Zespół

dr hab. Beata Surmacz

dr hab. Beata Surmacz

Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: polityka wschodnia Polski, w szczególności stosunki polsko-ukraińskie; współczesna dyplomacja. Autorka licznych artykułów naukowych i książek, w tym takich jak: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, oraz Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje, Lublin 2015.

dr hab. Tomasz Stępniewski

dr hab. Tomasz Stępniewski

Zastępca dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych

Politolog i prawnik. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie). Profesor w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2007-2016 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, a w latach 2010-2016 sekretarz Rady Naukowej IEŚW. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i WNP; wpływ Rosji na sytuację państw poradzieckich; polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej. Autor licznych artykułów naukowych oraz autor i współredaktor kilku książek.

Andrzej Deryło

Andrzej Deryło

Zastępca dyrektora IEŚ ds. administracyjno-finansowych

Zespół Bałkański

dr hab. Konrad Pawłowski

dr hab. Konrad Pawłowski

Kierownik Zespołu Bałkańskiego

Politolog i prawnik. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki historii politycznej Europy Południowo-Wschodniej, roli i znaczenia regionu Bałkanów w stosunkach międzynarodowych, sporów i konfliktów wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych w Europie Południowo-Wschodniej, procesu pokojowego na obszarze byłej Jugosławii, polityki zagranicznej państw bałkańskich oraz ewolucji stosunków międzynarodowych w regionie Europy Południowo-Wschodniej.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych nt. historii i współczesności stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie Europy Południowo-Wschodniej oraz monografii: Kosowo. Konflikt i interwencja, Lublin 2008; Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego, Lublin 2016; Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Lublin 2018.

konrad.pawlowski@ies.lublin.pl

dr hab. Agata Domachowska

dr hab. Agata Domachowska

Starszy analityk w Zespole Bałkańskim

Dr hab., prof. UMK, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadziła badania na Uniwersytecie w Pittsburghu, George Washington University, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a także w archiwach i bibliotekach w Serbii, Czarnogórze, Albanii, Macedonii Północnej oraz w Chorwacji. Odbyła również staż w Parlamencie Europejskim oraz praktyki w Ambasadzie RP w Tiranie (Albania). Członkini Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (Postcomer) oraz Polskiej Komisji Bałkanistyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dyskursów dotyczących tożsamości, narracji historycznych, procesów narodowotwórczych, a także polityki pamięci w państwach Bałkanów Zachodnich, diaspor bałkańskich oraz polityki państw bałkańskich.

agata.domachowska@ies.lublin.pl

dr Spasimir Domaradzki

dr Spasimir Domaradzki

Starszy analityk w Zespole Bałkańskim

Starszy analityk w Zespole Bałkańskim Doktor nauk politycznych, Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Stypendysta Wilbur Foundation (2008), Institute for Fiscal and Economic Issues w Paryżu (2014). Odbył wizyty studyjne w Radzie Europy i Europejskim Trybunale Praw Człowieka (2010), LUISS University w Rzymie, Instytucie Nauk Politycznych w Belgradzie, Serbia oraz Universidad Publica de Navarra, Pamplona, Hiszpania. Współpracownik Res Publica Nowa i Visegrad Insight. W latach 2013-2014 uczestnik w programie Laboratorium Idei w Kancelarii Prezydenta RP. Wielokrotny obserwator z ramienia OBWE. Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują państwa bałkańskie, ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii oraz państw kandydujących i ich stosunków z Unią Europejską.

spasimir.domaradzki@ies.lublin.pl

Zespół Bałtycki

dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik

dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Kierownik Zespołu Bałtyckiego

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii. W latach 2015-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Laureatka programu „Mobilność Plus”, w latach 2016-2017 realizowała projekt badawczy na Uniwersytecie Wileńskim. Zainteresowania badawcze: polityka i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i na obszarze poradzieckim, państwa bałtyckie, mniejszość rosyjska, dziedzictwo sowieckie. Autorka licznych publikacji naukowych.

