Komitet Redakcyjny „Rocznika IEŚW”

Redaktor naczelny

dr hab. Beata Surmacz

[ORCID 0000-0002-7791-0040]

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (specjalność stosunki międzynarodowe); profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Od 2018 roku dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W latach 2016-2019 prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Politologii UMCS.

Realizowała pobyty badawcze m.in. na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im I. Franki, Lwów (Ukraina), European Institute of Sussex University (Wielka Brytania), Université Marseille III (Francja), Rutgers University (USA), Center for the Study of Post-Communist Societies University of Maryland (USA), a także grant indywidualny Polish-Ukrainian Relations in the Context of Systemic Transformation in Poland and Ukraine (Open Society Institute).

Zainteresowania badawcze: współczesna dyplomacja – proces ewolucji dyplomacji, służba zagraniczna, dyplomacja publiczna, dyplomacja cyfrowa, dyplomacja aktorów niepaństwowych, paradyplomacja, dyplomacja Unii Europejskiej; polityka wschodnia Polski – w szczególności stosunki polsko-ukraińskie, Partnerstwo Wschodnie; polityka zagraniczna Ukrainy.

Autorka i redaktor monografii, w tym m.in.: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002 (monografia nagrodzona przez Ministra Edukacji oraz nominowana do nagrody im. Jerzego Giedroycia), Nowe oblicza dyplomacji (red.), Lublin 2013, Ewolucja współczesnej dyplomacji, Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015, Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz (red.), Lublin 2016. Autorka licznych artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach. Wybrane przykłady: City Diplomacy, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, nr 1; Dyplomacja na szczycie, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2016, t.11/3; „Dyplomacja” organizacji pozarządowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2014, nr 1 (t.49); „Ambasady regionów” – przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2013; Scenariusze stosunków polsko-ukraińskich. Próba weryfikacji, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz (red.), Wydawnictwo UMCS Lublin 2016; Ukraina: aspiracje, ograniczenia, nadzieje, [w:] Polityka zagraniczna: aktorzy, strategiepotencjały, T. Łoś-Nowak (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011; Instytucja dyplomacji w czasach zmiany, [w:] Państwo w czasach zmiany, M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski (red.), Lublin 2018; Misja dyplomatyczna w XXI wieku, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa, E. Haliżak (red.), Warszawa 2018; New Technologies in Diplomacy, [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, M. Szkarłat, K. Mojska (red.), Cambridge Scholars Publishing, New Castle 2015; Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wydawnictwa Rambler, Warszawa 2013; Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowy model dyplomacji?, [w:] W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, A. Dudek (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015; Ewolucja struktur organizacyjnych polskiej dyplomacji w zakresie promocji Polski na arenie międzynarodowej, [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, t. 2: 1945–2000, E. Alabrudzińska (red.), Wydawnictwo Mado, Toruń 2015; Analiza zmian struktury organizacyjnej MSZ Polski po 1989 r. [w:] Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, A. Kruk (red.), Łódź 2013.Autorka podręcznika dla szkół średnich Wiedza o społeczeństwie, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. [beata.surmacz@ies.lublin.pl]

qdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Tomasz Stępniewski

[ORCID 0000-0002-4581-5145]

Zastępca dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych; politolog i prawnik; doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie); profesor w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2007-2016 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, a w latach 2010-2016 sekretarz Rady Naukowej IEŚW. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i WNP; wpływ Rosji na sytuację państw poradzieckich; polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej. Autor licznych artykułów naukowych oraz autor i współredaktor kilku książek. [tomasz.stepniewski@ies.lublin.pl]

qdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq


Redaktor działu państw bałtyckich

dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik

[ORCID 0000-0002-5672-9613]

Kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ; doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Ukończyła studia podyplomowe kierunku muzealnictwo i ochrona zabytków na KUL w Lublinie. W latach 2015-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Laureatka programu „Mobilność Plus”, w latach 2016-2017 realizowała projekt badawczy na Uniwersytecie Wileńskim dotyczący mniejszości rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich. Zainteresowania badawcze: polityka i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i na obszarze poradzieckim; państwa bałtyckie; mniejszość rosyjska; dziedzictwo sowieckie. Autorka monografii Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienie antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej oraz licznych publikacji naukowych poświęconych państwom bałtyckim i dziedzictwu sowieckiemu: The Securitization of National Minorities in the Baltic States, “Baltic Journal of Law & Politics”, vol. 10, no 2, 2017, s. 26-45; Dissonant heritage. Soviet monuments in Central and Eastern Europe [w:] Historical Memory of Central and East European Communism, A. Mrozik, S. Holubec (eds.), Routledge 2018, s. 101-121; Russia’s monuments policy in the Baltic states [w:] The EU and Russia: Spaces of Interaction in Times of Crises, A. MakarychevTh. Hoffmann (eds.), Routledge 2018, s. 52-70. [kuczynska.zonik@ies.lublin.pl]


