Ukraina w Partnerstwie Wschodnim: osiągnięcia i perspektywy (en translation)

Hanna Bazhenova

ORCID: Hanna Bazhenova: 0000-0003-1724-7213

Afiliacja: Instytut Europy Środkowej, Lublin, Polska

Pages: 65-93

Edition: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.3

Citation method: H. Bazhenova, Ukraina w Partnerstwie Wschodnim: osiągnięcia i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 2, s. 65-93, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.3.

Keywords: , , , , ,

Abstract: May 2019 marked the 10th anniversary of the launch of the European Union’s Eastern Partnership initiative, which encourages democratic reforms in Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine and the strengthening of the relations and cooperation between these countries and the EU. During this period, significant results were achieved in terms of political association, economic relations and regulatory convergence. Thanks to this initiative, Moldova, Georgia and Ukraine signed association and free trade area agreements (DCFTAs) and achieved visa-free travel. One of the main drawbacks of the programme at this stage is that it does not provide for a differentiated approach towards partner countries and deeper cooperation with those already signatory to Association Agreements. The anniversary of the Eastern Partnership encourages to take stock of the results of the initiative and identify perspectives for its further development. The aim of this article is to identify the main achievements of the Eastern Partnership from the perspective of Ukraine’s priorities and interests, as well as to propose a new effective model of relations between Ukraine and other partner countries with the EU under this initiative. The text sets out and analyses the main stages of the cooperation between Ukraine and the EU in the years 1991–2019, especially the participation of Ukraine in the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership. The article shows that the Eastern Partnership policy and its implementation mechanisms need a structural review and differentiated, individual approaches that would meet the needs, expectations and interests of all the parties. If the EU intends to continue building mutually beneficial relations with its eastern neighbours, it should not only maintain the existing initiative, but also adapt it effectively to the challenges of the present. The EU should therefore develop a sufficiently attractive and effective model of cooperation to support pro-European reforms in its partner countries.

Bibliography:

