Failure, crisis, or renewal? The Eastern policy of the European Union and the war in Ukraine

Klęska, kryzys czy szansa na sukces? Polityka wschodnia Unii Europejskiej a wojna w Ukrainie

Olga Barburska

ORCID: Olga Barburska: 0000-0003-3272-5965

Pages: 109-124

Edition: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.7

Citation method: O. Barburska, Failure, crisis, or renewal? The Eastern policy of the European Union and the war in Ukraine, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 109-124,
DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.7

Abstract: Celem artykułu jest zbadanie wpływu, jaki wojna na Ukrainie wywiera na politykę wschodnią Unii Europejskiej. W tym celu konieczne jest najpierw wskazanie miejsca, jakie polityka ta zajmuje w całokształcie aktywności międzynarodowej UE, a także tego, jakie są jej cechy charakterystyczne, główne cele oraz części składowe, czyli partnerstwo strategiczne z Rosją i Partnerstwo Wschodnie (PW). Zasadnicza część artykułu zawiera analizę, która – uwzględniając implikacje wynikające z wojny na Ukrainie – ma za zadanie uzasadnić trzy hipotezy badawcze. Dotyczą one kolejno: całkowitego fiaska partnerstwa strategicznego z Rosją, następnie poważnego kryzysu PW i wreszcie możliwości osiągnięcia przez politykę wschodnią sukcesu w formie akcesji Ukrainy do UE. Jak wskazano w zakończeniu, zapewniłoby to Unii Europejskiej na stałe silną pozycję na wschodzie Europy.

Bibliography:

1. Adamczyk A., Perspektywy rozszerzenia UE, [in:] J. Niżnik (ed.), Geopolityczne powiązania Europy, system polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego ewolucji, Warsaw 2016.

2. Åslund A., Ukraine is more important than Greece, Atlantic Council, 6 June 2015, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlatticis/ukraine-is-more-important-than-greece.

3. Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako ‘soft power’, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, no. 10.

4. Barburska O., Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, “Studia Europejskie” 2015, no. 4.

5. Barburska O., Europeizacja jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej w zakresie promocji demokracji, “Studia Europejskie” 2020, no. 1.

6. Barburska O., Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Warsaw 2018.

7. Barburska O., Russia’s perceptions of the European identity, [in:] A. Skolimowska (ed.), Perceptions of the European Union’s identity in international relations, Routledge, 2019.

8. Fiszer J., Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, no. 1.

9. Kucharczyk M., Macron chce nowej Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Euractiv.pl, 10 May 2022, https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/news/macrin-unia-europejska-francja-rosja-ukraina-akcesja-przyszlosc-ue/.

10. Kupchan Ch.A., Reordering order: Global change and the need for a new normative consensus, [in:] T. Flockart et al. (eds.), Liberal order in a post-western world, Washington 2014.

11. Nieczypor K., Aleksander Dugin – eurazjatycki głos w twoim domu, 6 February 2017, http://www.eastbook.eu [4.06.2017].

12. Nye J.S., Soft power, “Foreign Policy” 1990, no. 80.

13. Romanova T., Normative power Europe: Russian view, [in:] Normative power Europe in changing world: A discussion, The Hague 2009.

14. Stępniewski T., Gra sił w kontestowanym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji, “Studia Europejskie” 2017, no. 4.