Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dla Autorów

Elementy artykułu w „Roczniku Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”:

 • autor
 • e-mail do autora
 • afiliacja autora
 • tytuł artykułu po polsku
 • tytuł artykułu po angielsku
 • streszczenie artykułu po polsku (ok. 200 słów, z uwzględnieniem następujących elementów opisu: cel badań; materiały i metody; rezultaty; wyniki)
 • streszczenie artykułu po angielsku (ok. 200 słów, z uwzględnieniem następujących elementów opisu: cel badań; materiały i metody; rezultaty; wyniki)
 • słowa kluczowe w j. polskim (najmniej trzy)
 • słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy)
 • jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.)
 • bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla tytułów zapisanych cyrylicą (podwójny zapis: w wersji oryginalnej i transliteracji)

 

Wzory opisu bibliograficzego (PDF)  stosowanego w Roczniku.

Redakcja czasopisma wymaga od autorów złożenia oświadczenia (PDF) (English version) o oryginalnym charakterze artykułu naukowego, wkładzie poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego (zapora ghostwriting) oraz źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 

Procedura recenzji Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Zasady recenzowania artykułów naukowych przyjęte w Redakcji „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”

 1. Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów.
 2. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, przekazywane są dwóm recenzentom zewnętrznym (spoza Redakcji), którzy:
  • są kompetentni do oceny tekstu i posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie, której dotyczy tekst;
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią w środowisku naukowym;
  • nie są zatrudnieni w placówce naukowej, z którą związany jest autor tekstu;
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów ani w zależności służbowej;
  • w ciągu ostatnich dwóch lat nie byli z autorem tekstu związani bezpośrednią współpracą naukową;
  • nie pozostają z autorem w bliskich stosunkach osobistych ani rodzinnych;
  • w przypadku tekstu w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany zawodowo w instytucji zagranicznej innego kraju niż kraj zawodowej afiliacji autora.
 3. Recenzent i autor nie znają swoich tożsamości: stosuje się zasadę tzw. double blind review.
 4. Redakcja przekazuje recenzentowi krótką charakterystykę publikacji (tytuł, informacja o ilości znaków, a także krótkie streszczenie tekstu), pozostawiając mu do decyzji kwestię, czy podejmie się recenzowania, a także wskazując nieprzekraczalny termin nadesłania recenzji.
 5. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego tekstu przed jego opublikowaniem.
 6. Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu (PDF / DOC) (English forms: PDF / DOC ) przyjętym w Redakcji i przekazanym recenzentowi.
 7. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tekstu do publikacji, konieczności wniesienia poprawek przed publikacją lub odrzucenia tekstu.
 8. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję Redakcji, która przechowuje ją przez co najmniej pięć lat od chwili jej otrzymania.
 9. Redakcja może odmówić przyjęcia recenzji w przypadku, kiedy nie spełnia ona merytorycznych i formalnych wymagań, zwłaszcza gdy recenzja ma charakter ogólnikowy, zaś krytyczne lub pochwalne opinie nie są umotywowane, jak również wtedy gdy zachodzi sprzeczność między treścią recenzji a jej konkluzją.
 10. Uwagi recenzenta, zwłaszcza w przypadku konieczności naniesienia poprawek lub odrzucenia tekstu, przekazywane są jako anonimowe autorowi tekstu, któremu wyznaczony zostaje przy tym nieprzekraczalny termin wprowadzenia zmian. Po poprawieniu lub uzupełnieniu tekstu, recenzent może, w uzgodnionym z Redakcją terminie, dokonać ponownej weryfikacji tekstu.
 11. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Rocznika”.
 12. Każdego roku Redakcja umieszcza na stronie internetowej „Rocznika” uaktualnioną listę recenzentów, z podaniem ich stopni i tytułów naukowych, a także afiliacji instytucjonalnej.

 

Zasady przeciwdziałania praktykom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship” w publikacjach Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting, „guest authorship”, redakcja „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” wdrożyła poniższe rozwiązania i prosi autorów tekstów o zapoznanie się z nimi:

 1. W przypadku publikacji wieloautorskich prosi się autorów publikacji o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność prawną za autentyczność tekstu ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty, których autorzy przedłożyli oświadczenie, iż ich tekst nie nosi znamion „ghostwritingu”.
 4. Prosi się autorów publikacji o podanie informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 5. Redakcja „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” informuje, iż dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.