Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: stan obecny i perspektywy rozwoju

Andrzej Cieślik

ORCID: Andrzej Cieślik: 0000-0002-7834-7384

Pages: 245-263

Edition: Lublin 2019

DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.11

Citation method: A. Cieślik, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: stan obecny i perspektywy rozwoju, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 1, s. 245-263, DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.11.

Keywords: , ,

Abstract: In the process of globalization of national economies, multinational enterprises are now playing an increasingly important role. Along with the growth of the importance of these enterprises, the structure of foreign direct investment (FDI) is also evolving. So far, the majority of FDI was located in highly developed countries, and these investments were made in human capital intensive industries, the majority of which belonged to the services sector. In recent decades, there has been an increase in FDI inflows to developing and transforming countries. It is related to the liberalization and internationalization of their economies, as well as a significant decrease in transport costs and the costs of doing business across national borders. Over the last three decades, Poland also recorded a significant inflow of FDI, becoming one of important recipients of foreign capital among the new EU Member States (EU). The main purpose of this article is to analyze the last three decades of development of companies with foreign capital in Poland. This paper presents a descriptive analysis of FDI trends in Poland, including the number and size of companies with foreign capital, the source of this capital according to the investor’s country of origin, as well as the sectoral and industry structure of FDI in Poland. The results of this analysis allow, among other things, to identify key regularities related to the FDI made in Poland before and after the EU accession, as well as their reference to new theories of a multinational enterprise.

Bibliography:

Cieślik A., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce: czy integracja europejska ma znaczenie?, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH” 2017, nr 47.

Cieślik A., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów pozaeuropejskich w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 523.

Cieślik A., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z nowych krajów członkowskich UE w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2018, nr 352.

Cieślik A., Determinanty działalności przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów OECD w Polsce, „International Business and Global Economy” 2018, no. 37. DOI 10.4467/23539496IB.18.027.9400.

Cieślik A., Ewolucja teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przegląd wybranej literatury przedmiotu, „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” 2017, t. 3, nr 3.

Cieślik A., Exports versus FDI in Smith-Motta Framework, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2016, vol. 11, no. 2.

Cieślik A., Firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Lokalizacja i orientacja eksportowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 498. DOI: 10.15611/pn.2017.498.04.

Cieślik A., Foreign Direct Investment and the Volume of Trade: The Case of Poland, „Economic Change and Restructuring” 2009, vol. 42, no. 4.

Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Warszawa 2005.

Cieślik A., Horizontally Integrated MNE and Plant Heterogeneity, „Bank i Kredyt” 2013, t. 44, nr 6.

Cieślik A., Imperfect Competition, Productivity Differences and Proximity-Concentration Trade-Offs, „Ekonomia” 2015, nr 40.

Cieślik A., Leader-Follower Model of Reciprocal FDI and International Trade, „Argumenta Oeconomica” 2018, vol. 41, no. 2.

Cieślik A., Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego: analiza teoretyczna, „Ekonomia” 2002, nr 5.

Cieślik A., MNE Activity in Poland: Horizontal, Vertical or Both?, „Emerging Markets Finance and Trade” 2019, w druku. DOI:10.1080/1540496X.2018.1549029.

Cieślik A., Multinational Enterprises, Foreign Knowledge Spillovers and Host Country Wages, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2012, vol. 7, no. 1.

Cieślik A., Multinational Firms, International Knowledge Flows, and Dual Labor Markets in Developing Economies, „Review of Development Economics” 2008, vol. 12, no. 1.

Cieślik A., North-North FDI, Exporting and the First Mover Advantage, „Bank i Kredyt” 2015, t. 46, nr 2.

Cieślik A., Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych w kraju goszczącym w warunkach istnienia niedoskonałości na lokalnych rynkach czynników produkcji, „Bank i Kredyt” 2003, t. 34, nr 4.

Cieślik A., What Attracts Multinational Enterprises from the New EU Member States to Poland?, „Eurasian Business Review” 2019, w druku. DOI:10.1007/s40821-019-00122-z.

Cieślik A., Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek pracy w kraju goszczącym, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 4.

Cieślik A., Goczek Ł., Control of Corruption, International Investment, and Economic Growth – Evidence from Panel Data, „World Development” 2018, vol. 103. DOI: 10.1016/j.worlddev.2017.10.028.

Cieślik A., Hagemejer J., Multinational Enterprises, Absorptive Capacity and Export Spillovers: Evidence from Polish Firm-level Data, „Review of Development Economics” 2014, vol. 18, no. 4. DOI: 10.1111/rode.12113.

Cieślik A., Ryan M., Explaining Japanese Direct Investment Flows into an Enlarged Europe: A Comparison of Gravity and Economic Potential Approaches, „Journal of the Japanese and International Economies” 2004, vol. 18, no. 1. DOI: 10.1016/j.jjie.2003.09.009.

Cieślik A., Ryan M., Productivity Differences and Foreign Market Entry in an Oligopolistic Industry, „Open Economies Review” 2012, vol. 23, no. 3. DOI: 10.1007/s11079-011-9204-6.

Collie D. R., Multilateral Trade Liberalization, Foreign Direct Investment and the Volume of World Trade, „Economics Letters” 2011, vol. 113, no. 1.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r., Warszawa 2018.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 2018.

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, Warszawa 2018.

Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R., Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, „Ekonomista” 2006, nr 2.

Helpman E., A Simple Theory of Trade with Multinational Corporations, „Journal of Political Economy” 1984, vol. 92, no. 3.

Helpman E., Krugman P. R., Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, Cambridge M.A. 1985.

Horstmann I., Markusen J. R., Endogenous Market Structures in International Trade (Natura Sacit Saltum), „Journal of International Economics” 1992, vol. 32, no. 1–2. DOI: 10.1016/0022-1996(92)90038-L.

Horstmann I., Markusen J. R., Strategic Investments and the Development of Multinationals, „International Economic Review” 1987, vol. 28, no. 1. DOI: 10.2307/2526862.

Jóźwik B., Transformacja i rozwój gospodarczy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, R. 14, z. 5.

Kolasa M., How Does FDI Inflow Affect Productivity of Domestic Firms? The Role of Horizontal and Vertical Spillovers, Absorptive Capacity and Competition, „Journal of International Trade and Economic Development” 2008, vol. 17, no. 1.

Krugman P. R., The ‘New Theories’ of International Trade and Multinational Enterprise, [w]: D. B. Audretsch, Ch. P. Kindleberger (eds), The Multinational Corporation in the 1980s, Cambridge M.A. 1983.

Markusen J. R., Multinational Firms and the Theory of International Trade, Cambridge M.A. 2002.

Markusen J. R., Multinationals, Multi-Plant Economies and the Gains from Trade, „Journal of International Economics” 1984, vol. 16, no. 3–4.

Markusen J. R., Venables A. J., Multinational Firms and the New Trade Theory, „Journal of International Economics” 1998, vol. 46, no. 2. DOI: 10.1016/S0022-1996(97)00052-4.

Markusen J. R., Venables A. J., The Theory of Endowment, Intra-Industry and Multinational Trade, „Journal of International Economics” 2000, vol. 52, no. 2. DOI: 10.1016/S0022-1996(99)00055-0.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH), Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2018, Warszawa 2019.

Sinha U. B., Strategic Licensing, Exports, FDI, and Host Country Welfare, „Oxford Economic Papers” 2010, vol. 62, no. 1.

Zhang K. H., Markusen J. R., Vertical Multinationals and Host Country Characteristics, „Journal of Development Economics” 1999, vol. 59, no. 2.