Adamczyk A., Znaczenie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa dla budowania stosunków z państwami Europy Wschodniej, [w:] Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, red. J. Borkowski, Warszawa 2006, s. 25-36.
Barburska O., Milczarek D., Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, Warszawa 2014.
Benedyczak J., Dyner A. M., Gibadło L., Kaca E., Pieńkowski J., Szeligowski D., Wizja rozwoju Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku, red. E. Kaca, Warszawa 2019.
Böttger K., Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik: Akteure und Koalitionen, Baden-Baden 2010. (Europäische Schriften, 87).
Bouris D., Schumacher T., The Revised European Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy, London [2017].
Commission of the European Communities, Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, 11.3.2003, COM(2003) 104 final, http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf [21.09.2019].
Council of the European Union, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009, Brussels, 7.05.2009, 8435/09 (Presse 78), https://www.consilium.europa.eu/media/31797/2009_eap_declaration.pdf [20.10.2019].
Czaputowicz J., „Future of the Eastern Partnership: The Polish view”, EURACTIV, 13.05.2019, https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/opinion/future-of-the-eastern-partnership-the-polish-view/ [18.10.2019].
EU Neighbours, „Facts and Figures about EU-Ukraine Relations”, East, 8.07.2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-07/EAP%20FACTSHEET%20UKRAINE_29.06.19_ENG.pdf [20.10.2019].
EU4Business, „About EU4Business”, Discover EU4Business, http://www.eu-4business.eu/about [14.10.2019]
European Commission, 20 Deliverables for 2020: Monitoring – State of Play 2018, [Brussels 2018], https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20_deliverables_2020_state_of_play_monitoring_sept_2018.pdf [20.10.2019].
European Commission, Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020. Focusing on key priorities and tangible results. Joint staff working document, Brussels, 9.6.2017. SWD(2017) 300 final, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf [13.10.2019].
European External Action Service, Спільна декларація Саміту Східного партнерства, Bruxelles 25/11/2017, https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk/36220/Спільна%20декларація%20Саміту%20Східного%20 партнерства [6.10.2019].
European Parliament, European Parliament recommendation of 15 November 2017 to the Council, the Commission and the EEAS on the Eastern Partnership, in the run-up to the November 2017 Summit (2017/2130(INI)), 15.11.2017, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0440_EN.html [18.10.2019].
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej: geneza, doświadczenia, perspektywy, red. J. Fiszer, Warszawa 2012.
Eurostat, „Russia-EU – international trade in goods statistics”, Statistics Explained, March 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Russia-EU_–_international_trade_in_goods_statistics [14.10.2019].
Eurostat, „Ukraine-EU – international trade in goods statistics”, Statistics Explained, March 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ukraine-EU_-_international_trade_in_goods_statistics [7.10.2019].
Górka S., Drugorzędna polityka o dużych perspektywach rozwoju. Rzecz o polityce wschodniej UE, [w:] Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, Kraków 2010, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=227 [20.10.2019].
Kalicka-Mikołajczyk A., Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich, Wrocław 2013. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 30).
Korosteleva E. A., “The Politics” and “the Political” of the Eastern Partnership Initiative: Reshaping the Agenda, Abingdon – New York 2018.
Marcinkowska P., Europejska Polityka Sąsiedztwa: Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania, Warszawa 2011.
National Office Erasmus+UA, „Про програму Європейського Союзу – ERASMUS+”, https://erasmusplus.org.ua/erasmus/pro-prohramu.html [17.10.2019].
Nitszke A., W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, nr 10, s. 381-396.
Parlament Europejski, „Posłowie chcą pogłębiać stosunki UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią”, Aktualności, 7.11.2017, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20171030STO87111/poslowie-chca-poglebiac-stosunki-ue-z-ukraina-gruzja-i-moldawia [18.10.2019].
Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and Ukraine, „Official Journal of the European Communities”, 19.02.1998, vol. 41, L 49, s. 3-39, http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=659 [9.09.2019].
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, red. M. Grela, Z. Rapacki, Warszawa 2016. (Monografie – Akademia Finansów i Biznesu Vistula).
Piskorska B., Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Lublin 2017.
Presidency Conclusions. Helsinki European Council 10 and 11 December 1999, C/99/3000, Commission européenne, https://europa.eu/rapid/press-release_PRES-99-3000_en.htm?locale=FR [20.10.2019].
Roszak M., „Czaputowicz: należy wynieść Partnerstwo Wschodnie na wyższy poziom”, Polska Agencja Prasowa, 11.07.2019, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C481949%2Cczaputowicz-nalezy-wyniesc-partnerstwowschodnie-na-wyzszy-poziom.html [19.10.2019].
Solonenko I., Added Value? Eastern Partnership and EU–Ukraine Bilateral Relations, „Internationale Politik und Gesellschaft” 2011, Bd. 3, s. 120-133.
Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie wstrząsów i przemian Europy Wschodniej, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2017, no. 3, s. 183-193.
Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: w poszukiwaniu nowego modelu integracji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 4 (51), s. 242-256.
Stępniewski T., Patrząc na Wschód: Unia Europejska wobec niestabilnego wschodniego sąsiedztwa, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2017, nr 11, s. 57-69.
Stępniewski T., The Ukraine Crisis and European Union’s Eastern Partnership Revisited, „Studia Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio K – Politologia, 2016, vol. 23, no. 1, s. 7-15.
Szeligowski D., Partnerstwo Wschodnie. Analiza efektywności na przykładzie Ukrainy, WSIiZ Working Paper Series, październik 2013, http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working-papers/Szeligowski_WPS%204_102013.pdf [20.10.2019].
The European Neighbourhood Policy in a Comparative Perspective: Models, Challenges, Lessons, ed. S. Gstöhl, London – New York 2016.
The European Neighbourhood Policy in Perspective: Context, Implementation and Impact, eds. R. Whitman, S. Wolff, Basingstoke 2012. (Palgrave studies in European Union politics).
Theorizing the European Neighbourhood Policy, eds. S. Gstöhl, S. Schunz, Abingdon 2017.
Zarembo K., Litra L., Ukraine. New engines for the partnership, [w:] The Eastern Partnership a Decade On: Looking Back, Thinking Ahead, eds. S. Secrieru, S. Saari, Chaillot Paper, 153, [Paris] 2019, s. 28-41.
Гріненко О., Європейська політика сусідства як підґрунтя для спів-робітництва Європейського Союзу з Україною, „Європейське право” 2012, № 2-4, s. 208-214 [Hrіnenko O., Ievropeis’ka polіtyka susіdstva iak pіdgruntia dlia spіvrobіtnytstva Ievropeis’koho Soiuzu z Ukraїnoiu, „Ievropeis’ke pravo” 2012, no. 2-4, s. 208-214].
Державна служба статистики України, Зовнішня торгівля України то-варами у січні – серпні 2019 року, Eкспрес-випуск, 15.10.2019, http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/10/139.pdf?fbclid=IwAR0my_s80m1FHXfbDggN8s1kXwmnDG6xT32wHTnNpnAAy-a43u3zhs2AZMM[28.10.2019] [Derzhavna sluzhba statystyky Ukraїny, Zovnіshnia torhіvlia Ukraїny tovaramy u sіchnі – serpnі 2019 roku, Ekspresvypusk, 15.10.2019, http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/10/139.pdf?fbclid=IwAR0my_s80m1FHXfbDggN8s1kXwmnDG6xT32wHTnNpnAAy-a43u3zhs2AZMM, 28.10.2019].
Економічна правда, „Рада схвалила оновлений ‘енергетичний’ додаток до Угоди з ЄС”, Новини, 6.06.2019, https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/6/648514/ [19.10.2019] [Ekonomіchna pravda, „Rada skhvalyla onovlenyi ‘enerhetychnyi’ dodatok do Uhody z IeS”, Novyny, 6.06.2019, https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/6/648514/,19.10.2019].
Європейська правда, „Експорт українських товарів до ЄС зріс на 15%”, Новини, 15.02.2019, https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/15/645322/[20.10.2019] [Ievropeis’ka pravda, „Eksport ukraїns’kykh tovarіv do IeS zrіs na 15%”, Novyny, 15.02.2019, https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/15/645322/, 20.10.2019].
