Evaluation of the Investment Development Path concept in selected Baltic Sea Region states: Where are we?

Ocena koncepcji Ścieżki Rozwoju Inwestycji w wybranych państwach regionu Morza Bałtyckiego: Gdzie jesteśmy?

ORCID: Aleksandra Borowicz: 0000-0001-6183-7902

Afiliacja: Uniwersytet Gdański

ORCID: Aleksandra Borowicz: 0000-0001-6183-7902

Strony: 77-100

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.4

Sposób cytowania: A. Borowicz, Evaluation of the Investment Development Path concept in selected Baltic Sea Region states: Where are we?, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 3, s. 77-100, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.4.

Słowa kluczowe: , ,

Keywords: , ,

Abstrakt: W Unii Europejskiej (UE) znajdują się cztery państwa regionuMorza Bałtyckiego (BSR) – Estonia, Łotwa, Litwa i Polska – które łączą następującefakty: wspólny moment uzyskania członkostwa w UE, wspólna drogahistoryczna od komunizmu do demokracji i bycie częścią BSR. Choć wybranekraje mają wspólne korzenie w wymiarze zarówno historycznym, jak i ekonomicznym,wydaje się, że pod względem rozwoju gospodarczego mogąpodążać inną ścieżką. Ścieżka rozwoju inwestycji (IDP), opracowana przezJ.H. Dunninga, wskazuje na to, że rozwój kraju jest konsekwencją dynamicznegowzrostu zasobu kapitału za granicą. Celem artykułu jest ocena postępuczterech wybranych gospodarek pod kątem ich IDP. Analiza uwzględniaspecyficzne uwarunkowania ekonomiczne. Stosowane metody obejmująmetody ilościowe i jakościowe. Wśród metod ilościowych przegląd literaturypokrótce przedstawia paradygmat IDP Dunninga. Przegląd istniejących badańempirycznych podkreśla wkład pracy. Metody jakościowe obejmują danestatystyczne obrazujące postęp wybranych krajów w zakresie IDP. Badanekraje BSR różnią się pod względem wzrostu gospodarczego. Łączy je jednakwspólny mianownik utrzymania roli importera kapitału. Największą dynamikęprzyrostu zasobów zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) zaobserwowanow Polsce i na Litwie. We wszystkich przypadkach kraje te mają do czynieniaz wyższą dynamiką rocznego wzrostu Wychodzących BezpośrednichInwestycji Zagranicznych (OFDI) niż Przychodzących Bezpośrednich InwestycjiZagranicznych (IFDI), co sugeruje, że wszystkie znajdują się na trzecim etapie.Jednak kompleksowa analiza ujawnia różnice, które rzucają nowe światłona przebieg ścieżek rozwoju tych państw BSR. To Polska i Estonia w przyszłościnajszybciej mogą awansować na ścieżce IDP.

Bibliografia:

ABSL, Business Services Sector in Poland 2020, Warsaw 2020, https://absl.pl/pl/publikacje.

Andreff W., Andreff M., Multinational Companies from Transition Economies and Their Outward Foreign Direct Investment, “Russian Journal of Economics” 2017, no. 4, pp. 445-474, https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.12.008.

Bernardo A., The 5 Best Countries in Europe for Founders and Startups, https://www.eu-startups.com/author/bernardo-arnaud/.

Boudier-Bensebaa F., FDI-Assisted Development in the Light of the Investment Development Path Paradigm: Evidence from Central and Eastern European Countries, “Transnational Corporations” 2008, vol. 17, no. 1.

Djokoto J.G., The Investment Development Path Theory and Small States, “Research in Globalization” 2021, no. 3, https://doi.org/10.1016/j.resglo.2021.100048.

Dunning J.H., Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach [in:] International Capital Movements. International Economics Study Group, J. Black, J.H. Dunning (eds.), London 1982.

Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Reprinted, International business series, Harlow 1998.

Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions [in:] The Eclectic Paradigm, J. Cantwell (ed.), London 2015.

Dunning J.H., Narula R., The Investment Development Path Revisited: Some Emerging Issues [in:] Foreign Direct Investments and Governments: Catalysts for Economic Restructuring, J.H. Dunning, R. Narula (eds.), London 1996, pp. 1-41.

E&Y, How Can Europe Reset the Investment Agenda Now to Rebuild Its Future? EY Attractiveness Survey. Europe, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/attractiveness/ey-europe-attractiveness-survey-2020-v3.pdf.

