[Archival] Call for papers for „Rocznik IEŚW” Volume 20 (2022)

All submissions to: yearbook@ies.lublin.pl

aaaaa

„Rocznik IEŚW” nr 1/2022
Facing New Challenges: The Security and Resilience of East-Central European States in the 21st Century

Security, both in national and international dimensions, evolves very quickly, as do novel threats and challenges. A new feature of increasing importance in the field of international security architecture is a growing need for states to bolster their resilience and develop conditions, resources and strategies in order to adjust to the new, varying and unexpected conditions and reality (both physically and in cyberspace).

We invite papers in English that examine those processes and phenomena. Potential topics include but are not limited to the following: new challenges and threats to security in the East-Central European region and in the specific states of the area; the resilience and security of infrastructure, networks; the resilience strategies of states and international organizations. Interdisciplinary research and case-study analyses are welcome.

The paper MUST NOT exceed 40,000 characters (of overall length) and MUST be prepared in accordance with the editorial guidelines (https://ies.lublin.pl/en/yearbook/guidelines/).

Deadline for submissions: 15th May 2022.

Please note that authors who published their papers in the Yearbook in 2021 are NOT ELIGIBLE to submit papers in 2022.

aaaaa

„Rocznik IEŚW” nr 2/2022
Central Europe, Eastern Europe, and Russia: geopolitics, security, and resilience

Due to their geopolitical location, the states of Central Europe are an attractive subject as regards international studies. However, it must be noted that although the quality of international relations has improved as a result of globalization processes, technological development, etc., the Realpolitik approach to these relations has not lost its raison d’être; governments still use the notions of state’s welfare and security as a basis in decision-making processes.

We invite papers in English that examine Central Europe and the post-Soviet region from geopolitical, economic, security, and historical perspective(s). Potential topics include, but are not limited to, geopolitical competition in these regions, regional politics, and economy, security (especially resilience, hybrid threats, etc.). We especially welcome comparative and case-study analyses as well as interdisciplinary research papers.

The paper MUST NOT exceed 40,000 characters (of overall length) and MUST be prepared in accordance with the editorial guidelines (https://ies.lublin.pl/en/yearbook/guidelines/).

Deadline for submissions: 15th May 2022.

Please note that authors who published their papers in the Yearbook in 2021 are NOT ELIGIBLE to submit papers in 2022.

aaaaa

„Rocznik IEŚW” nr 3/2022
Społeczeństwo obywatelskie czy ruch oburzonych? Zmiany społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej

Tradycja protestów społecznych w Europie Środkowej ma długą historię. Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku obywatele ówczesnych republik Związku Radzieckiego i państw należących do bloku wschodniego demonstracjami przeciwko opresyjnemu reżimowi sowieckiemu wywalczyli sobie niepodległość. Ten ruch obywatelskiego zaangażowania był wyrazem świadomości i odpowiedzialności, poczucia solidarności i przynależności do wspólnoty, a także przykładem walki o zmianę społeczną i upodmiotowienie społeczeństwa. Od tego czasu społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej działa na rzecz rozwoju gospodarczego, demokracji i sprawiedliwości społecznej. W ostatnim czasie pandemia COVID-19 na nowo wzbudziła frustracje społeczne. Wielu demonstrantów manifestowało przeciwko obowiązkowym szczepieniom i obostrzeniom wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Protesty te nie zawsze były wyrazem dojrzałości obywatelskiej. Wynikały raczej z niechęci, irytacji i niepokoju spowodowanych brakiem stabilizacji i bezpieczeństwa społecznego. Trudna sytuacja w poszczególnych państwach regionu była również koniunkturalnie wykorzystywana przez skrajne ruchy polityczne.

Do nadsyłania artykułów w języku polskim (i angielskim) zachęcamy autorów tekstów dotyczących problematyki współczesnych ruchów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej, w odniesieniu do formy i struktury mobilizacji, zachowań i procesów zmiany społecznej, zarówno w ujęciu komparatystycznym, jak i case study.

Artykuł musi być przygotowany zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi (https://ies.lublin.pl/rocznik/wskazowki-dla-autorow/), a jego objętość nie może przekraczać 40 000 znaków (wraz z bibliografią).

Termin nadsyłania artykułów: 15 maja 2022 r.

aaaaa

„Rocznik IEŚW” nr 4/2022
Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie

Geostrategiczne usytuowanie regionu Europy Środkowo-Wschodniej na styku osi wschód-zachód i północ-południe stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia. Region ma istotne geopolityczne znaczenie dla bezpieczeństwa w skali europejskiej i globalnej. Zderzają się tu interesy mocarstw (USA, Rosji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Turcji), a swój początek miały dwie wojny światowe. Pomimo przesunięcia punktu ciężkości polityki światowej w kierunku Azji i Pacyfiku region w dalszym ciągu zachowuje swoje znaczenie strategiczne – pomostu między Europą a Eurazją.

Najważniejsi gracze geopolityczni traktują Europę Środkowo-Wschodnią jako obszar wpływów międzynarodowych w wymiarze geopolitycznym, ekonomicznym i kulturowo-cywilizacyjnym. Region często był przedstawiany jako pole rywalizacji bądź strefa buforowa między Wschodem (Rosją) a Zachodem. Po zakończeniu zimnej wojny zdecydowana większość państw Europy Środkowo-Wschodniej dokonała wyboru geopolitycznego na rzecz Zachodu, natomiast nastawiona na konfrontację z NATO i UE Rosja dąży do zablokowania procesów integracyjnych w regionie poprzez politykę destabilizacji oraz wyznaczenie nowych stref wpływu. Zapraszamy do nadsyłania artykułów (w języku polskim) dotyczących wyżej zasygnalizowanych problemów.

Artykuł musi być przygotowany zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi (https://ies.lublin.pl/rocznik/wskazowki-dla-autorow/), a jego objętość nie może przekraczać 40 000 znaków (wraz z bibliografią).

Termin nadsyłania artykułów: 15 maja 2022 r.