Międzyrządowy wymiar polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej

Intergovernmental dimension of the Polish-Russian cross-border and interregional cooperation

Krzysztof Ignatowicz

ORCID: Krzysztof Ignatowicz: 0000-0002-9142-2852

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Polska

Strony: 173-195

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.9

Sposób cytowania: K. Ignatowicz, Międzyrządowy wymiar polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 2, s. 173-195, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.9.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: Autor artykułu podejmuje próbę zaprezentowania polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej na szczeblu międzyrządowym. W tym celu przywołuje konkretne dokumenty międzynarodowe, na podstawie których powołano trzy polsko-rosyjskie instytucje, których zadaniem jest koordynacja tego obszaru współpracy. W tekście oprócz nakreślonej siatki pojęciowej znajdziemy krótki rys historyczny pozwalający prześledzić początki i rozwój polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w wybranym ujęciu. Autor, charakteryzując działalność rad i komisji międzyrządowych, zwraca uwagę na ich umiejscowienie w administracji centralnej, strukturę, a także wymienia konkretne płaszczyzny wzajemnej współpracy. Wywód zakończony jest próbą oceny działalności przedmiotowych gremiów i poszukiwaniem nowych perspektyw w kontekście zbliżającego się trzydziestolecia funkcjonowania umowy o współpracy transgranicznej z Rosją.

Bibliografia:

Bieleń S., O polskiej polityce wschodniej – aspekty poznawcze i praktyczne, „Polityka Wschodnia” 2012, nr 1.

Branecki T., Podstawy prawne stosunków wzajemnych Polski i Federacji Rosyjskiej, [w:] Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.

Decyzja nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.Urz. MSWiA.2020.12).

Decyzja nr 8 Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR w sprawie energetyki i wykorzystania Zasobów Paliwowo-Energetycznych z dnia 24 maja 1996 r.

Decyzja nr 9 Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR w sprawie przejść granicznych z dnia 24 maja 1996 r.

Dumała H., Konwencja madrycka – Konwencja z Niamey – europejski wzorzec dla Afryki, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 4, 2016, nr 1.

Federal’nyj zakon ot 11.04.1998 g. nr 55-FZ „O ratifikacii Evropejskoj hartii mestnogo samoupravleniâ”, http://kremlin.ru/acts/bank/12212.

Gomółka K., Współpraca transgraniczna Polski z Republiką Ukrainy, Republiką Białorusi i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010.

Gwizdała J.P., Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, t. 2, 2015, nr 74.

Interpelacja nr 30348 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim.

Kałuski S., Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Warszawa 2017.

Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich, red. A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, K. Żęgota, Olsztyn 2018.

Maszkiewicz M., Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010), Wrocław 2013.

Mikołajczyk A., Stosunki umowne pomiędzy subpaństwowymi podmiotami władzy publicznej różnych państw (współpraca transgraniczna), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, z. 3.

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. z 2006 r. nr 154 poz. 1107).

Odpowiedź na interpelację nr 30348 w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim.

Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2017.

Poleszczuk J. i in., Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim, Białystok 2013.

Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, red. S. Bieleń, Pułtusk–Warszawa 2019.

Polska – Rosja. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana, red. M. Minkina, M. Kaszuba, Siedlce 2016.

Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna – Raport, red. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Olsztyn 2004.

Protokołu z III posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR z dnia 24 lipca 1995 r.

Protokół z I posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej dn. 8 grudnia 2010 r.

Protokół z II posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej z dn. 29 czerwca 2011 r.

Protokół z II posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR z dnia 1 lipca 1995 r.

Protokół z III posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej z dn. 5 września 2012 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. Przejść Granicznych Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej z dn. 10 lipca 2019 r.

Protokół z XVI posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR z dn. 5 października 2016 r.

Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.

Rosja w procesach globalizacji, Bieleń S. (red.), Warszawa 2013.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. nr 122 z dnia 23 października 2001 r., poz. 1343).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu (Dz.U. nr 122 z dnia 23 października 2001 r., poz. 1330).

Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 7 października 2020 r. nr 2577-r.

Skoczylas Ł., Aktualna współpraca transgraniczna Rzeczypospolitej Polskiej modelująca aktywność międzynarodową samorządów, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, z. 12.

Skorupska A., Dyplomacja Samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2015.

Skubiszewski P., Stańczyk J., Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, Warszawa 2016.

Statut Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej z dnia 8 grudnia 2010 r.

Statut Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Regionem Sankt Petersburga z dnia 26 listopada 1996 r.

Statutu Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR z dnia 1 lipca 1994 r.

Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje, red. J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus, Toruń 2008.

Szymański J., Podstawowe instrumenty prawne współpracy transgranicznej w ramach Rady Europy, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011.

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 291).

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy transgranicznej z dnia 2 października 1992 r.

Wizerunki międzynarodowe Rosji, red. S. Bieleń, Warszawa 2011.

Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, red. R. Kusiak-Winter, Wrocław 2015.

Współpraca transgraniczna w Polsce – efekty i możliwości współpracy strony polskiej na przykładzie Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”, oprac. T. Borys, Z. Panasiewicz Z., Jelenia Góra 1996.

Współpraca Transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, red. M. Perkowski, Białystok 2010.

Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, red. I.M. Wieczorek, M. Ganczar, Łódź 2016.

Федеральный закон от 11.04.1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления».

Słowa kluczowe: , , , ,