Enderwick P., Buckley P., Rising Regionalization: Will the Post-COVID-19 World See a Retreat from Globalization?, “Transnational Corporations. Investment and Development” 2020, vol. 27, no. 2, pp. 99-112.

European Commission, European Economic Forecast. Spring 2021, https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecastspring-2021_en.

European Commission, European Innovation Scoreboard 2020, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.

Fonseca M., Mendonca A., Passos J., The Investment Development Path Hypothesis: Evidence from the Portuguese Case – a Panel Data Analysis, “Working Papers. School of Economics and Management; Technical University of Lisbon”, WP 021/2007/DE, https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/814/1/wp21-2007-%20de.pdf?origin=publication_detail.

Gorynia M., Nowak J., Tarka P., Wolniak R., Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: The IDP Trajectories of Selected Countries 10, “Poznań University Of Economics Review” 2010, no. 1, https://www.ebr.edu.pl/pub/2010_1_5.pdf.

Gorynia M., Nowak J., Tarka P., Wolniak R., Foreign Direct Investment in New EU Member States from Central and Eastern Europe: An Investment Development Path Perspective [in:] Internationalization of Emerging Economies and Firms, M. Marinov, S. Marinova (eds.), London 2012, pp. 64-86, https://doi.org/10.1057/9780230363663_4.

Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Investment Development Paths of Central European Countries: Comparative Analysis, “Argumenta Oeconomica” 2010, vol. 1, no. 24, pp. 65-88, https://dbc.wroc.pl/Content/6450/PDF/Gorynia_Investment_Development_Paths_Of_Central_European_2010.pdf.

Hegerty S.W., Macroeconomic Volatility, Monetary Union, and External Exposure: Evidence from Five Eurozone Members, “Baltic Journal of Economics” 2020, no. 2, pp. 117-138, https://doi.org/10.1080/1406099X.2020.1780694.

Kayam S.S., Hisarciklir M., Revisiting the Investment Development Path (IDP): a Non Linear Fluctuation Approach, “International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies” 2009, vol. 6, no. 2, https://www.usc.es/economet/reviews/ijaeqs925.pdf.

Kola M., Kuzel M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjnorozwojowej [in:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, W. Karaszewski (ed.), Toruń 2007, pp. 171-202.

Magee S.P., Information and the Multinational Corporation: An Appropriability Theory of Direct Foreign Investment [in:] The New International Economic Order; The North-South Debate, J. Bhagwati (ed.), Cambridge 1977.

Marton K., McCarthy C., Is China on the Investment Development Path?, “Journal of Asia Business Studies” 2007, vol. 1, no. 2, https://doi.org/10.1108/15587890780001290.

Narula R., Guimon J., The investment development path in a globalised world: implications for Eastern Europe, “Eastern Journal of European Studies” 2010, vol. 1, issue 2, https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2010_0102_NAR.pdf.

Tchorek G., Foreign Direct Investment and Investment Development Path. The Case of Visegrad Countries, “Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW” 2016, vol. 2, no. 22, https://doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.16.

The Investment Development Path: Evidence from Poland and Other Countries of the Visegrád Group, “Journal of East-West Business” 2017, vol. 23, no. 1, https://doi.org/10.1080/10669868.2016.1180659.

Tirmaste K., Voolma L., Laidroo L., Fintech Report Estonia 2019, TalTech School of Business and Govenance, http://financeestonia.org/wp-content/uploads/2013/02/fintech-report-estonia-2019.pdf.

Trąpczyński P., Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., EU Countries from Central and Eastern Europe, and the Investment Development Path Model: A New Assessment, “Argumenta Oeconomica” 2019, vol. 43, no. 2, pp. 385-406, https://doi.org/10.15611/aoe.2019.2.16.

Umiński S., Borowicz A., Will Multinational Enterprises Contribute to Poland’s Economic Resilience and Recovery During and Post COVID-19 Pandemic, “Transnational Corporations Review” 2021, vol. 13, no. 1, https://doi.org/10.1080/19186444.2021.1888638.

UNCTAD, World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic, New York 2020.

Wolf H., Currency Boards as a Path Towards the Eurozone: Lessons from the Baltics, “International Economics and Economic Policy” 2016, vol. 13, no. 1, https://doi.org/10.1007/s10368-015-0327-x.

World Bank, Doing Business 2020. Economy Estonia: Comparing Business Regulation in 190 Economies, 17th edition, Washington DC 2020.

Słowa kluczowe: , ,