Rosja wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Agnieszka Legucka

ORCID: Agnieszka Legucka: 0000-0002-9438-2606

Strony: 41-64

Wydanie: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.2

Sposób cytowania: A. Legucka, Rosja wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 2, s. 41-64, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.2.

Słowa kluczowe: , ,

Keywords: , ,

Abstrakt: This article is devoted to the evaluation of the Eastern Partnership from the point of view of the implementation of Russia’s foreign policy. Using the research approach of constructivism, it analyses Russia’s attitude towards the EU’s Eastern Partnership project, as well as Russia’s reactions to the implementation of the EaP. Therefore, the subject of the analysis is not so much the relations of the EU and Russia with six states: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, as well as Russia’s and the EU’s narratives on its neighbourhood. This will make it possible to examine to what extent the position of one actor (EU) in relation to another (Russia) has been strengthened/weakened and, secondly, how the argumentation has promoted (the given message) in legitimizing the project as a whole, for both internal and external use. These projects were, on the one hand, Russia’s “close abroad” and, on the other, the EU’s “common neighbourhood”.

Bibliografia:

A Secure Europe in the Better World: European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003.
Ademmer E., Russia’s Impact on the EU Policy Transfer to the Post-Soviet Space, The Contested Neighborhood, London – New York 2017.
Antczak A., Plashkina I., Kultowa propaganda. Rosyjski dyskurs komunikowania politycznego w przekazie telewizyjnym stacji Pierwyj Kanał, Toruń 2017.
Baranovsky V., Russia: A Part of Europe or Apart from Europe, „International Affairs” 2000, vol. 76, no. 3.
Bojarczyk B., Olchowski J., Ziętek A. W., Od dominacji kulturowej do ‘soft power’. Kultura w promocji państw, [w:] Międzynarodowe Stosunki Kulturalne. Podręcznik akademicki, red. A. W. Ziętek, Warszawa 2010.
Bryc A., Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004.
Bugajski J., Russia’s pragmatic reimperialization, „Caucasian Review of International Affairs” 2010, vol. 4, no. 1.
Busygina I., Russia-EU Relations and the Common Neighborhood. Coercion vs Authority, London – New York 2018.
Cianciara A., Partnerstwo Wschodnie – polski sukces, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 2.
Cianciara A., Partnerstwo Wschodnie 2009-2014, Warszawa 2014.
Cianciara A., Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu, Warszawa 2017.
Ciupiński A., Realizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE na obszarze poradzieckim, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Książka poświęcona pamięci prof. Kazimierza Malakared. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission, European Neighborhood Policy: Strategy Policy, COM(2004) 373 final, Brussels, 12.05.2004, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/2004_communication_from_the_commission_-_european_neighbourhood_policy_-_strategy_paper.pdf [12.08.2019].
Curanowić A., Konstruktywizm, [w:] Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015.
Ćwiek-Karpowicz J., Rosja wobec procesu integracji europejskiej, [w:] Rosja w procesach globalizacji, red. S. Bieleń, Warszawa 2013.
Darwisha K., Putin’s Kleptocracy. Who owns Russia, New York 2014.
Ellyatt H., „Lavrov accuses West of seeking ‘regime change’ in Russia”, CNBC, 22.10.2014, https://www.cnbc.com/2014/11/22/lavrov-accuses-west-ofseeking-regime-change-in-russia.html [13.04.2018].
Fedorowicz K., Proces transformacji ustrojowej w Armenii. Próba zmian czy zachowanie status quo?, „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture” 2017, vol. 6.
