Zespół

Dyrekcja | Dział Badawczo-Analityczny | Dział Administracyjno-Finansowy

Dyrekcja IEŚ

 dr hab. Beata Surmacz
Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Prodziekan ds. kształcenia oraz pracownik naukowy w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: polityka wschodnia Polski, w szczególności stosunki polsko-ukraińskie; współczesna dyplomacja. Autorka licznych artykułów naukowych i książek, w tym takich jak: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, oraz Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje, Lublin 2015.

 

Tomasz Stępniewski

dr hab. Tomasz Stępniewski
Zastępca dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych

Politolog i prawnik. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie). Profesor w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2007-2016 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, a w latach 2010-2016 sekretarz Rady Naukowej IEŚW. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i WNP; wpływ Rosji na sytuację państw poradzieckich; polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej. Autor licznych artykułów naukowych oraz autor i współredaktor kilku książek.

 Andrzej Deryło
Zastępca dyrektora IEŚ ds. administracyjno-finansowych

 

Dział Badawczo-Analityczny

 

Zespół Bałkański

 dr hab. Konrad Pawłowski
Kierownik Zespołu Bałkańskiego

Politolog i prawnik. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii politycznej Europy Południowo-Wschodniej, roli i znaczenia regionu Bałkanów w stosunkach międzynarodowych, sporów i konfliktów wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych w Europie Południowo-Wschodniej, procesu pokojowego na obszarze byłej Jugosławii, polityki zagranicznej państw bałkańskich oraz ewolucji stosunków międzynarodowych w regionie Europy Południowo-Wschodniej.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych nt. historii i współczesności stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie Europy Południowo-Wschodniej oraz monografii: Kosowo. Konflikt i interwencja, Lublin 2008; Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego, Lublin 2016; Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Lublin 2018.

konrad.pawlowski@ies.lublin.pl


 dr Agata Domachowska
Starszy analityk w Zespole Bałkańskim

Politolog i filolog. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Adiunkt w Katedrze Bałkanistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: zmiany polityczne w Europie Południowo-Wschodniej, proces integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich, stosunki międzynarodowe na obszarze Europy Południowo-Wschodniej, diaspory bałkańskie oraz polityka pamięci. Autorka artykułów naukowych i książek przede wszystkim o tematyce bałkańskiej.

agata.domachowska@ies.lublin.pl

 dr Jan Muś
Starszy analityk w Zespole Bałkańskim

Doktor nauk prawnych, politolog, ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych, stały mediator sądowy. Ukończył Wydział Prawa na Uczelni Łazarskiego, University of Aberdeen (LLM, prawo europejskie i międzynarodowe) oraz Maastricht University (PhD, prawo konstytucyjne). W czasie swojej pracy zawodowej zdobył doświadczenie nie tylko w środowisku akademickim, ale także w administracji publicznej, instytucjach badawczych oraz wykonując zlecenia dla sektora prywatnego. Autor licznych publikacji poświęconych obszarowi Europy Południowo-Wschodniej. Zainteresowania badawcze: współczesne stosunki międzynarodowe oraz gospodarcze na Bałkanach.

jan.mus@ies.lublin.pl

 

Zespół Bałtycki

 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Kierownik Zespołu Bałtyckiego

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii. W latach 2015-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Laureatka programu „Mobilność Plus”, w latach 2016-2017 realizowała projekt badawczy na Uniwersytecie Wileńskim. Zainteresowania badawcze: polityka i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i na obszarze poradzieckim, państwa bałtyckie, mniejszość rosyjska, dziedzictwo sowieckie. Autorka licznych publikacji naukowych.

kuczynska.zonik@ies.lublin.pl

 dr Damian Szacawa
Starszy analityk w Zespole Bałtyckim

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodniczący Sekcji badań Europy Północnej Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz członek European International Studies Association (EISA), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) i Pracowni Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-Bałtyckiej i Arktyki. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych nt. współpracy międzynarodowej, organizacji międzynarodowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

damian.szacawa@ies.lublin.pl

 

Porttrt M. Gołebiowskiej

Marlena Gołębiowska

Analityk w Zespole Bałtyckim

Ekonomista i politolog. Doktorant nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: makroekonomia, w tym zwłaszcza problematyka roli państwa w gospodarce. Autorka artykułów poświęconych gospodarkom Europy Środkowo-Wschodniej. W pracy zawodowej zdobyła doświadczenie na stanowisku dziennikarza.

marlena.golebiowska@ies.lublin.pl

 

dr Michał Paszkowski

Starszy analityk w Zespole Bałtyckim

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył Wydział Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (doktorat) oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (studia podyplomowe). W pracy zawodowej zdobył doświadczenie pracując w administracji publicznej oraz firmie sektora naftowego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, polityki energetycznej, myśli politycznej oraz partii politycznych w Polsce. Autor licznych artykułu naukowych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego oraz analiz i ekspertyz z zakresu funkcjonowania rynku ropy naftowej i paliw.

