Ewolucja systemu partyjnego i sceny politycznej w Bułgarii w latach 1990-2017 – od dwublokowości do wielopartyjności

The evolution of the party system and the political scene in Bulgaria in 1990-2017 – from two-block to multiparty system

Marzena Czernicka

ORCID: Marzena Czernicka: 0000-0002-2317-2169

Afiliacja: Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Strony: 283-300

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.14

Sposób cytowania: M. Czernicka, Ewolucja systemu partyjnego i sceny politycznej w Bułgarii w latach 1990-2017 – od dwublokowości do wielopartyjności, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 2, s. 283-300, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.14.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: Artykuł dotyczy ewolucji systemu partyjnego i sceny politycznej w Bułgarii po przemianach ustrojowych. Podstawą analizy są wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego z lat 1990-2017. Do określenia typu systemu partyjnego, oprócz oficjalnych wyników wyborczych, wykorzystany został indeks efektywnej liczby partii (ELP). Użyto go do charakterystyki systemu partyjnego po 2001 r. Na kształt i sposób, w jaki ewoluował bułgarski system partyjny i scena polityczna po przemianach ustrojowych, duży wpływ miały niektóre uwarunkowania z czasów komunizmu. Bułgarski system partyjny z lat 1990-2001 określić można jako dwublokowy lub dwuipółpartyjny. Od 2001 r. ewoluuje on w kierunku wielopartyjnego.

Bibliografia:

Antoszewski A., Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16.

Baewa I., Bylgariskiat prehod kym demokracia i pazarna ikonomika – wrysztane kym ewropejskijat model, [w:] E. Kalinowa, I. Baewa, Bylgarskite prehodi 1939-2010, Sofia 2010.

Burakowski A., Bułgaria – w poszukiwaniu końca komunizmu, [w:] 1989 – Jesień Narodów, red. A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, Warszawa 2009.

Centralna Komisja Wyborcza [Централна избирателна комисия], https://www.cik.bg/.

Iwanowa E., Istorijata se zawryszta. Bylgarskoto disidentstwo 1988-1989, Sofia 1997.

Jackowicz J., Bułgaria. Od rządów komunistycznych do demokracji parlamentarnej 1988-1991, Warszawa 1992.

Jones T., The 2017 Parliamentary Elections in Bulgaria: Stabilizing the Status Quo and Normalizing the Far Right, Balticworld.com, 22.11.2017, http://balticworlds.com/stabilizing-the-status-quo-and-normalizing-the-far–right/.

Kalinowa E., Baewa I., Bylgarskite Prehodi 1939-2010, Sofia 2010.

Karasimeonow G., Partijnata sistema w Bylgaria, Sofia 2010.

Karasimeonow G., Partijnata sistema w Bylgaria, Friedrich Ebert Stiftung 2019, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/15752.pdf.

Kolarova R., Spirova M., Bulgaria, „European Journal of Political Research”, vol. 52, 2013, issue 1.

Kostadinova P., Popova M., The 2013 Parliamentary Elections in Bulgaria, „Electoral Studies”, vol. 34, 2014.

Kostadinova P., Popova M., The 2014 Parliamentary Elections in Bulgaria, „Electoral Studies”, vol. 38, 2015.

Krastew I., Demokracja: przepraszamy za usterki, tłum. M. Sutowski, Warszawa 2015.

Laakso M., Taagepera R., Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe, „Comparative Political Studies”, vol. 1, 1979, no. 1.

Popova M., Who Brought Ataka to the Political Scene? Analysis of the Vote for Bulgaria’s Radical Nationalists, [w:] Beyond Mosque, Church and State. Alternative Narratives of the Nation in the Balkans, ed. T. Dragastoinova, Y. Hashamova, Budapest – New York 2016.

Smith G., Western European Party Systems: On the Trail of Typology, „West European Politics”, vol. 2, 1978.

Smith G., Życie polityczne w Europie Zachodniej, Warszawa 1992.

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2006.

Sokół W., Polityka reform systemów wyborczych do Zgromadzenia Narodowego w Bułgarii w latach 1990-2016, „Annales Universitatis Mariae Curie–Sklodowska”, sectio M, vol. 2(2017).

Spirowa M., The Bulgarian Socialist Party. The Long Road to Europe, „Journal of Communist and Post-Communist Studies”, vol. 41, 2008, no. 4.

Todorow A., The Evolution of the Post-Communist Bulgarian Party System, [w:] The Impact of European Union: Case of Bulgaria, Case of Turkey, ed. M. Getova, A.N. Uste, Sofia – Izmir 2007.

Wojnicki J., Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002.

Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

Znepolski I. et al., Bulgaria under Communism, London 2018.

Słowa kluczowe: , , , ,