9 września 2021

Dr Dominik Héjj: Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na Węgrzech

Dr Dominik Héjj: Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na Węgrzech

Polecamy nowy artykuł dra Dominika Héjja: Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na Węgrzech, który ukazał się w publikacji zbiorowej: Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym. Pierwsze doświadczenia, Redakcja: Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora.

Obok ukazania stanu gotowości poszczególnych państwowych systemów prawnych do sprostania wymogom zapobiegania i zwalczania pandemii walorem opracowania jest zestawienie ze sobą i porównanie krajowych rozwiązań legislacyjnych oraz praktyki ich implementacji w obliczu zadań służących zapobieganiu szerzenia się pandemii COVID-19 jak też w zakresie leczenia i izolowania osób zakażonych. Takie porównanie ma dwojaki walor: z jednej strony pozwala na zestawienie i skonfrontowanie efektywności przyjętych ram prawno-organizacyjnych zwalczania pandemii, z drugiej – ukazuje przez pryzmat przeprowadzonych porównań znaczenie i efektywność zastosowanych sposobów i środków implementacji uregulowań prawnych oraz medycznych (epidemiologicznych).

Godna jest też skala (zakres terytorialny) objęty studiami składającymi się na poddane ocenie opracowanie. Swym zasięgiem studia te objęły dwadzieścia jeden Państw, w tym większość państw członkowskich Unii Europejskiej, Izrael, a ponadto Chińską Republikę Ludową (gdzie pandemia COVID-19 została wykryta najwcześniej i skąd rozpoczęła swój pochód przez cały glob), nadto – Kanadę, Meksyk, Federację Rosyjską, Białoruś i Ukrainę. W sensie terytorialnym studia objęły nieomal połowę zamieszkałej powierzchni globu ziemskiego. W sensie ustrojowym – państwa o wysoce zróżnicowanej wrażliwości na ochronę i przestrzeganie demokratycznych standardów ochrony praw jednostki, przy tym – stosujące dość zróżnicowane „terapie” zapobiegania pandemii (by wspomnieć o oryginalności szwedzkich działań anty-pandemicznych). Istotnym walorem opracowania jest sięgnięcie po autorów z różnych ośrodków naukowych, z reguły posługujących się roboczo językami urzędowymi państw poddanych analizie, co pozwoliło na szerokie i kompetentne wykorzystanie oryginalnych regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego (sadowo-administracyjnego) i konstytucyjnego wprost w oryginale, przy braku dostępności tłumaczeń na języki „kongresowe” lub język polski. Konsoliduje to atrybut oryginalności i źródłowego oparcia opracowania, niemającego – przeważnie – ani polskich, ani obcojęzycznych pierwowzorów.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Grzybowskiego

Link do publikacji: http://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/ograniczenia-praw-i-wolnosci-w-okresie-pandemii-covid-19-na-tle-porownawczym-pierwsze-doswiadczenia/

Udostępnij