Implementing Innovation in Poland with EU Funds: Progress or Hindrance

Agnieszka Kłos

ORCID: Agnieszka Kłos:

Strony: 141-160

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: A. Kłos, ‘Implementing Innovation in Poland with EU Funds: Progress or Hindrance’, Year-book of the Institute of East-Central Europe, Vol. 15, No. 4, 2017, pp. 141-160.

Słowa kluczowe: , , , ,

Abstrakt: The paper discusses the actual development of innovation in Poland as financed by the European Union (EU) according to the targets of the Europe 2020 Strategy. It reviews the systemic model of introducing innovation in Poland, the complexity of defining innovation and evaluates Poland’s innovation performance, in particular at the voivodeship level, compared to other member states.

Bibliografia:

Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (eds), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności [Potential and Barriers to Polish Innovation], Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, 2012.

European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2016, Internal Market Industry, Entrepreneurship and SME, European Commission 2016.

European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2017, Internal Market Industry, Entrepreneurship and SME, European Union 2017.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm [2017-07-20].

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/eu-tools-forgrowth-and-jobs/index_pl.htm [2017-07-20].

http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/member-states/index_pl.htm; [2017-07-20].

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_pl.htm [2017-07-20].

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/infographic-regional-innovation-scoreboard-2017-full-size.png [2017-07-20].

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl [2017-07-20].

http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95851.asp [2017-07-20].

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=677964766D394262AB915FB61187C008 [2017-07-20].

Instytut Wiedzy i Innowacji [Institute of Knowledge and Innovation], Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy – raport okresowy za 2014 rok [Innovation Performance of Mazowsze Compared to Other Regions of the Country and Europe – Periodic Report for 2014], Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2015.

OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.

Porter, M.E., The Competitive Advantage of Nations, London: The Macmillan Press Ltd, 1990.

Schumpeter, J.A., Teoria rozwoju gospodarczego [The Theory of Economic Development], Warsaw: PWN, 1960.

Smart Growth Operational Programme, 2014-2020, Ministry of Economic Development, Warsaw, 23.02.2015.

Stawasz, E., Innowacje a mała firma [Innovation Versus Small Enterprise], Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.

Śledzik, K., Teoria innowacyjności Josepha A. Schumpetera a trolle patentowe [Joseph A. Schumpeter’s Innovation Theory Versus Patent Trolls], Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [Faculty of Management, University of Gdańsk], http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_4_21.pdf [2017-07-20].

Zadura-Lichota, P. (ed.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności [Innovative Entrepreneurship in Poland. Overt and Covert Potential of Polish Innovativeness], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2015.

Słowa kluczowe: , , , ,