Fischer S., The EU’s and Russia’s common neighbourhood: shared or contested?, „EUREN Chronicles”, April 2017, no. 2, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-russia_chronicles_warsaw_final_1.pdf [12.08.2019].
Freire M., Kanet R., Russia and its Near Neighbours. Identity, Interests and Foreign Policy, London 2012.
Goworko-Składanek B., Wybrane aspekty współpracy polsko-mołdawskiej w latach 2010-2014, „Studia Podlaskie” 2015, t. 23.
Kiverlson V. A., Suny R. G., Russia’s Empires, New York 2017.
Kuzio T., Putin’s War Against Ukraine. Revolution, Nationalism, and Crime, Toronto 2017.
Legucka A., Dialog polityczny Unii Europejskiej z Rosją w sferze bezpieczeństwa, [w:] Unia Europejska i Rosja w kierunku nowego otwarcia, red. B. Piskorska, Lublin 2012.
Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.
Legucka A., Polityka wschodnia Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
Legucka A., Rosyjska wizja Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 3-4.
Karabeshkin L. A., Spechler D. R., EU and NATO Enlargement: Russia’s Expectations, Responses and Options for the Future, „European Security” 2007, vol. 16, no. 3-4.
Light M., Löwenhardt J., White S., Russian Perspectives on European Security, „European Foreign Affairs Review” 2000, no. 5.
Lynch D., Russia’s Strategic Partnership with Europe, „The Washington Quarterly”, Spring 2004, vol. 27, no. 2.
Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Warszawa 2000.
McCall C., European Union conflict transformation as cross-border co-operation. Potential and limits, [w:] Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis. From the Soviet Union into Eurasia?, eds. G. Besier, K. Stokłosa, London – New York 2017.
Menkiszak M., Rosyjskie wizje postzimnowojennego porządku międzynarodowego, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.
Onuf N. G., Making sense, making worlds: Constructivism in social theory and international relations, London 2013.
Pełczyńska-Nałęcz K., EPS w praktyce – Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego, „Punkt Widzenia” OSW, czerwiec 2005.
Pieńkowski J., Dwuwaładza w Mołdawii – przyczyny kryzysu i perspektywy rozwiązania, „Biuletyn PISM”, 14.06.2019.
Piskorska B., Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Lublin 2017.
Potulski J., Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, Gdańsk 2008.
Przemówienie Hermana Van Rompuya, Przewodniczącego Rady Europejskiej, oraz José Manuela Durão Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Od wojny do pokoju: europejska opowieść, Przyjęcie Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej Unii Europejskiej, Oslo, 10.12.2012, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/npp2013_pl.pdf [12.08.2019].
Rotaru V., Russia’s “Contribution” to the Inception of the Eastern Partnership, „Studia Politica: Romanian Political Science Review” 2014, vol. 14, no. 2.
Rozumieć Rosję. Tropy, red. M. Figura, G. Kotlarski, Poznań 1997.
Sankcje i Rosja, red. J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieru, Warszawa 2015.
Scott J. W., European neighbourhood beyond geopolitics, [w:] Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis. From the Soviet Union into Eurasia?, eds. G. Besier, K. Stokłosa, London – New York 2017.
Toal G., Near Abroad. Putin, The West, and the Contest over Ukraine and the Caucasus, New York 2017.
Trenin D., Russia – EU Partnership: Grand Vision and Practical Steps, „Russia on Russia”, issue 1, Moscow 2000.
Trenin D., Russia’s Spheres of Interest not Influence, „The Washington Quarterly”, October 2009, vol. 32, no. 4.
Volkov D., How Russian Views the West, [w:] A Successful Failure. Russia after Crimea, eds. O. Irisova i in., Warszawa 2017.
Wendt A., Anarchy Is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics, „International Organization”, Spring 1992, vol. 46, no. 2.
