Zespół Bałkański
30 marca 2023

Spasimir Domaradzki
Komentarze IEŚ 821 (69/2023)

Macedonia Północna: próba wyjścia z kolejnego martwego punktu w drodze do Unii Europejskiej

Macedonia Północna: próba wyjścia z kolejnego martwego punktu w drodze do Unii Europejskiej

ISSN: 2657-6996
Komentarze IEŚ 821
Wydawca: Instytut Europy Środkowej

Na mocy tzw. „francuskiej propozycji” Macedonia Północna zobowiązana jest wprowadzić zmiany do swojej konstytucji, aby kontynuować proces negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Uzgodnione poprawki przewidują m.in. zmianę w konstytucji, przyznającą Bułgarom status mniejszości narodowej. Opozycja polityczna, bez której poparcia takie zmiany nie są możliwe, wykorzystuje okazję do osłabienia pozycji premiera Dimitara Kovačevskiego i przejęcia władzy na fali oporu wobec „bułgaryzacji”. Wizyta niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock jest częścią unijnych wysiłków na rzecz przezwyciężenia politycznego impasu w Macedonii Północnej, który grozi kolejnym spowolnieniem procesu akcesyjnego.

Wizyta Annaleny Baerbock w Skopje. 23 marca 2023 r. do Skopje przybyła minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Annalena Baerbock. Głównymi tematami rozmów z prezydentem Stevo Pendarovskim, premierem Dimitarem Kovačevskim, ministrem spraw zagranicznych Buiarem Osmanim oraz przewodniczącym parlamentu Talatem Xhaferim były postępy na drodze do członkostwa w UE, a w szczególności konieczność wprowadzenia zmian w macedońskiej konstytucji, które pozwolą uczynić kolejne kroki w ramach rozpoczętego w lipcu 2022 r. procesu negocjacji akcesyjnych.

Baerbock spotkała się również z przewodniczącym Christianem Mickoskim oraz przedstawicielami Komitetu Wykonawczego głównej partii opozycyjnej WMRO-DPMNE (Внатрешна македонска револуционерна организација Демократска партија за македонско национално единство, WMRO-DPMNE) w celu przekonania ich do udzielenia poparcia rządowi w kwestii wpisania Bułgarów, wraz z innymi mniejszościami, w poczet mniejszości narodowych do macedońskiej konstytucji. Obecnie w preambule ustawy zasadniczej wymieniono Albańczyków, Turków, Wołochów oraz Romów.

Wcześniej, w dniach 16-17 marca, w tej samej sprawie rozmawiali przedstawiciele UE Josep Borrell oraz Olivér Várhelyi podczas sesji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia Macedonii Północnej i Unii Europejskiej. W czasie tego spotkania w Ochrydzie, oprócz kwestii zmian w macedońskiej konstytucji, poruszono również konieczność kontynuacji reform dotyczących walki z korupcją, spójności stanowisk UE i Macedonii Północnej wobec wydarzeń na arenie międzynarodowej, a także dalszego wsparcia finansowego w procesie wdrażania niezbędnych zmian w Macedonii Północnej.

Wizyta Annaleny Baerbock jest częścią unijnej ofensywy politycznej, mającej na celu przyśpieszenie procesu akcesyjnego państw z Bałkanów Zachodnich. Z perspektywy Unii Europejskiej geopolityczna konfrontacja między Rosją a Zachodem stwarza okazję do dokończenia przedłużającego się od prawie dwóch dekad procesu rozszerzeniowego o państwa bałkańskie. Jedną z przeszkód są stosunki bułgarsko-macedońskie, które po podpisaniu Traktatu o przyjaznej współpracy w 2017 r. są przedmiotem nieustannych sporów dotyczących historii i tożsamości.

(Nie)spodziewane trudności. Po formalnym rozpoczęciu negocjacji członkowskich z UE w lipcu 2022 r. Macedonia Północna nie dokonała znaczących postępów w swojej drodze do członkostwa. Chociaż formalnie trwa proces screeningu krajowego ustawodawstwa, to przeszkodą w zdynamizowaniu macedońskich dążeń do członkostwa jest szereg problemów. Wśród nich kluczową rolę odgrywają kwestie dotyczące stosunków z Bułgarią oraz problemy natury wewnętrznej, związane z koniecznością reform i walki z korupcją.

Ze względu na możliwość formalnego blokowania procesu negocjacyjnego przez Bułgarię stosunki macedońsko-bułgarskie mają kluczowe znaczenie dla dynamiki procesu akcesyjnego. W chwili obecnej stosunki te znalazły się ponownie w martwym punkcie. Po upadku rządu K. Petkowa w Bułgarii, jego oraz premiera Dimitara Kovačevskiego wysiłki na rzecz poprawy i intensyfikacji relacji dwustronnych w celu zbliżenia gospodarek i społeczeństw obu państw (zob. „Komentarze IEŚ”, nr 515) zostały ponownie przyćmione przez kwestie historyczno-tożsamościowe, które są wykorzystywane przez środowiska nacjonalistyczne w Bułgarii oraz opozycję w Macedonii Północnej do atakowania rządu Kovačevskiego.