kuczynska.zonik@ies.lublin.pl

dr Damian Szacawa

dr Damian Szacawa

Starszy analityk w Zespole Bałtyckim

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodniczący Sekcji badań Europy Północnej Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz członek European International Studies Association (EISA), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) i Pracowni Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-Bałtyckiej i Arktyki. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych nt. współpracy międzynarodowej, organizacji międzynarodowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

damian.szacawa@ies.lublin.pl

Marlena Gołębiowska

Marlena Gołębiowska

Starszy analityk w Zespole Bałtyckim

Ekonomista i politolog. Doktorant nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania badawcze: makroekonomia, wpływ nowych technologii na gospodarkę, transformacja cyfrowa, innowacje. Autorka publikacji naukowych poświęconych gospodarkom regionu Europy Środkowej.

marlena.golebiowska@ies.lublin.pl

dr Michał Paszkowski

dr Michał Paszkowski

Starszy analityk w Zespole Bałtyckim

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył Wydział Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (doktorat) oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (studia podyplomowe). W pracy zawodowej zdobył doświadczenie pracując w administracji publicznej oraz firmie sektora naftowego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, polityki energetycznej, myśli politycznej oraz partii politycznych w Polsce. Autor licznych artykułu naukowych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego oraz analiz i ekspertyz z zakresu funkcjonowania rynku ropy naftowej i paliw.

michal.paszkowski@ies.lublin.pl

Zespół Wschodni

dr Jakub Olchowski

dr Jakub Olchowski

Kierownik Zespołu Wschodniego

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i mediów, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS i Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji UMCS. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkuset prasowych. Uczestnik i koordynator projektów realizowanych we współpracy z uniwersytetami w Niemczech, na Litwie, Słowacji i Ukrainie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi stosunków międzynarodowych, w szczególności organizacji międzynarodowych, ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz relacjami etnicznymi i tożsamością kulturową, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej.

jakub.olchowski@ies.lublin.pl

dr Hanna Bazhenova

dr Hanna Bazhenova

Starszy analityk w Zespole Wschodnim

Historyk i prawnik. Doktor nauk historycznych w zakresie historii powszechnej (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) i doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). W latach 2013-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów oraz programów stypendialnych Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (Munk School of Global Affairs, University of Toronto), Harvard Ukrainian Research Institute i Institut d’études slaves w Paryżu. Zainteresowania badawcze: system polityczny oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy; polityka historyczna i polityka pamięci w Rosji i na Ukrainie; dzieje Polski, Rosji i Ukrainy. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii: Историки Императорского Варшавского университета 1869-1915: просвещение, наука, политика, Люблин 2014, i Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915. Nauka i polityka, Lublin 2016.

anna.bazhenova@ies.lublin.pl

dr hab. Krzysztof Fedorowicz

dr hab. Krzysztof Fedorowicz

Starszy analityk w Zespole Wschodnim

Politolog. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Profesor w Zakładzie Studiów Wschodnich na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: procesy transformacji ustrojowej na obszarze poradzieckim, przemiany polityczno-społeczne na Białorusi, relacje polsko-białoruskie, Białoruś w stosunkach międzynarodowych, przemiany polityczno-społeczne na Kaukazie Południowym, migracje i uchodźcy, funkcjonowanie tzw. państw nieuznawanych na terenie b. ZSRR. Stażysta w Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (2018), Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa (2005), Państwowym Uniwersytecie w Erywaniu (2013, 2018) oraz Armeńskiej Akademii Nauk w Erywaniu (2021).

krzysztof.fedorowicz@ies.lublin.pl

dr Piotr Oleksy

dr Piotr Oleksy

Starszy analityk w Zespole Wschodnim

Historyk i badacz stosunków międzynarodowych, adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada relacje między dynamiką tożsamości społecznych, a polityką krajową i międzynarodową w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Republice Mołdawii i Rumunii. Od lat współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Nową Europą Wschodnią” i wieloma innymi czasopismami. Współautor raportu dla Parlamentu Europejskiego pt. Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine. European Implementation Assessment (2018) oraz licznych opracowań dla sektora prywatnego. Był dyrektorem programowym Forum Współpracy Polska – Rumunia – Mołdawia (Wrocław 2015); kurator cyklu „Spojrzenie na wschód” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W 2021 r. odbywał staż w Center for Global Studies na Uniwersytecie Victoria w Kanadzie. Autor książek: Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza (Gniezno 2016), Naddniestrze. Terror tożsamości (Wołowiec 2018) oraz Wyspy odzyskane. Wolin i nieznany archipelag (Wołowiec 2021).

