Współczesne wymiary bezpieczeństwa społeczno-kulturowego wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście zagrożeń militarnych

Modern dimensions of social and cultural security of selected Central and Eastern European countries in context of non-military threats

Sylwia Winiarska

ORCID: Sylwia Winiarska: 0000-0002-3309-5646

Afiliacja: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska

Strony: 177-193

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.10

Sposób cytowania: S. Winiarska, Współczesne wymiary bezpieczeństwa społeczno-kulturowego wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście zagrożeń militarnych, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 1, s. 177-193, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.10.

Słowa kluczowe: , , , , , ,

Keywords: , , , , , ,

Abstrakt: Era informacyjna napędzająca procesy globalizacji decyduje o coraz większym znaczeniu czynników społeczno-kulturowych dla bezpieczeństwa międzynarodowego, regionalnego i narodowego. Z uwagi na współzależności różnych sfer bezpieczeństwa, geopolitykę i pamięć historyczną społeczeństw regionu środkowoeuropejskiego oraz ekspansywną politykę rosyjską od początku XXI w., uwaga poświęcona jest wsparciu działań militarnych środkami miękkiej siły, w szczególności wysoce skutecznej polityce kulturalnej w państwach postradzieckich. Badania prowadzone w latach 2012-2017 wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa umożliwiły pozyskanie informacji nt. kluczowych aspektów bezpieczeństwa niemilitarnego w Europie Środkowej oraz wypracowanie zaleceń dotyczących nowych zagrożeń społeczno-kulturowych dla państw środkowoeuropejskich po 2014 r. W toku pracy badawczej wykorzystano literaturę przedmiotu, materiały z badań Uniwersytetu Warszawskiego i CBOS oraz badania własne prowadzone w wybranych państwach Grupy Wyszehradzkiej, analizowane metodą SWOT.

Bibliografia:

Agnew J., Is „geopolitics” a word that should be endowed only with the meaning it acquired in the early twentieth century, „Progress in Human Geography”, nr 28 (5).

Brubaker R., Nacjonalizm inaczej – strategie narodowe i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa 1996.

Budapest Joint Statement of the Visegrád Group Heads of Government on Strengthening the V4 Security and Defence Cooperation, Budapest, 14.10.2013, https://www.visegradgroup.eu/calendar/2013/budapest-joint–statement-140929.

Czaputowicz J., Multilateralna dyplomacja państw środkowoeuropejskich przed i po 1989 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. 1, 2016.

Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1992b.html.

Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2009.

Dyrektywy 2004/38/WE i 2000/43/WE zabraniające dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0460:FIN:PL:PDF.

Ellison B.J., Russian Grand Strategy in the South Ossetia War, „Demokratizatsiya”, vol. 19, 2011, issue 4.

Globalizacja – integracja – transformacja: główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2004.

Koncepcja Strategiczna NATO, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/koncepcja_trategiczna_nato_tlumaczenie.pdf.

Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa 2014.

Łastawski K., Nowa Koncepcja Strategiczna NATO, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, XI, 2014 (nr 4).

Mazurkiewicz A., Relacje między Zgromadzeniem Europejskich Narodów Ujarzmionych a Komitetem Wolnej Europy na tle polityki amerykańskiej 1950-1960, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2013, 12, 1 (21).

Post-Soviet Russian identity and its influence on European-Russian relations, ed. A. Likhacheva, I. Makarov, „European Journal of Futures Research” (2015) 3:4.

Rácz A., Russia’s Hybrid War in Ukraine Breaking the Enemy’s Ability to Resist, „FIIA Report 43”, 2015, https://www.fiia.fi/en/publication/russias–hybrid-war-in-ukraine.

Russia’s Role in the Official Peace Process in South Ossetia, ed. T. Hoch, E. Souleimanov, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, February 2014.

Samsonowicz H. i in., Polska na przestrzeni dziejów, Warszawa 2006.

Słownik etnologiczny – terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987.

The Evolution of Russian Hybrid Warfare: Ukraine, ed. K. Zarembo, S. Solodkyy, 29.01.2012, https://cepa.org/the-evolution-of-russian-hybrid-warfare-ukraine/.

Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. A.R. Bartnicki, E. Kużelewska, Toruń 2009.

Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2008.

Słowa kluczowe: , , , , , ,