4 marca 2022

Prace IEŚ: Ryzyko polityczne: wyzwania dla stabilności politycznej, rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej Serbii, autorstwa dra hab. Konrada Pawłowskiego

Prace IEŚ: Ryzyko polityczne: wyzwania dla stabilności politycznej, rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej Serbii, autorstwa dra hab. Konrada Pawłowskiego

Polecamy Pracę IEŚ 12/2021: Ryzyko polityczne: wyzwania dla stabilności politycznej, rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej Serbii, autorstwa dra hab. Konrada Pawłowskiego

Celem badań zawartych w publikacji jest przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka politycznego w odniesieniu do największego państwa Bałkanów Zachodnich – Republiki Serbii. Analiza ta koncentruje się na wybranych aspektach bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej, na których tle omówione zostają obecne wyzwania i potencjalne zagrożenia dla stabilności politycznej, rozwoju gospodarczego, stabilności finansowej i pozycji międzynarodowej Serbii.
W badaniach uwzględniono szereg czynników, które odgrywają kluczową rolę w analizie ryzyka politycznego, tj.: siłę, zakres i zasięg władzy państwowej, specyfikę systemu politycznego, model przywództwa politycznego, poziom demokracji, główne spory polityczne, stabilność makroekonomiczną, wskaźnik wolności gospodarczej, relacje regionalne, zaangażowanie aktorów zewnętrznych czy wreszcie pandemię COVID-19 – zdarzenie nieoczekiwane i nieprzewidywalne, o wielkiej skali i konsekwencjach (the ‘Black Swan’ event), od kilkunastu miesięcy wywierające niezmienny wpływ na debatę polityczną i koniunkturę gospodarczą w Serbii. W opracowaniu przyjęto perspektywę krótkoterminową, niektóre z zaprezentowanych rozważań wybiegają jednak dalej w przyszłość.

Całość tekstu dostępna jest na naszej stronie:

Udostępnij