UPA?], Rzeczpospolita, 21 August 2017.
Orzelska-Stączek, A., ‘Inicjatywa Środkowoeuroepejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej’ [Central European and Tricity Initiative – different concepts of cooperation in Central and Eastern Europe], Studia Europejskie, no. 1, 2018.
Pełczyńska-Nałęcz, K., Polityka wschodnia w chaosie [Eastern policy in chaos], Warszawa: Fundacja im. S. Batorego, 2014.
Tarnogórski, R. and S. Zaręba, ‘Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ’ [Poland in the UN Security Council], Biuletyn PISM, no. 1, 2018.
Wroński, P., ‘Odwrót PiS z Ukrainy? Kaczyński: „Nie zgodzimy się, by z ludobójców i morderców robić bohaterów”’ [The return of the PiS from Ukraine? Kaczyński: “We will not agree to make heroes out of the genocide and murderer”], Gazeta Wyborcza, 30 January 2017.
Zdrowie, praca, rodzina [Health, work, family], program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości [Election program Law and Justice], 2014.