Na mocy tzw. „francuskiej propozycji” (zob. „Komentarze IEŚ”, nr 657) wymogiem dalszych postępów w negocjacjach akcesyjnych jest wprowadzenie poprawki do konstytucji Macedonii Północnej, która uzupełni poczet mniejszości w Macedonii Północnej o mniejszość bułgarską. Premier nie dysponuje niezbędną większością do wprowadzenia konstytucyjnych zmian i potrzebuje poparcia chociażby części głosów z opozycyjnego WMRO-DPMNE. Przewodniczący WMRO-DPMNE Christian Mickoski dąży do tego, aby za pomocą krytyki wobec konieczności zmian w konstytucji obalić rząd Kovačevskiego i doprowadzić do nowych wyborów. W tym celu podważa legitymizację rządu Kovačevskiego, argumentując, że planowane zmiany prowadzą do „bułgaryzacji” Macedonii Północnej. Akcentowanie ochrony interesów narodowych umocniło pozycję WMRO-DPMNE na macedońskiej scenie politycznej. Wsparcie w tej sprawie Mickoski uzyskał również od przewodniczącego Lewicy (Левица) Dimitara Apasjeva. Wysiłki premiera Kovačevskiego na rzecz skonstruowania niezbędnej większości parlamentarnej do przegłosowania zmian w konstytucji są konsekwentnie niweczone przez nieprzejednane stanowisko opozycji.

Z kolei przeciągający się kryzys polityczny w Bułgarii oraz działający od upadku rządu Petkowa na początku sierpnia 2022 r. rząd techniczny Gyłyba Donewa przesunęły inicjatywę w relacjach bułgarsko-macedońskich ponownie w ręce prezydenta Rumena Radewa. Bułgarski prezydent prowadzi wobec Macedonii Północnej twardą politykę, akcentując konieczność realizacji zobowiązań po stronie Skopje.

Intensyfikacja kwestii spornych. Pomimo działań podejmowanych przez rządy Kiriła Petkowa i Dimitara Kovačevskiego na rzecz deeskalacji stosunków dwustronnych przez ich aktywizację, dzisiaj relacje te zdominowane są przez sprawę klubów kulturalnych, które powstały w Macedonii Północnej. (zob. „Komentarze IEŚ”, nr 783). Kluby te, choć nie są finansowane przez bułgarskie państwo, wywołują negatywne emocje ze względu na swoje nazwy, które z perspektywy WMRO-DPMNE dotyczą kontrowersyjnych postaci historycznych w macedońskiej historii. Pokłosiem odmiennej interpretacji historii stały się ataki na kluby, w tym podpalenia, a także pobicie Christiana Pendikova, sekretarza bułgarskiego klubu kulturalnego w Ochrydzie. Strona bułgarska uznała te zajścia za dowód złej woli i łamanie praw bułgarskiej mniejszości, co w praktyce oznacza powrót do polityki weta dla procesu negocjacyjnego Macedonii Północnej z UE.

Szukając formuły rozwiązania kryzysu, rząd Kovačevskiego przyjął poprawki do ustawy o stowarzyszeniach i fundacjach, na mocy których nakazał weryfikację nazw klubów kulturalnych wywołujących kontrowersje w macedońskim społeczeństwie. Jednakże ustawa ta nie tylko nie przyczyniła się do złagodzenia krytyki ze strony macedońskiej opozycji, ale została odebrana w Bułgarii jako dowód niechęci ze strony władz w Skopje oraz powód powrotu do weta. Dzień przed wizytą Annaleny Baerbock macedońska Komisja ds. Używania Imion Osobistości, na wniosek ministra sprawiedliwości, wykreśliła z listy „Bułgarski ośrodek kultury Klub Vancho Mikhaliov VMRO”, co wywołało dodatkowe napięcie.

W chwili obecnej Macedonia Północna znalazła się w kolejnym martwym punkcie na drodze do członkostwa. Brak zmian w macedońskiej konstytucji będzie powodem utrzymania bułgarskiego weta, natomiast wprowadzenie tych zmian nie jest możliwe w obecnym układzie politycznym w Macedonii Północnej. Rząd premiera Kovačevskiego popiera 64 parlamentarzystów w 120-osobowym parlamencie. Wprowadzenie poprawek do konstytucji Macedonii wymaga większości 2/3 głosów, co oznacza konieczność poparcia co najmniej części posłów opozycyjnej WMRO-DPMNE.

Wnioski. Wizyta niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock miała na celu przełamanie oporu macedońskiej opozycji i wprowadzenie zmian w konstytucji Macedonii Północnej, które są niezbędne do wykluczenia groźby bułgarskiego weta dla kolejnych kroków w ramach negocjacji akcesyjnych. Paradoksalnie jednak wizyta ta może mieć skutki odwrotne do zamierzonych i utrwalić pozycję lidera WMRO-DPMNE Christiana Mickoskiego jako obrońcy macedońskich interesów przed zewnętrznymi naciskami.

Dla WMRO-DPMNE dobre stosunki z Bułgarią nie są priorytetem. Dlatego ewentualne wybory przedterminowe w Macedonii Północnej i zmiana władzy oddalą Macedonię Północną od perspektywy członkostwa w UE.

Premier Kovačevski dąży do pojednania zarówno z opozycją w sprawie zmian konstytucyjnych, jak i z Bułgarią w kwestiach spornych. Jednakże, na chwilę obecną, największe korzyści z prowadzonej przez niego polityki uzyskują przeciwnicy bułgarsko-macedońskiego zbliżenia po obu stronach granicy.

Udostępnij