michal.paszkowski@ies.lublin.pl

 

Zespół Europy Wschodniej

 dr Jakub Olchowski
Kierownik Zespołu Europy Wschodniej

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i mediów, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkuset prasowych. Uczestnik i koordynator projektów realizowanych we współpracy z uniwersytetami w Niemczech, na Litwie, Słowacji i Ukrainie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi stosunków międzynarodowych, w szczególności organizacji międzynarodowych, ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz relacjami etnicznymi i tożsamością kulturową, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej.

jakub.olchowski@ies.lublin.pl

 dr Hanna Bazhenova
Starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej

Historyk i prawnik. Doktor nauk historycznych w zakresie historii powszechnej (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) i doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). W latach 2013-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów oraz programów stypendialnych Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (Munk School of Global Affairs, University of Toronto), Harvard Ukrainian Research Institute i Institut d’études slaves w Paryżu. Zainteresowania badawcze: system polityczny oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy; polityka historyczna i polityka pamięci w Rosji i na Ukrainie; dzieje Polski, Rosji i Ukrainy. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii: Историки Императорского Варшавского университета 1869-1915: просвещение, наука, политика, Люблин 2014, i Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915. Nauka i polityka, Lublin 2016.

anna.bazhenova@ies.lublin.pl

Marta Drabczuk - zdjecie

dr Marta Drabczuk
Starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka ekonomii (magister) oraz studiów podyplomowych w zakresie samorządności europejskiej. Dodatkowe doświadczenie zdobyła pracując w biznesie międzynarodowym oraz organizacjach pozarządowych. Inicjatorka i koordynatorka projektów realizowanych w ramach programu „Razem z Ukrainą”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki stosunków polsko-ukraińskich oraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, modeli rozwoju państw obszaru postradzieckiego i współpracy gospodarczej państw Europy Wschodniej.

marta.drabczuk@ies.lublin.pl

 

Portret A. Szabaciuka

dr Andrzej Szabaciuk
Starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej

Historyk i politolog. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stażysta w Instytucie Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk (2013 r.) oraz na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim (2013 r.). Visiting fellow w Nanovic Institute for European Studies na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych (2019 r.). Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, problematyka bezpieczeństwa regionu Europy Wschodniej, polityka migracyjna, etniczna i wyznaniowa, sytuacja mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz rola Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego.

andrzej.szabaciuk@ies.lublin.pl

 

Zespół Wyszehradzki

 dr Agata Tatarenko
Kierownik Zespołu Wyszehradzkiego

Historyk i kulturoznawca. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). W latach 2015-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Zainteresowania badawcze: studia nad pamięcią, kultury pamięci w Europie Środkowej, dzieje Europy Środkowej po 1939 roku. Autorka monografii poświęconej historii mówionej „Dzielenie się pamięcią”. Praktyka i teoria historii mówionej oraz licznych artykułów naukowych.

agata.tatarenko@ies.lublin.pl

 Szczepan Czarnecki
Analityk w Zespole Wyszehradzkim

Absolwent studiów socjologicznych i slawistycznych UMCS. Doktorant nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Stypendysta na uniwersytetach w Czechach, Bułgarii i Federacji Rosyjskiej. Zainteresowania badawcze: transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej, polityka energetyczna, problematyka demokratyzacji i europeizacji państw regionu środkowoeuropejskiego.

szczepan.czarnecki@ies.lublin.pl

 dr Dominik Héjj
Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim

Politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Rozprawa doktorska poświęcona była roli partii Jobbik w systemie partyjnym Węgier. Od 2013 roku nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny portalu www.kropka.hu, poświęconego polityce Węgier. Autor ekspertyz dotyczących Węgier, kilkunastu artykułów naukowych poświęconych Węgrom, a także kilkudziesięciu artykułów publicystycznych zmieszczonych w wiodących tytułach prasy codziennej i innych periodykach. Zainteresowania badawcze: system partyjny i polityczny, historia polityczna i polityka pamięci Węgier.

dominik.hejj@ies.lublin.pl

 dr Łukasz Lewkowicz
Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: współczesne stosunki polsko-słowackie, polityka zagraniczna Słowacji, polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, komunikowanie polityczne, myśl geopolityczna. Praktykant w Ambasadzie RP w Bratysławie. Ponadto odbył staże naukowe na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Autor licznych artykułów naukowych i książek, w tym monografii autorskiej: Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013.

lukasz.lewkowicz@ies.lublin.pl

 

Dział Administracyjno-Finansowy

 

Księgowość

 Magdalena Jarosz

Główna księgowa

 Agata Domańska-Okoń

 

Zespół Mediów Społecznościowych i Wydawnictw

 Anna Paprocka

 Andrzej Koma

 Agnieszka Zajdel

 

Paweł Jarosz

 

Biuro

Agata Kojder

Agata Kojder

spacer---