Wskazówki dla autorów

Zapraszamy do publikacji tekstów naukowych w „Roczniku Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Tekst – spełniający wymogi publikacji i odpowiadający tematyce Rocznika IEŚW – należy przesyłać drogą mailową na adres sekretarza Redakcji:

Anna Paprocka

e-mail: yearbook@ies.lublin.pl

 1. Teksty sprawdzane są programem antyplagiatowym i podlegają recenzji zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. O tematyce poszczególnych zeszytów Rocznika IEŚW i terminach przyjęć tekstów Redakcja informuje na stronie internetowej czasopisma w grudniu roku poprzedzającego wydanie Rocznika IEŚW.
 3. Wraz z tekstem należy przesłać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy (katedra, instytut, uczelnia), adres do korespondencji, telefon, e-mail, ORCID.
 4. Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach, a autor przenosi na Wydawcę prawa do eksploatacji artykułu.
 5. Wymogi techniczne nadsyłanych tekstów, proces recenzyjny i wydawniczy opisane są na stronie internetowej Rocznika IEŚW.
 6. Objętość tekstu (z przypisami oraz bibliografią) nie może być mniejsza niż 0,5 arkusza autorskiego, a więc 20 000 znaków typograficznych (ze spacjami), nie powinna natomiast przekraczać 1 arkusza autorskiego, tj. 40 000 znaków (ze spacjami). Tekst należy podzielić na mniejsze jednostki redakcyjne opatrzone ponumerowanymi śródtytułami.
 7. Materiał ilustracyjny powinien być w formie monochromatycznej (czarno-białej).
 8. Teksty do zeszytów anglojęzycznych przyjmujemy wyłącznie w j. angielskim.
 9. Redakcja Rocznika IEŚW nie pobiera opłat za opublikowanie tekstu, nie wypłaca również żadnych honorariów.
 10. Redakcja potwierdza otrzymanie tekstu. Niezwłocznie po uzyskaniu recenzji wewnętrznej Redakcja informuje autora o odrzuceniu tekstu bądź przyjęciu go i przekazaniu do dalszych prac.
 11. Przyjmujemy do publikacji także inne teksty niż artykuły, w szczególności recenzje opublikowanych opracowań naukowych.
 12. Autorzy otrzymują bezpłatnie 1 egz. kwartalnika w wersji drukowanej, który zostanie wysłany na podany adres korespondencyjny.
 13. Autorzy są zobowiązani do współpracy z Redakcją w całym procesie przygotowywania tekstu do publikacji.
 14. Redakcja wymaga przypisów sporządzonych według wzoru (plik PDF)
 15. Struktura publikacji:
  • autor
  • e-mail do autora
  • afiliacja autora
  • ORCID
  • tytuł artykułu po polsku
  • tytuł artykułu po angielsku
  • streszczenie artykułu po polsku (ok. 200 słów, z uwzględnieniem następujących elementów opisu: cel badań; materiały i metody; rezultaty; wyniki)
  • streszczenie artykułu po angielsku (ok. 200 słów, z uwzględnieniem następujących elementów opisu: cel badań; materiały i metody; rezultaty; wyniki)
  • słowa kluczowe w j. polskim (najmniej trzy)
  • słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy)
  • jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.)
  • bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla tytułów zapisanych cyrylicą (podwójny zapis: w wersji oryginalnej i transliteracji)