1 lipca 2021

Nowa książka współautorstwa dra Andrzeja Szabaciuka „Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych (1922–1938)”

Nowa książka współautorstwa dra Andrzeja Szabaciuka „Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych (1922–1938)”

Z radością informujemy, że ukazała się książka pod współredakcją naszego analityka dra Andrzeja Szabaciuka pt. Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w Związku Sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych (1922–1938).

„Do dnia 1 ma­ja 1937 roku na całym terytor­ium Związku Socjalistycznych Republik Rad nie powinno pozostać ani jednego domu mod­litwy i samo po­jęcie boga winno zostać przekreślone ja­­ko przeżytek średnio­wiecza, jako instrument ucisku mas ro­bot­niczych” – zapowiadała „pięciolatka antyreligijna”, ogłoszona w 1932 r. przez bolszewików.

Cały aparat sowieckiego państwa, jego urzędy, instytucje i organizacje miały jeszcze intensywniej niż dotychczas prowadzić działalność mającą na celu likwidację duchowieństwa i miejsc kultu oraz ateizację społeczeństwa. W Związku Sowieckim zamieszkiwało wówczas ponad półtora miliona wiernych Kościoła katolickiego. Ogromną większość tej liczby stanowili Polacy. Starała się im pomóc dyplomacja polska, która przekona­wszy się o nieskuteczności gwarancji swobód religijnych dla Polaków zawartych w traktacie ryskim, dążyła do nadania sprawie represji wobec Kościoła w Sowietach charak­teru mię­dzynaro­dowego.

Oddawany w ręce czytelników tom jest pierwszą na rynku publikacją pozwalającą prześledzić losy Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim w okresie międzywojennym przez pryzmat dokumentów polskiej dyplomacji.*

Książkę można kupić tutaj.

  • Opis od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Udostępnij