North Atlantic Treaty Organization towards the war in Syria 2011-2015

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego wobec wojny w Syrii 2011-2015

Jakub Olchowski

ORCID: Jakub Olchowski: 0000-0002-7973-4263

Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pages: 265-285

Edition: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.13

Citation method: J. Olchowski, North Atlantic Treaty Organization towards the war in Syria 2011-2015, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 4, s. 265-285, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.13.

Keywords:, ,

Keywords: , , ,

Abstract: Trwający od 2011 r. konflikt w Syrii szybko zmienił się z lokalnego powstania, inspirowanego wydarzeniami tzw. „arabskiej wiosny”, w wielopłaszczyznowy i skomplikowany konflikt o charakterze wojny domowej, w której bierze udział wiele różnorodnych podmiotów, a obok przyczyn politycznych i społeczno-ekonomicznych pojawił się bardzo istotny czynnik religijny. Konflikt uległ też umiędzynarodowieniu – zaangażowały się w niego kolejne podmioty zewnętrzne, dążące do realizacji/zabezpieczenia własnych interesów. Większość tych podmiotów to państwa. Na tle ich aktywności działania podmiotów niepaństwowych (organizacji międzynarodowych) pozostawały dość ograniczone. Dotyczyło to także Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Ewoluując od typowego sojuszu obronnego w stronę organizacji bezpieczeństwa i od końca zimnej wojny konsekwentnie prowadząc działania poza obszarem traktatowym w przypadku konfliktu syryjskiego, NATO, jako autonomiczny podmiot, nie podjęło żadnych jednolitych, spójnych czy zdecydowanych działań. Powodem była zarówno specyfika funkcjonowania tej organizacji międzynarodowej, jak i uwarunkowania środowiska międzynarodowego i ich dynamika.

Bibliography:

Abbott K. W., Snidal D., Why States Act through Formal International Organizations, “The Journal of Conflict Resolution”, 1998, vol. 42, no. 1.

Agner M., The North Atlantic Treaty Organisation: An Alliance in Transition, [in:] International Organisations: Their Role in Conflict Management, P. D. Thruelsen (ed.), Copenhagen 2009.

American Public Attitudes Towards ISIS and Syria, http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/01/08%20american%20opinion%20poll%20isis%20syria%20telhami/isis_report.pdf.

Archer C., International Organizations, London-New York 2001.

Bandow D., Will NATO Intervene in Syria?, “National Interest”, 9.10.2012.

Barabandi B., Moscow’s Syria Talks: Diplomacy that Destroys Hopes for Peace, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/moscow-s-syria-talks-diplomacy-that-destroys-hopes-for-peace.

Barkin J. S., International Organization. Theories and Institution, New York 2006.

Barnett M. N., Finnemore M., The Politics, Power and Pathologies of International Organizations, “International Organization”, 1999, vol. 53, no. 4.

Buckley C. A., Learning from Libya, Acting in Syria, “Journal of Strategic Security”, 2012, vol. 5, no. 2.

Carden J., Welcome to Cold War 2.0: Russia’s New and Improved Military Doctrine, “National Interest”, 5.01.2015.

Evans G., The Consequences of Non-Intervention in Syria: Does The Responsibility to Protect Have a Future?, [in:] Into the Eleventh Hour. R2P, Syria and Humanitarianism in Crisis, R. W. Murray, A. McKay (eds.), Bristol 2014.

Freedberg S. J., ISIS Adapts to US Airstrikes – Much Like Vietnamese, http://breakingdefense.com/2014/08/isis-adapts-to-us-airstrikes-much-lik-evietnamese/.

Friedman G., The Islamic State Reshapes the Middle East, https://www.stratfor.com/weekly/islamic-state-reshapes-middle-east.

Gruszczak A., Is NATO still needed? An unorthodox perspective on the North Atlantic Treaty Organisation on the example of the Afghan conflict, [in:] The Yearbook of International Security, P. Mickiewicz (ed.), Wrocław 2011.

Itani F., Losing Syria and Iraq to Jihadists, Atlantic Council Rafik Hariri Center for the Middle East, Issue in Focus, June 2014. The USA finally stopped supporting Kurds in 2019.

Itani F., Rosenblatt N., Zooming in on Syria: Adapting US Policy to Local Realities, Atlantic Council Rafik Hariri Center for the Middle East, Issue Brief, March 2014.

Katzenstein P. J., Keohane R. O., Krasner S. D., International Organization and the Study of World Politics, “International Organization”, 1998, vol. 52, no. 4.

Kay S., Petersson M., NATO’s Transformation and Global Security, [in:] NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security, S. Mayer (ed.), Hampshire-New York 2014.

Madej M., NATO po szczycie w Chicago: stan i perspektywy rozwoju, [in:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (eds.), Łódź 2013.

Michta A., NATO po 2014 roku – jakie priorytety?, “Bezpieczeństwo Narodowe”, 2014, no. 1.

Morawiecki W., Polska nauka o organizacjach międzynarodowych, Warszawa 1993.

Morawiecki W., Procesy decyzyjne w organizacji międzynarodowej, [in:] Decyzje polityczne w systemach społecznych, A. Bodnar, W. Szczepański (eds.), Warszawa 1987.

NATO Support to Turkey, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_92140.htm?selectedLocale=en.

Nuruzzaman M., The “Responsibility to Protect” Doctrine: Revived in Libya, Buried in Syria, “Insight Turkey”, Spring 2013.

Paust J. J., Use of Military Force in Syria by Turkey, NATO, and the United States, “Journal of International Law”, 2013, vol. 34, issue 2.

Pease K-K.S., International Organizations. Perspectives on Governance in the twenty-first century, New York 2010.

Politolog nie ma wątpliwości: Zachód dąży do interwencji w Syrii, http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/436323,jan-bury-zachod-dazy-do-interwencji-w-syrii.html.

Ricks T. E., 19 true things generals can’t say in public about the Afghan war, http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2011/11/09/19_true_things_generals_cant_say_in_public_about_the_afghan_war_a_helpful_primer.

Romdhani O., North Africa: Beyond Jihadist Radicalization, http://www.worldaffairsjournal.org/article/north-africa-beyond-jihadist-radicalization.

U.S. Department of Defense, http://www.defense.gov/home/features/2014/0814_iraq/.

Vojennaja doktrina Rossijskoj Federacyi [Военная доктрина Российской Федерации], http://news.kremlin.ru/ref_notes/461.

Wales Summit Declaration, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm.

Walt S. M., A new kind of NATO, http://walt.foreignpolicy.com/posts/2012/01/11/a_new_kind_of_nato.

Walt S. M., Is the United States Playing ‘Small Ball’?, http://foreignpolicy.com/2014/02/18/is-the-united-states-playing-small-ball/.

Who Has Contributed What in the Coalition Against the Islamic State?, http://foreignpolicy.com/2014/11/12/who-has-contributed-what-in-the-coalition-against-the-islamic-state/.

Keywords:, ,