Procedura recenzowania

Zasady recenzowania artykułów naukowych przyjęte w Redakcji „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”

 1. Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów na interaktywnym formularzu PDF lub MS Word.
 2. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte i sprawdzone programem antyplagiatowym, przekazywane są dwóm recenzentom zewnętrznym (spoza Redakcji), którzy:
  • są kompetentni do oceny tekstu i posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie, której dotyczy tekst;
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią w środowisku naukowym;
  • nie są zatrudnieni w placówce naukowej, z którą związany jest autor tekstu;
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów ani w zależności służbowej;
  • w ciągu ostatnich dwóch lat nie byli z autorem tekstu związani bezpośrednią współpracą naukową;
  • nie pozostają z autorem w bliskich stosunkach osobistych ani rodzinnych;
  • w przypadku tekstu w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany zawodowo w instytucji zagranicznej innego kraju niż kraj zawodowej afiliacji autora.
 3. Recenzent i autor nie znają swoich tożsamości: stosuje się zasadę tzw. double blind review.
 4. Redakcja przekazuje recenzentowi krótką charakterystykę publikacji (tytuł, informacja o ilości znaków, a także krótkie streszczenie tekstu), pozostawiając mu do decyzji kwestię, czy podejmie się recenzowania, a także wskazując nieprzekraczalny termin nadesłania recenzji.
 5. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego tekstu przed jego opublikowaniem.
 6. Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu PDF lub MS Word przyjętym w Redakcji i przekazanym recenzentowi.
 7. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tekstu do publikacji, konieczności wniesienia poprawek przed publikacją lub odrzucenia tekstu.
 8. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję Redakcji, która przechowuje ją przez co najmniej pięć lat od chwili jej otrzymania.
 9. Redakcja może odmówić przyjęcia recenzji w przypadku, kiedy nie spełnia ona merytorycznych i formalnych wymagań, zwłaszcza gdy recenzja ma charakter ogólnikowy, zaś krytyczne lub pochwalne opinie nie są umotywowane, jak również wtedy gdy zachodzi sprzeczność między treścią recenzji a jej konkluzją.
 10. Uwagi recenzenta, zwłaszcza w przypadku konieczności naniesienia poprawek lub odrzucenia tekstu, przekazywane są jako anonimowe autorowi tekstu, któremu wyznaczony zostaje przy tym nieprzekraczalny termin wprowadzenia zmian. Po poprawieniu lub uzupełnieniu tekstu, recenzent może, w uzgodnionym z Redakcją terminie, dokonać ponownej weryfikacji tekstu.
 11. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Rocznika”.
 12. Każdego roku Redakcja umieszcza na stronie internetowej „Rocznika” uaktualnioną listę recenzentów, z podaniem ich stopni i tytułów naukowych, a także afiliacji instytucjonalnej.
 13. Recenzent zobowiązany jest do złożenia oświadczeń na formularzu PDF stanowiącym załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do Kodeksu etyki.