Redaktor działu państw wschodnioeuropejskich

dr Jakub Olchowski

[ORCID 0000-0002-7973-4263]
Kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ; absolwent Wydziału Politologii UMCS (1999); w latach 2000-2019 pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS; od 2019 r. w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS. Członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Autor wielu publikacji naukowych i prasowych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi: stosunków międzynarodowych, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej; organizacji międzynarodowych; ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz relacji etnicznych i tożsamości kulturowej. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i mediów. Wybrane publikacje: J. Olchowski, Konflikt ukraiński – wyzwanie dla NATO, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2015, nr 10, z. 1.; J. Olchowski, Problemy reformy ONZ, [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, Warszawa 2017.; J. Olchowski, The Political System of Bosnia and Herzegovina, [w:] Political Systems of the Former Yugoslavia, Berlin 2017.; Я. Ольховскі, Російсько-україньский конфлікт у контексті протистояння Росії із Заходом, Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності, ред. М. Дорошко, В. Балюк, Київ 2018, С. 151-180.; J. Olchowski, Stosunki polsko-ukraińskie w polityce (dez)informacyjnej Rosji, „Wschód Europy” 2018, nr 2, t. 4.; Я. Ольховскі, Польско-українскі відносини в політиці (дез)інформацїї Російської Федерацїї, Україньско-польслкі відносини в умовах гібридних загроз безпеци, ред. В. Балюк, М. Дорошко, Київ-Люблін 2019, сс. 216-231. [jakub.olchowski@ies.lublin.pl]


Redaktor działu państw bałkańskich

dr hab. Konrad Pawłowski

[ORCID 0000-0003-4095-5963]

Kierownik Zespołu Bałkańskiego w IEŚ. Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Zainteresowania badawcze koncentruje wokół studiów regionalnych nad Europą Południowo-Wschodnią, badań nad pokojem i konfliktami oraz prawa międzynarodowego. Autor monografii: Kosowo. Konflikt i interwencja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008; Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016; Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018. Laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w roku 2018 (Nagroda Naukowa PTSM). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych orazPolskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Redaktor działu państw bałkańskich. [konrad.pawlowski@ies.lublin.pl]


Redaktor działu państw wyszehradzkich

dr Agata Tatarenko

[ORCID 0000-0002-8221-1949]

Kierownik Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ; historyk i kulturoznawca; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). W latach 2015-2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Zainteresowania badawcze: polityka pamięci oraz historia publiczna w Europie Środkowej. Autorka monografii poświęconej historii mówionej „Dzielenie się pamięcią. Praktyka i teoria historii mówionej” (2016) oraz pracy „Relikty komunizmu: polityka historyczna wobec materialnego dziedzictwa sowieckiego w Republice Czeskiej” (2019). Redaktorka kilku numerów „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, w tym tomu Polityka wobec pamięci w Rosji i Ukrainie (vol. 13, no. 1, 2015). Wybrane publikacje: Wojsko, płeć i historia mówiona. O „kobiecych” opowieściach o doświadczeniu walki w czasie drugiej wojny światowej, „Rocznik Antropologii Historii”, no. 2, 2014, s. 113–133; Presa della parola. Problem tożsamości we włoskich studiach historii mówionej, “Studia kulturoznawcze”, vol. 11 (1), 2017, s. 92–104; Musée du quai Branly jako przykład architektury pomnikowej, [w:] Pomniki w epoce antropocenu, red. M. Praczyk, Poznań, 2017, s. 201–212; Gdzie opada żelazna kurtyna? Granice i mit Europy Środowej we współczesnej eseistyce i historiografii europejskiej, “Politeja”, no. 2 (41), 2016, s. 139–160; Unia lubelska w pamięci kulturowej: spór i dialog, [w:] Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej, red. T. Stępniewski, B. Surmacz, Lublin, 2019, pp. 37–60. [agata.tatarenka@ies.lublin.pl]


Sekretarz redakcji

Anna Paprocka

Absolwentka filologii polskiej (KUL, Lublin) i edytorstwa współczesnego (UKSW, Warszawa). Wieloletni redaktor wydawnictw najpierw Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, teraz – Instytutu Europy Środkowej.
Zadania: tworzenie planu wydawniczego każdego zeszytu „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” i nadzór nad jego realizacją. Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu wydawniczego (redakcja, tłumaczenie, korekta, skład, druk). [anna.paprocka@ies.lublin.pl]