Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

ISSN 2719-2911 wersja elektroniczna

ISSN 1732-1395 wersja papierowa


O czasopiśmie

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” („Rocznik IEŚW”) jest czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej międzynarodowemu otoczeniu. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2003 roku, początkowo w jednym, a od 2009 roku w kilku tematycznych woluminach. Do 2018 roku wydawcą „Rocznika IEŚW” był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, obecnie jest nim Instytut Europy Środkowej. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był znany historyk i intelektualista – prof. Jerzy Kłoczowski (w latach 2002-2013), kolejnym – dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL (w latach 2013-2018), od 2019 roku funkcję tę pełni dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS. „Rocznik IEŚW” prezentuje dorobek naukowy zarówno pracowników Instytutu, jak i szerokiego – krajowego i międzynarodowego – grona współpracowników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i analitycznych. W skład Rady Naukowej „Rocznika IEŚW” wchodzą znane postaci życia naukowego, zwłaszcza z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Wersją pierwotną „Rocznika IEŚW” jest wersja drukowana (papierowa).

„Rocznik IEŚW” znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku z liczbą 70 punktów (pozycja 28692); przypisane dyscypliny naukowe: historia oraz nauki o polityce i administracji.


Wydawca „Rocznika IEŚW”

Instytut Europy Środkowej

Adres redakcji: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395

 


„Rocznik IEŚW” indeksowany jest w bazach: Erih Plus, Index Copernicus, BazEkon, CEEOL

 


 

Treści publikowane w "Roczniku IEŚW" odostępniane są w oparciu o licencję
Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0.

Znak licencji CC-BY-NC