Communist Party documents from the period of its rule in Kazakhstan and Poland – a comparative study

Dokumenty partii komunistycznej z okresu jej rządów w Kazachstanie i w Polsce – studium porównawcze

| Madi Tursynbekovich Shotayev

ORCID: Madi Tursynbekovich Shotayev: 0000-0002-0535-7362 | Talgat Zhandosovich Makhanbayev

ORCID: Talgat Zhandosovich Makhanbayev: 0000-0002-6275-6140

ORCID: Dariusz Magier: 0000-0001-9367-7448

ORCID: Dariusz Magier: 0000-0001-9367-7448

Strony: 135-151

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.7

Sposób cytowania: D. Magier, M. Tursynbekovich Shotayev, T. Zhandosovich Makhanbayev, Communist Party documents from the period of its rule in Kazakhstan and Poland: A comparative study, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 135-151, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.7

Słowa kluczowe: , , , , ,

Abstrakt: Artykuł jest krótkim porównaniem systemu dokumentacyjnego partii komunistycznej rządzącej w Polsce w latach 1944-1989 i w Kazachstanie w latach 1918-1991. Pomimo znacznego oddalenia geograficznego wykazuje on bardzo duże podobieństwa w zakresie organizacji partii, zasad kancelaryjnych, przepisów archiwalnych. Spowodowane to było odzwierciedlaniem w komunistycznej Polsce po 1944 r. wzorców sowieckich. Odzyskanie suwerenności przez Polskę w 1990 r. oraz niepodległości przez Kazachstan w 1992 r. spowodowało w obu krajach przekazanie dokumentacji z archiwów partyjnych w ręce państwowej służby archiwalnej. Pozwoliło to na poddanie jej procesowi opracowania i udostępnienia dla użytkowników.

Bibliografia:

1. Charczuk W., Dokumentacja MBP, MO, KBW i WP w latach 1944-1954 jako przykład sowietyzacji biurokracji, [in:] A. Górak, D. Magier (eds.), Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, vol. 2, Lublin–Siedlce 2000, pp. 333-358.

2. Galuba R., Materiały archiwalne, dokumentacja i archiwa PZPR w polskim prawie archiwalnym, [in:] D. Magier (ed.), Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, Lublin–Radzyń Podlaski 2012.

3. Głowiński M., Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Cracow 2009.

4. Guide to the funds of the Archive of the President of the Republic of Kazakhstan: Reference and information edition, compiled by E.M. Gribanova, A.A. Seisenbaeva, B.A. Dzhaparova (eds.), edition 2, supplemented, Almaty 2016.

5. Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warsaw 1989.

6. Horst W., Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego polskiej partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej (1944-1990), Warsaw 2006.

7. Institute of Party History under the Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan, Alma-Ata 1973.

8. Magier D., Czynności kancelaryjne w komitetach PPR. Przyczynek do badań nad systemami kancelaryjnymi struktur partii komunistycznej w Polsce, [in:] idem (ed.), Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, Lublin¬–Radzyń Podlaski 2012, pp. 505-506.

9. Magier D., System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990, Siedlce 2012.

10. Malysheva S.Yu., Fundamentals of archival science: Textbook, Kazan 2002.

11. Markowska E., Stan badań nad dziejami kancelarii komunistycznych struktur partyjnych w Polsce w latach 1948-1990, [in:] D. Magier (ed.), Partia komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, Lublin–Radzyń Podlaski 2012.

12. Voslensky M., Nomenclature. The ruling class of the Soviet Union, Moscow 1991.

 

 

 

Słowa kluczowe: , , , , ,