Wiener A., Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises, „ConWEB” 2006, no. 5.
Wizja rozwoju Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku, red. E. Kaca, „Raport PISM”, marzec 2019.
Włodkowska A., Problemy rosyjskiej dominacji na obszarze WNP, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, R. 6.
Włodkowska-Bagan A., Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej, [w:] Rosja. Rozważania imperiologiczne, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2015.
Włodkowska-Bagan A., Polityka Rosji na obszarze poradzieckim, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, t. 14, nr 3.
Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze postradzieckim, Warszawa 2013.
Евразийский экономический союз: власть, политика и торгов-ля, Доклад № 240 (Европа и Центральная Азия), 20.07.2016, https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57e52a104 [15.12.2019] [Evraziiskii ekonomicheskii soiuz: vlast’, politika i torgovlia, Doklad no. 240 (Evropa i Tsentral’naia Aziia), 20.07.2016, https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57e52a104, 15.12.2019].
Ищенко Р., „Почему саммит ‘Восточного партнерства’ закончился ни-чем – взгляд из Москвы”, Sputnik, 16.05.2019, https://sputnik-georgia.ru/columnists/20190516/245253592/Pochemu-sammit-Vostochnogopartnerstva-zakonchilsya-nichem—vzglyad-iz-Moskvy.html [13.08.2019] [R. Ishchenko, „Pochemu sammit ‘Vostochnogo partnerstva’ zakonchilsia nichem – vzgliad iz Moskvy”, Sputnik, 16.05.2019, https://sputnik-georgia.ru/columnists/20190516/245253592/Pochemu-sammit-Vostochnogopartnerstva-zakonchilsya-nichem—vzglyad-iz-Moskvy.html, 13.08.2019].
Корякин О., Нарышкин в Казани объяснил, чем Украине чревато “евро-счастье”, „Рoссийская Газета”, 29.11.2013, https://rg.ru/2013/11/29/regpfo/summit.html [12.08.2019] [O. Koriakin, Naryshkin v Kazani ob’’iasnil, chem Ukraine chrevato “evroschast’e”, „Rossiiskaia Gazeta”, 29.11.2013, https://rg.ru/2013/11/29/reg-pfo/summit.html, 12.08.2019].
Путин В., Россия и меняющийся мир, „Московские новости”, 27.02.2012, http://www.mn.ru/politics/78738 [13.08.2019] [V. Putin, Rossiia i meniaiushchiisia mir, „Moskovskie novosti”, 27.02.2012, http://www.mn.ru/politics/78738, 13.08.2019].
Россия и Восточное партнерство ЕС: вызов или новая платфор-ма для сотрудничества? Сборник докладов международной кон-ференции, Санкт-Петербург, декабрь 2009 г., Санкт-Петербург 2010 [Rossiia i Vostochnoe partnerstvo ES: vyzov ili novaia platforma dlia sotrudnichestva? Sbornik dokladov mezhdunarodnoi konferentsii, Sankt-Peterburg, dekabr’ 2009 g., Sankt-Peterburg 2010].
Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европей-ским Союзом на среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.), ТЕХЭКС-ПЕRТ, 22.10.1999, http://docs.cntd.ru/document/901773061 [13.08.2019] [Strategiia razvitiia otnoshenii Rossiiskoi Federatsii s Evropeiskim Soiuzom na srednesrochnuiu perspektivu (2000–2010 gg.), TEKHEKSPERT, 22.10.1999, http://docs.cntd.ru/document/901773061, 13.08.2019].
Тарадай Д., „Восточное партнерство: накануне саммита в Риге”, BBC, News, 21.05.2015, https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150519_eastern_partnership_explainer [12.08.2019] [D. Taradai, Vostochnoe partnerstvo: nakanune sammita v Rige, BBC, News, 21.05.2015, https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150519_eastern_partnership_explainer, 12.08.2019].
Шейнкман М., „Осторожно, саммит открывается! Рига принимает ‘Вос-точное партнерство’”, Radio Sputnik, 21.05.2015, https://radiosputnik.ria.ru/20150521/1065797912.html [13.08.2019] [M. Sheinkman, „Ostorozhno, sammit otkryvaetsia! Riga prinimaet ‘Vostochnoe partnerstvo’”, Radio Sputnik, 21.05.2015, https://radiosputnik.ria.ru/20150521/1065797912.html, 13.08.2019].

Słowa kluczowe: , ,