Communist Party documents from the period of its rule in Kazakhstan and Poland – a comparative study

Dokumenty partii komunistycznej z okresu jej rządów w Kazachstanie i w Polsce – studium porównawcze

| Madi Tursynbekovich Shotayev

ORCID: Madi Tursynbekovich Shotayev: 0000-0002-0535-7362 | Talgat Zhandosovich Makhanbayev

ORCID: Talgat Zhandosovich Makhanbayev: 0000-0002-6275-6140

ORCID: Dariusz Magier: 0000-0001-9367-7448

ORCID: Dariusz Magier: 0000-0001-9367-7448

Pages: 135-151

Edition: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.7

Citation method: D. Magier, M. Tursynbekovich Shotayev, T. Zhandosovich Makhanbayev, Communist Party documents from the period of its rule in Kazakhstan and Poland: A comparative study, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 135-151, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.7

Abstract: The article is a brief comparison of the documentation system of the Communist Party ruling Poland from 1944 to 1989 and in Kazakhstan from 1918 to 1991. Despite considerable geographical remoteness, there are strong similarities between them in terms of party organisation, office rules and provisions regulating archives. This was caused by the reflection of Soviet models in communist Poland after 1944. The regaining of sovereignty by Poland in 1990 and independence by Kazakhstan in 1992 led to the transfer of documentation from party archives to the state archive service in both countries. As a result, it was possible to study and make them publicly available.

Bibliography:

1. Charczuk W., Dokumentacja MBP, MO, KBW i WP w latach 1944-1954 jako przykład sowietyzacji biurokracji, [in:] A. Górak, D. Magier (eds.), Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, vol. 2, Lublin–Siedlce 2000, pp. 333-358.

2. Galuba R., Materiały archiwalne, dokumentacja i archiwa PZPR w polskim prawie archiwalnym, [in:] D. Magier (ed.), Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, Lublin–Radzyń Podlaski 2012.

3. Głowiński M., Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Cracow 2009.

4. Guide to the funds of the Archive of the President of the Republic of Kazakhstan: Reference and information edition, compiled by E.M. Gribanova, A.A. Seisenbaeva, B.A. Dzhaparova (eds.), edition 2, supplemented, Almaty 2016.

5. Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warsaw 1989.

6. Horst W., Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego polskiej partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej (1944-1990), Warsaw 2006.

7. Institute of Party History under the Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan, Alma-Ata 1973.

8. Magier D., Czynności kancelaryjne w komitetach PPR. Przyczynek do badań nad systemami kancelaryjnymi struktur partii komunistycznej w Polsce, [in:] idem (ed.), Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, Lublin¬–Radzyń Podlaski 2012, pp. 505-506.

9. Magier D., System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990, Siedlce 2012.

10. Malysheva S.Yu., Fundamentals of archival science: Textbook, Kazan 2002.

11. Markowska E., Stan badań nad dziejami kancelarii komunistycznych struktur partyjnych w Polsce w latach 1948-1990, [in:] D. Magier (ed.), Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, Lublin–Radzyń Podlaski 2012.

12. Voslensky M., Nomenclature. The ruling class of the Soviet Union, Moscow 1991.