Rocznik IEŚW

ISSN 1732-1395

e-ISSN 2719-2911

DOI https://doi.org/10.36874/RIESW

O czasopiśmie
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (Rocznik IEŚW) jest czasopismem poświęconym teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej międzynarodowemu otoczeniu. Wydawany jest nieprzerwanie od 2003 roku, początkowo w jednym, a od 2009 roku w kilku tematycznych woluminach. Do 2018 roku wydawcą Rocznika IEŚW był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, obecnie jest nim Instytut Europy Środkowej. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był znany historyk i intelektualista – prof. Jerzy Kłoczowski (w latach 2002-2013), kolejnym – dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL (w latach 2013-2018), od 2019 roku funkcję tę pełni dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS. Rocznik IEŚW prezentuje dorobek naukowy zarówno pracowników Instytutu, jak i szerokiego – krajowego i międzynarodowego – grona współpracowników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i analitycznych. W skład Rady Naukowej Rocznika IEŚW wchodzą znane postaci życia naukowego, zwłaszcza z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Punktacja MNiSW
Rocznik IEŚW uzyskał 100 punktów w ramach wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawartego 
w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. Przypisane dyscypliny naukowe: historia oraz nauki o polityce i administracji. 

Wydawca Rocznika IEŚW
Instytut Europy Środkowej
ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395

yearbook@ies.lublin.pl

Częstotliwość ukazywania się Rocznika IEŚW
Rocznik IEŚW ukazuje się raz w roku, w terminie 1 grudnia – 15 stycznia, w czterech zeszytach tematycznych.
Możliwe jest również wydanie zeszytów specjalnych.

Wersja pierwotna Rocznika IEŚW
Wersją pierwotną Rocznika IEŚW jest wersja drukowana (papierowa), wydawana z ISSN 1732-1395.

Równocześnie na stronie internetowej czasopisma publikowane są elektroniczne wersje zeszytów z e-ISSN 2719-2911, możliwe do pobrania w formacie PDF.

Udostępnianie treści publikowanych w Roczniku IEŚW
Treści publikowane w Roczniku IEŚW udostępniane są w oparciu o licencję
Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0.

Indeksowanie Rocznika IEŚW
Rocznik IEŚW indeksowany jest w bazach: Erih Plus, Index Copernicus, BazEkon, CEEOL