Youth policy in the Baltic Sea Region – a case study of Lithuanian, Latvian, Estonian, and Polish youth participation in the BSSSC Working Group on Youth Policy

Polityka młodzieżowa w Regionie Morza Bałtyckiego na przykładzie partycypacji młodzieży z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski w Młodzieżowej Grupie Roboczej BSSSC

Marta Szulc

ORCID: Marta Szulc: 0000-0002-9928-305X

Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński

Strony: 101-119

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.5

Sposób cytowania: M. Szulc, Youth policy in the Baltic Sea Region – a case study of Lithuanian, Latvian, Estonian, and Polish youth participation in the BSSSC Working Group on Youth Policy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 3, s. 101-119, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.3.5.

Słowa kluczowe: , , , , , , ,

Keywords: , , , , , , ,

Abstrakt: Polityka młodzieżowa, rozumiana jako aktywność młodzieży i na rzecz młodzieży, w regionie Morza Bałtyckiego rozwija się od wielu lat.Odbywa się ona na wielu poziomach współpracy bałtyckiej, dlatego też w artykule do analizy użyto teorii wielopoziomowego zarządzania. Istnieją pewneróżnice w polityce młodzieżowej między regionami państwami Regionu MorzaBałtyckiego. Artykuł miał na celu analizę uczestnictwa młodzieży z regionówLitwy, Łotwy, Polski i Estonii w polityce młodzieżowej RMB, na przykładzieMłodzieżowej Grupy Roboczej organizacji „Baltic Sea States SubregionalCo-operation”. Zasadniczą częścią artykułu jest analiza wywiadów z koordynatoramimłodzieżowymi „Baltic Sea States Subregional Co-operation” z wybranychkrajów. W trakcie badania przeprowadzono 5 wywiadów, dzięki tymwywiadom autor poczynił interesujące obserwacje na temat różnic w zaangażowaniumłodzieży z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Wskazały m.in. dysproporcjew dostępie do uczestniczenia w pracach Młodzieżowej Grupy Roboczej „BalticSea States Subregional Co-operation” pomiędzy Estonią i Polską, a Litwą i Łotwą.Wyniki wyraźnie wskazały, iż młodzież z polskich regionów ma największemożliwości dotyczące kształtowania polityki młodzieżowej w RegionieMorza Bałtyckiego.

Bibliografia:

BSSSC Resolution, 1994-2019, www.bsssc.com.

Chodubski A., Młodzież jako przedmiot i podmiot życia publicznego [in:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska (eds.), Toruń 2014.

Cohesion Policy and European Integration: Building Multi level Governance, Hooghe L. (ed.), Oxford 1996.

The Commonwealth, Global Youth Development Index and Report, 2016, http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.azure.com/sites/default/files/2016-10/2016%20Global%20Youth%20Development%20Index%20and%20Report.pdf.

Czapiewski T., The Advocacy Coalition Framework after a Quarter of a Century. Explaining the Policy Process, “Athenaeum” 2013, no. 40, pp. 47-59.

Erasmus +, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_pl.

European Commission, European Commission white paper – A new impetus for European youth, COM/2001/0681 final.

European Commission, European Governance – white paper, COM (2001) 428, 2001.

European Youth Pact, 2005, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11081&from=EL.

Gänzle S., The European Union’s Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR): improving multilevel governance in Baltic Sea cooperation?, “Journal of Baltic Studies” 2017, vol. 48, no. 4, doi: 10.1080/01629778.2017.1305205.

Gänzle S., Experimental Union’ and Baltic Sea cooperation: the case of the European Union’s Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR), “Regional Studies, Regional Science” 2018, vol. 5, no. 1, pp. 339-352, doi: 10.1080/21681376.2018.1532315.

Gomółka K., Borucińska I., Civinskas R., Sasys R., Civic participation of young people in the South Baltic region. The example of Lithuania, Poland and Sweden, Gdańsk 2020.

Hooghe L., Marks G., Multi-level governance and European Integration, Lanham 2001.

Hooghe L., Marks G., Blank K., European Integration since the 80: State-Centric v. Multi-level Governance, “Journal of Common of Market Studies” 1996, vol. 34, no. 3.

Kapaciauskaite I., Environmental governance in the Baltic Sea Region and the role of non-governmental actors, “Procedia Social and Behavioral Sciences” 2011, vol. 14, pp. 90-100.

Kern K., Loffelsend T., Sustainable development in the Baltic sea region. Governance beyond the nation state, “Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability” 2004, vol. 9, no. 5, pp. 451-467, doi:10.1080/1354983042000255351.

Kern K., Governance for Sustainable Development in the Baltic Sea Region, “Journal of Baltic Studies” 2011, vol. 42, no. 1, pp. 21-35, doi:10.1080/01629778.2011.538517.

Młodzi o polityce młodzieżowej w regionie Morza Bałtyckiego. Dokumentacja projektu “Krok ku demokracji”, Szczecin 2009.

Pospieszna P., Galus A., Promoting active youth: evidence from Polish NGO’s civic education programme in Eastern Europe, “Journal of International Relations and Development” 2018, doi: 10.1057/s41268-018-0134-4.

Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Ruszkowski J., Teorie specjalistyczne w studiach europejskich [in:] Teorie w studiach europejskich, J. Ruszkowski, L. Wojnicz (eds.), Szczecin–Warszawa 2012.

Sabatier P.A., The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe, “Journal of European Public Policy” 1998, vol. 5, no. 1, pp. 98-130.

Scott J., Cross-border Governance in the Baltic Sea Region, “Regional & Federal Studies” 2002, vol. 12, no. 4, pp. 135-153, doi: 10.1080/714004777.

Sińczuch M., Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Europejskiej [in:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (ed.), “Studia BAS” 2009, vol. 2, no. 18.

Solidarity Corp, https://europa.eu/youth/solidarity_pl.

Szulc M., Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego.

Podejście makroregionalne i wielopoziomowe, Toruń 2019.

Szulc M., The Regional Cooperation in Europe. From the Madrid Convention to the Macro-Regional Approach, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ACTA POLITICA” 2015, vol. 31, pp. 45-58.

Szulc M., Współpraca subregionalna w regionie Morza Bałtyckiego na przykładzie Konferencji Współpracy Subregionalnej państw Morza Bałtyckiego, “Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2014, vol. 12, no. 1-2, pp. 122-135.

Tomaszewski K., Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania. Analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance, Toruń 2013.

Valman M., Beliefs and behavior in international policy making: Explanations to longitudinal changes in the governance of the Baltic Sea, “Maritime Studies” 2016, vol. 15, no. 1.

Woodman D., Wyn J., Youth Policy and Generations: Why Youth Policy Needs to ‘Rethink Youth’, “Social Policy and Society” 2013, vol. 12, pp. 265-275 doi:10.1017/S1474746412000589.

Słowa kluczowe: , , , , , , ,