Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

O czasopiśmie

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” („Rocznik IEŚW”) jest czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej międzynarodowemu otoczeniu. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2003 roku, początkowo w jednym, a od 2009 roku w kilku tematycznych woluminach. Do 2018 roku wydawcą „Rocznika IEŚW” był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, obecnie jest nim Instytut Europy Środkowej. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był znany historyk i intelektualista – prof. Jerzy Kłoczowski (w latach 2002-2013), kolejnym – dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL (w latach 2013-2018), od 2019 roku funkcję tę pełni dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS. „Rocznik IEŚW” prezentuje dorobek naukowy zarówno pracowników Instytutu, jak i szerokiego – krajowego i międzynarodowego – grona współpracowników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i analitycznych. W skład Rady Naukowej „Rocznika IEŚW” wchodzą znane postaci życia naukowego, zwłaszcza z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Wersją pierwotną „Rocznika IEŚW” jest wersja drukowana (papierowa).

„Rocznik IEŚW” znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku z liczbą 70 punktów (pozycja 28692); przypisane dyscypliny naukowe: historia oraz nauki o polityce i administracji.

Rada Naukowa „Rocznika IEŚW”

Natalia Yakovenko, Adolf Juzwenko, Jūratė Kiaupienė, Rūstis Kamuntavičius, Antony Polonsky, Adam Daniel Rotfeld, Henryk Samsonowicz, Aleksander Smolar, Oleksiy Tolochko

 

Komitet Redakcyjny „Rocznika IEŚW”

dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS (redaktor naczelny), dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL (zastępca redaktora naczelnego), Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Jakub Olchowski, Konrad Pawłowski, Agata Tatarenko, Anna Paprocka (sekretarz redakcji)

 

Wydawca „Rocznika IEŚW”: Instytut Europy Środkowej

 

Adres redakcji: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395

 

„Rocznik IEŚW” indeksowany jest w bazach: Erih Plus, Index Copernicus, BazEkon, CEEOL