Deklaracja dostępności

Instytut Europy Środkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny www (serwisu internetowego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny www (serwisu internetowego) https://ies.lublin.pl/

Na stronach witryny www można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 532 2907. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Niecałej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wyjścia z recepcji.

Przed budynkiem wszystkie miejsca parkingowe należące do Instytutu dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Instytucie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (brajla) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie gov.pl/dostepnosc-cyfrowa Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.