piotr.oleksy@ies.lublin.pl

dr Andrzej Szabaciuk

dr Andrzej Szabaciuk

Starszy analityk w Zespole Wschodnim

Historyk i politolog. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stażysta w Instytucie Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk (2013 r.) oraz na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim (2013 r.). Visiting fellow w Nanovic Institute for European Studies na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych (2019 r.). Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, problematyka bezpieczeństwa regionu Europy Wschodniej, polityka migracyjna, etniczna i wyznaniowa, sytuacja mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz rola Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego.

andrzej.szabaciuk@ies.lublin.pl

Zespół Wyszehradzki

dr Agata Tatarenko

dr Agata Tatarenko

Kierownik Zespołu Wyszehradzkiego

Historyk i kulturoznawca. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). W latach 2015-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Zainteresowania badawcze: studia nad pamięcią, kultury pamięci w Europie Środkowej, dzieje Europy Środkowej po 1939 roku. Autorka monografii poświęconej historii mówionej „Dzielenie się pamięcią”. Praktyka i teoria historii mówionej oraz licznych artykułów naukowych.

agata.tatarenko@ies.lublin.pl

dr Łukasz Lewkowicz

dr Łukasz Lewkowicz

Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: współczesne stosunki polsko-słowackie, polityka zagraniczna Słowacji, polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, komunikowanie polityczne, myśl geopolityczna. Praktykant w Ambasadzie RP w Bratysławie. Ponadto odbył staże naukowe na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Autor licznych artykułów naukowych i książek, w tym monografii autorskiej: Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013.

lukasz.lewkowicz@ies.lublin.pl

Szczepan Czarnecki

Szczepan Czarnecki

Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim

Absolwent studiów socjologicznych i slawistycznych UMCS. Doktorant nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Stypendysta na uniwersytetach w Czechach, Bułgarii i Federacji Rosyjskiej. Zainteresowania badawcze: transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej, polityka energetyczna, problematyka demokratyzacji i europeizacji państw regionu środkowoeuropejskiego.

szczepan.czarnecki@ies.lublin.pl

dr Jakub Bornio

dr Jakub Bornio

Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim

Doktor nauk o polityce w specjalności stosunki międzynarodowe. Adiunkt i zastępca Kierownika w Katedrze Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: wschodni wymiar bezpieczeństwa Europy, relacje NATO-Rosja, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, polityka zagraniczna Polski. Analityk the Jamestown Foundation, były pracownik Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, były pracownik Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Stażysta naukowy Uniwersytetu Macieja Korwina w Budapeszcie. Wykładał gościnnie na Uniwersytetach w m.in. Armenii, Czarnogórze, Czechach, Gruzji, Izraelu czy Mołdawii. Autor licznych artykułów naukowych i monografii: _Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego.

jakub.bornio@ies.lublin.pl

Badanie opinii publicznej w państwach Europy Środkowej

prof. Jan Pomorski

prof. Jan Pomorski

Koordynator projektu

Metodolog i historyk. Profesor nauk humanistycznych od początku swojej kariery naukowej związany z UMCS w Lublinie. W 1993 roku współzałożyciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i przewodniczący jego pierwszej Rady Naukowej. Członek Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministrze Edukacji i Nauki. Autor ponad dwustu publikacji naukowych, w tym 8 książek. Ostatnio wydane: Homo historicus. Studium sześciu kultur poznających historię (Wyd. UMCS, 2019), Rzecz o wyobraźni historycznej (Wyd. UMCS, 2021), red. (wspólnie z Mariuszem Mazurem) Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… (Wyd. IPN, 2021); red. (wspólnie z Ewą Domańską) Wprowadzenie do metodologii historii (PWN, 2022).

jan.pomorski@ies.lublin.pl

Księgowość i kadry

Magdalena Jarosz

Magdalena Jarosz

Główna księgowa

Michał Kryska

Michał Kryska

Starszy specjalista ds. kadr i płac

Adam Lewczyński

Adam Lewczyński

Starszy Specjalista w Księgowości

Zespół Mediów Społecznościowych i Wydawnictw

Anna Paprocka

Anna Paprocka

Andrzej Koma

Andrzej Koma

Agnieszka Zajdel

Agnieszka Zajdel

Anna Pietroń

Anna Pietroń

Paweł Jarosz

Paweł Jarosz

Biuro

Agata Kojder

Agata Kojder

Zamówienia publiczne

Liliana Grzesiuk

Liliana Grzesiuk