Rada Rocznika

Zadania Rady Naukowej „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”

Rada Naukowa Rocznika IESW jest organem opiniodawczo-doradczym dla zespołu redakcyjnego Rocznika.  Do jej zadań w szczególności należy:
1. czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma;
2. wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań podejmowanych w ramach poszczególnych numerów tematycznych Rocznika;
3. promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym;
4. udział w spotkaniach Rady Naukowej Rocznika IESW z zespołem redakcyjnym (raz na trzy lata).

aaaaa

Członkowie Rady

József Böröcz [ORCID 0000-0003-4672-4293]– profesor na Wydziale Socjologii Rutgers University (USA); członek Węgierskiej Akademii Nauk; założyciel i przewodniczący Karl Polányi Institute for Global Social Analysis, Corvinus University, Budapeszt; członek Rady Karl Polányi Institute for Global Social Analysis, Concordia University, Montreal; e-mail: jborocz@rutgers.edu

William Collins Donahue – profesor nauk humanistycznych na University of Notre Dame (USA); dyrektor Initiative for Global Europe, Keough School of Global Affairs; e-mail: William.C.Donahue.36@nd.edu

Adolf Juzwenko – polski historyk, doktor nauk humanistycznych; dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (Polska); członek Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wspólnego Dziedzictwa Kulturalnego; przewodniczący Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu; e-mail: adolf.juzwenko@ossolineum.com

Gediminas Kazėnas – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie (Litwa); radny w samorządzie rejonu wileńskiego; członek zarządu Stowarzyszenia Oświaty Litwinów „Rytas”; e-mail: gkazenas@mruni.eu

Jūratė Kiaupienė – profesor, historyk, pracownik naukowy w Instytucie Historii Litwy w Wilnie (Litwa); e-mail: jurate.kiaupiene@gmail.com

Michal Kořan [ORCID 0000-0003-4881-2238] – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy); przewodniczący Rady Global Arena Research Institute w Pradze (Czechy); były zastępca dyrektora Aspen Institute Central Europe, Praga; w latach 2013-2014 wiceprzewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego; e-mail: koran@fss.muni.cz

Volodymyr V. Kravchenko – profesor historii; dyrektor Canadian Institute of Ukrainian Studies na University of Alberta (Kanada); członek rady redakcyjnej: „Strategic Priorities” (Kijów), „East/West: Journal of Ukrainian Studies” (Edmonton), „Harvard Ukrainian Studies” (Cambridge), „Ukraina Moderna” (Lwów), e-mail: vkravche@ualberta.ca

Jussi P. Laine [ORCID 0000-0003-0377-5170]– profesor Border Studies w Karelian Institute, University of Eastern Finland oraz Oulu University (Finlandia); prezydent elekt Association for Borderlands Studies; e-mail: jussi.laine@uef.fi
 
Markijan Malskyj – profesor i dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Ivana Franki we Lwowie (Ukraina); w latach 2010-2014 ambasador Ukrainy w Polsce; e-mail: markmalskyy@gmail.com

Joseph F. Patrouch – profesor na Wydziale Sztuki i Klasyki University of Alberta (Kanada); dyrektor Wirth Institute for Austrian and Central European Studies na University of Alberta (Kanada), e-mail: patrouch@ualberta.ca

Serhii Plokhii [ORCID 0000-0003-1667-6550] – profesor historii Ukrainy na Wydziale Historii Harvard University (USA); dyrektor Harvard Ukrainian Research Institute na Harvard University; e-mail: plokhii@fas.harvard.edu

Antony Polonsky – emerytowany profesor Studiów nad Holokaustem na Brandeis University (USA); wiceprezes Institute for Polish-Jewish Studies w Oksfordzie (Wielka Brytania) i American Association for Polish-Jewish Studies w Cambridge (USA); e-mail: polonsky@brandeis.edu

Andrzej Pukszto – docent Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa); email: andzej.puksto@vdu.lt

Adam Daniel Rotfeld – badacz współczesnych stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego; w latach 2001-2005 wiceminister spraw zagranicznych, a w 2005 roku minister spraw zagranicznych RP; w latach 1991-2002 dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w Sztokholmie; uczestnik wielu międzynarodowych gremiów doradczych; współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych; e-mail: rotfeld@pism.pl

Henryk Samsonowicz [ORCID 0000-0002-6069-2526] – wybitny polski historyk, mediewista; emerytowany profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego; e-mail: h.samsonowicz@gmail.com

Aleksander Smolar – politolog i publicysta; prezes Fundacji Batorego; zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu; członek International Forum Research Council w Waszyngtonie; e-mail: aleksander.smolar@gmail.com

George Soroka – wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie Harvarda; badacz w centrach naukowych: Harvard Ukrainian Research Institute, Davis Center oraz Center for European Studies; e-mail: soroka@fas.harvard.edu

Oleksij Tołoczko – historyk, mediewista; dyrektor Centrum Studiów nad Rusią Kijowską w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; wykładowca w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, w Ukraińskim Instytucie Naukowym Uniwersytetu Harvarda, na Uniwersytecie Warszawskim; założyciel i współredaktor almanachu średniowiecznej historii i archeologii Europy Wschodniej „Ruthenica”; członek kolegiów redakcyjnych czasopism „Український гуманітарний огляд” (Kijów), „Harvard Ukrainian Studies”; e-mail: TolochkoO@nas.gov.ua

Natalia Yakovenko – historyk, profesor w Katedrze Historii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”; e-mail: n.yakovenko@ukma.edu.ua