The Three Seas Initiative in the Context of International Challenges

Łukasz Lewkowicz

ORCID: Łukasz Lewkowicz: 0000-0002-0129-785X

Strony: 7-12

Wydanie: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.3.1

Sposób cytowania: Ł. Lewkowicz, The Three Seas Initiative in the Context of International Challenges, „Rocz-nik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, s. 7-12, DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.1.

Słowa kluczowe: , ,

Keywords: , ,

Abstrakt: The aim of the article is to introduce and explain the concept of the Three Seas Initiative, to show the external perspective of this new regional cooperation format, and to briefly discuss the articles and reviews found in the journal’s volume.

Bibliografia:

Domachowska A., ‘Szczyt państw Inicjatywy Trójmorza: dalsze wzmacnianie współpracy’, Komentarze IEŚ, no. 36, 2019, https://ies.lublin.pl/komen- tarze/szczyt-panstw-inicjatywy-trojmorza-dalsze-wzmacnianie-wspol- pracy-36-36-2019 [2019-12-01].

Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkc- jonowanie, Warsaw: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2019.

Kushnir O. (ed.), The Intermarium as the Polish-Ukrainian Linchpin of Bal- tic-Black Sea Cooperation, Cambridge Scholars Publishing, 2019, pp. 210. ISBN: 978-1-5275-2712-6.

Lipták Ľ., Slovaks. A Century Longer than a Hundred Years, selection and translation by Magdalena Bystrzak, International Cultural Centre Pub- lishing House, Cracow 2019, pp. 332. ISBN 978-83-63463-87-8.

The Official Website of the Three Seas Initiative, http://three-seas.eu/ [2019- 12-01].

Słowa kluczowe: , ,