Free airtime of election committees in Poland compared with similar solutions in other countries. The attitude of Poles to free election broadcasts in the Polish public media

Darmowy czas antenowy komitetów wyborczych w Polsce na tle podobnych rozwiązań w innych krajach. Stosunek Polaków do nieodpłatnych audycji wyborczych w mediach publicznych

Agnieszka Łukasik-Turecka

ORCID: Agnieszka Łukasik-Turecka: 0000-0003-3657-9862

Afiliacja: John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Strony: 227-237

Wydanie: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.1.12

Sposób cytowania: A. Łukasik-Turecka, Free airtime of election committees in Poland compared with similar solutions in other countries. The attitude of Poles to free election broadcasts in the Polish public media, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 1, s. 227-237, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.1.12

Słowa kluczowe: , , ,

Abstrakt: The principle of equal electoral opportunities is implemented, inter alia, by allocating free airtime to political entities. In Poland, like in many other countries, the authorized committees have the right to use the public media’s airtime free of charge during election campaigns. The present article’s objective is to show the Polish solutions in this domain compared with the regulations in other countries and to present the research results and their analysis concerning Poles’ attitude to free election broadcasts – including their assessment of the broadcasts as a source of knowledge about candidates and parties taking part in the election campaign. The studies were carried out based on the survey questionnaire, which was compiled using the five-level Likert scale. The sample was selected by the stratifiedquota method (N = 971). The conclusions resulting from the survey suggest the need to retain the regulation that enables political entities in Poland to use free election broadcasts during election campaigns. At the same time, they point out that it is necessary to seek more advantageous forms and content to put airtime to appropriate use during the campaign period.

Bibliografia:

Fredro-Boniecki, T., ‘Kampanie wyborcze 2005 roku w mediach publicznych’, in: Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, ed. T. Sasińska-Klas, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

Kolczyński, M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

Law of 5 January 2011, the Election Code, Dz. U. of 2011 no. 21, item 112, as amended, art. 117.

Łukasik-Turecka, A., Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Piontek, D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2011.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji, Dz. U., 2011, no. 154, item 915; Dz. U., 2011, no. 193, item 1146; Dz. U., 2013, item 1285, par.1.

Stępińska, A., ‘Audycje wyborcze jako źródło informacji o podmiotach politycznych’, in: Studia nad komunikowaniem politycznym, ed. J. Fras, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

Uziębło, P., ‘Kampania wyborcza w mediach publicznych’, in: B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.

Uziębło, P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.

Słowa kluczowe: , , ,