E. Kuzborska-Pacha, Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich [Protection of the rights of national minorities in the Baltic States], Wyd. Sejmowe, Warszawa 2019, pp. 293(Review)

Katarzyna Szwed

ORCID: Katarzyna Szwed: 0000-0002-2755-2804

Afiliacja: University of Rzeszów, Poland

Strony: 283-289

Wydanie: Lublin 2021

DOI: --

Bibliografia:

Kuczyńska-Zonik A., Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, vol. 2, pp. 125-142.

Kuczyńska-Zonik A., Dyskurs narodowościowy na Litwie w kontekście współczesnych wyzwań, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, vol. 14, no. 5, pp. 281-300.

Kuczyńska-Zonik A., The Securitization of National Minorities in the Baltic States, “Baltic Journal of Law & Politics” 2017, vol. 10, no. 2, pp. 30-31.

Kuczyńska-Zonik A., Szwed K., Prawa mniejszości na Litwie, Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020.

Kuzborska E., Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości polskiej (w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych), “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, vol. 3, no. 19, pp. 41-71.

Kuzborska E., Reforma oświaty mniejszości narodowych na Litwie w 2011 r. w świetle międzynarodowych standardów ochrony, “Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” 2014, vol. 13-14, pp. 68-81.

Kuzborska-Pacha E., Ochrona prawna mniejszości narodowych w państwach bałtyckich, Warszawa 2019.

Ligenzowska J., Piecuch J., National Minorities integration in the Baltic States, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, vol. 228, pp. 167-175.

Osóbka P., System konstytucyjny Łotwy, Warszawa 2018.

Osóbka P., System konstytucyjny Estonii, Warszawa 2018.

Sagan S. (ed.), Ustrój państwowy Republiki Estonii, Rzeszów 2018.

Sozański J., Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii (Międzynarodowoprawny zarys porównawczy sytuacji w latach 1918-1940 oraz 1990-1996), Warszawa 1998.