Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

O czasopiśmie

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” („Rocznik IEŚW”) jest czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej międzynarodowemu otoczeniu. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2003 roku, początkowo w jednym, a od 2009 roku w kilku tematycznych woluminach. Do 2018 roku wydawcą „Rocznika IEŚW” był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, obecnie jest nim Instytut Europy Środkowej. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był znany historyk i intelektualista – prof. Jerzy Kłoczowski (w latach 2002-2013), kolejnym – dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL (w latach 2013-2018), od 2019 roku funkcję tę pełni dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS. „Rocznik IEŚW” prezentuje dorobek naukowy zarówno pracowników Instytutu, jak i szerokiego – krajowego i międzynarodowego – grona współpracowników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i analitycznych. W skład Rady Naukowej „Rocznika IEŚW” wchodzą znane postaci życia naukowego, zwłaszcza z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Wersją pierwotną „Rocznika IEŚW” jest wersja drukowana (papierowa).

„Rocznik IEŚW” znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku z liczbą 70 punktów (pozycja 28692); przypisane dyscypliny naukowe: historia oraz nauki o polityce i administracji.

Rada Naukowa „Rocznika IEŚW”

Jozsef Borocz (USA), William Collins Donahue (USA), Adolf Juzwenko (Polska), Rūstis Kamuntavičius (Litwa), Gediminas Kazėnas (Litwa), Jūratė Kiaupienė (Litwa), Michal Kořan (Czechy), Volodymyr Kravchenko (Kanada), Jussi P. Laine (Finlandia), Markijan Malskyj (Ukraina), Joseph F. Patrouch (Kanada), Serhii Plokhii (USA), Antony Polonsky (USA), Adam Daniel Rotfeld (Polska), Henryk Samsonowicz (Polska), Aleksander Smolar (Polska), George Soroka (USA), Oleksiy Tolochko (Ukraina), Natalia Yakovenko (Ukraina)

 

Komitet Redakcyjny „Rocznika IEŚW”

Redaktor naczelny - Beata Surmacz
Zastępca redaktora naczelnego - Tomasz Stępniewski
Redaktor działu państw bałtyckich - Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Redaktor działu państw wschodnioeuropejskich - Jakub Olchowski
Redaktor działu państw bałkańskich - Konrad Pawłowski
Redaktor działu państw wyszehradzkich - Agata Tatarenko
Sekretarz redakcji - Anna Paprocka

 

Wydawca „Rocznika IEŚW”: Instytut Europy Środkowej

 

Adres redakcji: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395

 

„Rocznik IEŚW” indeksowany jest w bazach: Erih Plus, Index Copernicus, BazEkon, CEEOL

 

Treści publikowane w "Roczniku IEŚW" odostępniane są w oparciu o licencję Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0.

Znak licencji CC-BY-NC