Зосименко Т., „Зона вільної торгівлі – палиця на два кінці”, VoxUkraine, 16.09.2019, https://voxukraine.org/uk/connector/zona-vilnoyi-torgivlipalitsya-na-dva-kintsi/ [20.10.2019] [Zosymenko T., „Zona vіl’noї torhіvlі – palytsia na dva kіntsі”, VoxUkraine, 16.09.2019, https://voxukraine.org/uk/connector/zona-vilnoyi-torgivli-palitsya-na-dva-kintsi/, 20.10.2019].
Климчук О., „Торгівля Росії та України: санкції залишаються, товарообіг зростає”, DW, Економіка, 7.08.2019, https://www.dw.com/uk/торгівля-росії-та-україни-санкції-залишаються-товарообіг-зро-стає/a-49909178 [20.10.2019] [Klymchuk O., „Torhіvlia Rosії ta Ukraїny: sanktsії zalyshaiut’sia, tovaroobіh zrostaie”, DW, Ekonomіka, 7.08.2019,https://www.dw.com/uk/torgіvlja-rosії-ta-ukraїni-sankcії-zalishajut’sjatovaroobіg-zrostaє/a-49909178, 20.10.2019].
Лавренюк А., „Саміт «СхП»: амбіційна Україна, обережний ЄС та троянські партнери”, Укрінформ, 25.11.2017, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2351692-samit-shp-ambicijna-ukraini-obereznij-esta-troanski-partneri.html [6.10.2019] [Lavreniuk A., „Samіt «SkhP»: ambіtsіina Ukraїna, oberezhnyi IeS ta troians’kі partnery”, Ukrіnform, 25.11.2017, https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2351692-samit-shpambicijna-ukraini-obereznij-es-ta-troanski-partneri.html, 6.10.2019].
Литвиненко Я., Машталер О., „Что получила Украина в Восточном партнерстве: 10 достижений за 10 лет”, Сегодня, Украина, 31.05.2019, https://www.segodnya.ua/ukraine/chto-poluchila-ukrainav-vostochnom-partnerstve-10-dostizheniy-za-10-let-1277404.html [9.09.2019] [Lytvynenko Ia., Mashtaler O., „Chto poluchila Ukraina v Vostochnom partnerstve: 10 dostizhenii za 10 let”, Segodnia, Ukraina, 31.05.2019, https://www.segodnya.ua/ukraine/chto-poluchila-ukrainav-vostochnom-partnerstve-10-dostizheniy-za-10-let-1277404.html,9.09.2019].
Любарець А., „EU4Business: європейський поштовх для українського бізнесу”, Medium, 27.04.2019, https://medium.com/@euukrainecoop/eu4business-1ee251975703 [7.10.2019] [Liubarets’ A., „EU4Business: ievropeis’kyi poshtovkh dlia ukraїns’koho bіznesu”, Medium, 27.04.2019, https://medium.com/@euukrainecoop/eu4business-1ee251975703,7.10.2019].
Макаруха З. М., 10-а річниця заснування ініціативи ЄС “Східне Партнерство”: нагода обговорити майбутнє партнерства після 2020, „Журнал європейського і порівняльного права” 2018, вип. 9 (2), s. 17-26 [Makarukha Z. M., 10-a rіchnytsia zasnuvannia іnіtsіatyvy IeS “Skhіdne Partnerstvo”: nahoda obhovoryty maibutnie partnerstva pіslia 2020, „Zhurnal ievropeis’koho і porіvnial’noho prava” 2018, vyp. 9 (2), s. 17-26].
Меморандум між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь про взаємодію у реалізації взаємовигідних проектів в рамках ініціативи Європейського Союзу “Східне партнерство”, Законодавство України, 5.11.2009, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_155 [29.09.2019] [Memorandum mіzh Mіnіsterstvom zakordonnykh sprav Ukraїny ta Mіnіsterstvom zakordonnykh sprav Respublіky Bіlorus’ pro vzaiemodіiu u realіzatsії vzaiemovyhіdnykh proektіv v ramkakh іnіtsіatyvy Ievropeis’koho Soiuzu „Skhіdne partnerstvo”, Zakonodavstvo Ukraїny, 5.11.2009, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_155, 29.09.2019].
Міністерство закордонних справ України, Декларація Європейської народної партії щодо Брюссельського саміту СхП, 23.11.2017, https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/61594-deklaracija-jevropejsykoji-narodnojipartiji-shhodo-bryusselysykogo-samitu-skhp [6.10.2019] [Mіnіsterstvo zakordonnykh sprav Ukraїny, Deklaratsіia Ievropeis’koї narodnoї partії shchodo Briussel’s’koho samіtu SkhP, 23.11.2017, https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/61594-deklaracija-jevropejsykoji-narodnoji-partijishhodo-bryusselysykogo-samitu-skhp, 6.10.2019].
Міністерство закордонних справ України, „Про переговори між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про асоціацію”, https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/812 [28.09.2019] [Mіnіsterstvo zakordonnykh sprav Ukraїny, „Pro perehovory mіzh Ukraїnoiu ta Ievropeis’kym Soiuzom stosovno ukladennia Uhody pro asotsіatsіiu”, https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/812, 28.09.2019].
Мовчан В., „Торгівля на гальмі: що трапилося з українським експортом у 2018 році”, Європейська правда, https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/6/7093612/ [20.10.2019] [Movchan V., „Torhіvlia na hal’mі: shcho trapylosia z ukraїns’kym eksportom u 2018 rotsі”, Ievropeis’ka pravda, https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/6/7093612/,20.10.2019].
Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року. Моніторинговий звіт Україн-ської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства станом на 1 вересня 2018 року, https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Postup-Ukrayinyu-vykonanni-dvadtsyaty-dosyagnen-Shidnogo-partnerstva-do-2020-roku.pdf [20.10.2019] [Natsіonal’na platforma Forumu hromadians’koho suspіl’stva Skhіdnoho partnerstva, Postup Ukraїny u vykonannі dvadtsiaty dosiahnen’ Skhіdnoho partnerstva do 2020 roku. Monіtorynhovyi zvіt Ukraїns’koї natsіonal’noї platformy Forumu hromadians’koho suspіl’stva Skhіdnoho partnerstva stanom na 1 veresnia 2018 roku, https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Postup-Ukrayiny-uvykonanni-dvadtsyaty-dosyagnen-Shidnogo-partnerstva-do-2020-roku.pdf, 20.10.2019].
«Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу». Указ Президента України від 11.06.1998 № 615/98, Законодавство України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98 [6.09.2019] [«Pro zatverdzhennia Stratehії іntehratsії Ukraїny do Ievropeis’koho Soiuzu». Ukaz Prezydenta Ukraїny vіd 11.06.1998, no. 615/98, Zakonodavstvo Ukraїny, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98, 6.09.2019].
«Про Основні напрями зовнішньої політики України». Постанова Верховної Ради України від 2.07.1993 № 3360-XII, Законодавство України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#o86 [6.09.2019] [«Pro Osnovnі napriamy zovnіshn’oї polіtyky Ukraїny». Postanova Verkhovnoї Rady Ukraїny vіd 2.07.1993, no. 3360-XII, Zakonodavstvo Ukraїny, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#o86, 6.09.2019].
Сегодня, „Гройсман сообщил, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС”, Новости экономики, 15.02.2019, https://www.segodnya.ua/economics/enews/groysman-soobshchil-skolko-ukrainskih-kompaniyrabotayut-na-rynke-es-1222148.html [20.10.2019] [Segodnia, „Groisman soobshchil, skol’ko ukrainskikh kompanii rabotaiut na rynke ES”, Novosti ekonomiki, 15.02.2019, https://www.segodnya.ua/economics/enews/groysman-soobshchil-skolko-ukrainskih-kompaniy-rabotayut-na-rynkees-1222148.html, 20.10.2019].
Сьогодні, „Україна і експорт до ЄС: продаємо сировину, а закуповуємо паливо”, 25.02.2019, https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-i-eksport-v-es-prodaem-syre-a-zakupaem-toplivo-1224426.html [29.10.2019] [S’ohodnі, „Ukraїna і eksport do IeS: prodaiemo syrovynu, a zakupovuiemo palyvo”, 25.02.2019, https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-i-eksport-v-es-prodaem-syre-a-zakupaemtoplivo-1224426.html, 29.10.2019].
Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, 14.06.1994, Законодавство України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012 [6.09.2019] [Uhoda pro partnerstvo і spіvrobіtnytstvo mіzh Ukraїnoiu і Ievropeis’kymy Spіvtovarystvamy ta їkh derzhavamy-chlenamy, 14.06.1994, Zakonodavstvo Ukraїny, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012, 6.09.2019].
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Ключові 10 досягнень Східного партнерства: український вимір, [2019], https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/10-klyuchovyh-dosyagnen-ShP_ukrayinskyj-vymir.pdf [9.09.2019] [Ukraїns’ka natsіonal’na platforma Forumu hromadians’koho suspіl’stva Skhіdnoho partnerstva, Kliuchovі 10 dosiahnen’ Skhіdnoho partnerstva: ukraїns’kyi vymіr, [2019], https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/10-klyuchovyhdosyagnen-ShP_ukrayinskyj-vymir.pdf, 9.09.2019].
Укрінформ, „Майже три мільйони українців за два роки скористалися безвізом з ЄС”, Суспільство, 11.06.2019, https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718766-majze-tri-miljoni-ukrainciv-za-dva-rokiskoristalisa-bezvizom-z-es.html [20.10.2019] [Ukrіnform, „Maizhe try mіl’iony ukraїntsіv za dva roky skorystalysia bezvіzom z IeS”, Suspіl’stvo, 11.06.2019, https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2718766-majzetri-miljoni-ukrainciv-za-dva-roki-skoristalisa-bezvizom-z-es.html,20.10.2019].
УНІАН, „Какая Украине польза от «Восточного партнерства»?”, 16.10.2009, https://www.unian.net/politics/218349-kakaya-ukraine-polzaot-vostochnogo-partnerstva.html [20.10.2019] [UNІAN, „Kakaia Ukraine pol’za ot «Vostochnogo partnerstva»?”, 16.10.2009, https://www.unian.net/politics/218349-kakaya-ukraine-polza-ot-vostochnogo-partnerstva.html, 20.10.2019].