Misja

Instytut Europy Środkowej powstał na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o Instytucie Europy Środkowej, która weszła w życie 20 grudnia 2018 roku. Funkcjonuje on jako państwowa osoba prawna i jest nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. Instytut został utworzony w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, stworzonego przez profesora Jerzego Kłoczowskiego. Siedzibą Instytutu jest Lublin.
Działalność Instytutu związana jest z badaniami środkowej i wschodniej części Europy, których tradycje istnieją w Lublinie od początku lat 90. ubiegłego wieku, a nawiązują do bogatego w tym zakresie doświadczenia lubelskich ośrodków akademickich: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Misją Instytutu Europy Środkowej jest merytoryczne wsparcie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie wysokiej jakości działalności badawczej i analitycznej oraz przekazywanie interesariuszom polskim rzetelnej wiedzy na temat procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w Europie Środkowej i w jej sąsiedztwie oraz dotyczącej miejsca i roli Polski w tych procesach. Przedmiotem szczególnych badań i analiz Instytutu są inicjatywy polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Instytut prowadzi swoje działania z poszanowaniem wolności badań naukowych i w dialogu z otoczeniem zewnętrznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Poprzez współpracę naukową z partnerami międzynarodowymi tworzy klimat sprzyjający pogłębianiu kooperacji między państwami regionu i realizacji celów polityki zagranicznej Polski.