Procesy migracyjne w Polsce a aktywność państwa w sferze bezpieczeństwa

Migration processes in Poland and state activity in the field of security

Anita Adamczyk

ORCID: Anita Adamczyk: 0000-0002-2851-0200

Afiliacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Polska

Strony: 261-278

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.14

Sposób cytowania: A. Adamczyk, Procesy migracyjne w Polsce a aktywność państwa w sferze bezpieczeństwa, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021), z. 1, s. 261-278, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.14.


Słowa kluczowe: , , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu procesów migracyjnych w Polsce na aktywność państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zaprezentowane zostaną w nim zmiany w polskiej polityce migracyjnej w kontekście bezpieczeństwa, w tym prawne i instytucjonalne. Analizie poddany zostanie przebieg procesów migracyjnych zachodzących w Polsce. W artykule postawiono tezę głoszącą, że wzrost znaczenia bezpieczeństwa w polityce migracyjnej Polski nie był proporcjonalny do zagrożenia ze strony uczestników ruchów migracyjnych. W toku procesu badawczego potwierdzono założoną we wstępie tezę. Wskazano, że to intersubiektywne podejście do procesów migracyjnych aktorów politycznych miało wpływ na wzrost znaczenia bezpieczeństwa w dziedzinie migracji, a nie realne zagrożenia.

Bibliografia:

Adamczyk A., Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007, Poznań 2012.

Departament Rynku Pracy MRPiPS, https://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180075-zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow..

Dyjak G., Błaszczak: rząd unieważnił dokument ws. polityki migracyjnej Polski, 20.03.2017, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C868815%2Cblaszczak-rzad-uniewaznil-dokument-ws-polityki-migracyjnej-polski.html.

Główne kierunki emigracji i imigracji na pobyt stały w latach 1966-2018, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/glowne-kierunki-emigracji-i-imigracji-na-pobyt-staly-w-latach-1966-2018,4,2.html.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020, Warszawa 2020.

Minister Mariusz Błaszczak; dziś przywracamy Karpacki Oddział Straży Granicznej, 16.05.2016, https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14514, Minister-Mariusz-Blaszczak-dzis-przywracamy-Karpacki-Oddzial-Strazy-Granicznej.html.

Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, ,,Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23.

Plan wdrażania dla dokumentu ,,Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” (2014) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 2 grudnia 2014 r. Opracowanie Zespół do Spraw Migracji, http://www.migration-info.de/sites/migration-info.de/files/documents/strategiedokument_polnische_migrationspolitik.pdf.

Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego, Warszawa, 15.01.2021, https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-migracyjna-polski-diagnoza-stanu-wyjsciowego.

Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Wersja z 20 lipca 2011 r. wydana przez Radę Ministrów, Warszawa 2011.

Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r., Zespół do Spraw Migracji, https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf.

Raporty okresowe UdsC, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/.

Rocznik Demograficzny 2019, Warszawa 2020.

Rocznik Demograficzny 2021, Tablice w formacie XLSX w pliku ZIP, Migracje zagraniczne, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2021,3,15.html.

Rzeplińska I., Włodarczyk-Madejska J., Przestępczość cudzoziemców w Polsce na podstawie danych policyjnej statystyki przestępczości za lata 2013-2016, „Studia Prawnicze” 2018, nr 4.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r., Warszawa 2021, https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229168/Sprawozdanie%202019.pdf#page=121.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1993 r., I KZP 30/93. Opublikowano: OSNKW 1994/1-2/6.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. 2020, poz. 347.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz.U. 2019, poz. 1598.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. 2019, poz. 1472.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. 2019, poz. 796.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2020, poz. 35.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2019, poz. 1666.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, Dz.U. 2019, poz. 293.

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz.U. 2017, poz. 2278.

Wojnowska-Radzińska J., Ochrona cudzoziemców przed arbitralnym wydaleniem w Polsce, ,,Infos” BAS 2014, nr 6 (166).

Wojnowska-Radzińska J., Zakaz arbitralnego wydalenia cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do RKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 1.

Zakres działalności Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych, https://bip.mswia.gov.pl/bip/organizacja/24002,Departament-Polityki-Granicznej-i-Funduszy-Miedzynarodowych.html.

Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców, M. P. 2020, poz. 361.

Zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, M. P. 2016, poz. 348.

Zarządzenie nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dz.Urz. MSWiA 2017, poz. 66.

Zarządzenie nr 56 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania dokumentu ,,Polityka migracyjna Polski”, Dz.Urz. MSWiA 2016, poz. 66.

Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową, M. P. 2020, poz. 570.

Słowa kluczowe: , , ,